Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Послание џико Тит (pdf)

Глава 1

1 О Павле, е Девлескоро слуга хем апостоли е Исусе Христоскоро, според и вера таро е Девлескере избириме хем о пеџариба о чачипа, која тани според о побожност,

2 ки надеж баши вечно живото, со пред вечна времиа ветинѓа о Девел, Кој на ховавела,

3 а ко пло време јавинѓа Пло Слово преку прогласиба, сој манге тано доверимо манге според и заповед е Девлескири, амаро Спасители – џико Тит, о чачикано чедо, е заедничко веракоро:

4 о благодат, о милост хем о мир таро Девел о Дат хем о Господари о Исус Христос, амаро Спасители.

5 Одолеске мукљумтут ко Крит, за да те средине о несовршимо хем баши те постајне старешине ко са о дизjа, сар со наредујнѓум туке;

6 ако тано некој непорочно, ром јеке ромнакоро, ако исиле чхаве кој верујнена, кој нае тане обвиниме баши румиме буќа или непокорност;

7 соске о надзорнико сар Девлескоро управители требела те овел непорочно: на само пес те дикхел, на хољамо, на пијанџија, на тепачи, на алчно баши нечесно те заработинел,

8 него гостољубливо, амал е шукарипаске, разумно, праведно, свето, воздржливо,

9 кој иќерелапес цврсто баши о верно слово, согласно е наукаја, за да те шај хем те опоменинел ки састи наука хем те изобличинелен околен кој противиненапес.

10 Уствари, иси бут непокорна, хем со ќерена лафи ко чучо хем ховавне, особено таро обрезиме,

11 каскере требела те пханденпес о муја ленгере, соске ола баши нечесно печалба растуринена цела кхера, сикавенален одова со на требела.

12 Јек олендар, оленгоро сопствено пророко, исиле ваќердо: „О Критјајна тале секогаш ховавне, билачхе ѕвејра, мрзлива хем мангена те хан!“

13 Акава сведоштво тано чачикано, Одолеске акоштут ленцар оштро, за да те овен састе ки вера,

14 за да тена ден внимание е јудејско парамисенге хем о заповедиа е манушенгере кој ираненапес таро чачипе.

15 Баши о чиста сај тано чисто; а баши окола кој тане нечиста хем кој на верујнена, ништо нае тано чисто, него тане мелале оленгере хем о разум хем и совест.

16 Исповединена дека пенџарена е Девле, ама одречиненапес е делонцар, сар одвратна хем непослушна хем неспособна баши саво хем те овел шукар дело.

Глава 2

1 А ту ваќер баши окова со сложинелапес е састе наукаја:

2 о пхуре те овен трезвена, чесна, разумна, чиста ки вера, ко мангипе, ко трпение;

3 исто аѓар о попхуре џувља те понашиненпес сар со бешела е светиенге, тена клеветинен, тена предајненпес бут ки мол, него те овен учителке баши шукар,

4 за да те сикавен е терне џувљен те мангенлен пумаре ромен хем пумаре чхавен,

5 те овен разумна, чиста, шукар домакице, покорна пумаре роменге, за да мате хулинелпес е Девлескоро Слово.

6 Исто аѓар, опоменин е тернен те овен здраворазумна,

7 дејбаја ту тут ко са сар пример баши шукар дело, ки наука – бизо румиме буќа, достоинство,

8 састо хем бизо прекоримо слово, за да те лаџал секова противнико, тена овеле со те ваќерел лошно баши аменге.

9 Опоменин е робон, за да те покориненпес пумаре господаренге, те настојнен те угодинен ленге, тена ваќерен ленге против,

10 тена чоренлен, него те сикавен пли шукар верност, та те украсинен ко са и наука амаре Спасителескири хем Девел.

11 Соске јавинѓапес е Девлескири благодат, која ингарела спасение, баши о са о мануша,

12 која воспитинеламен те откажинамен таро безбожност хем о светска похоте, те живина разумно, праведно хем побожно ко авдисутно веко,

13 очекујбаја и блажено надеж хем о славно јавиба амаро Семоќно Девел хем Спасители, о Исус Христос,

14 Кој денѓапес Коркори Пес место аменге, за да те избавинеламен таро секова безаконие хем те очистинел баши Песке сопствено народо, кој припадинела Олеске, кој прастана баши шукар дејља.

15 Ваќерле акава хем опоменин, хем укорин целосно властеја, никој тена презиринелтут!

Глава 3

1 Потсетинлен те покориненпес е началствонге хем е властенге, те овен послушна, те овен готова ко секова шукар дело,

2 никас тена хулинен, тена препириненпес, те овен благородна, те сикавен секакво кротост ко са о мануша.

3 Соске хем аменда сијем сине некогаш неразумна, непокорна, скитниќа, робиа разно страстенге хем задоволствиа, живибаја ко билачхипе хем завист, мрзиме хем мрзинајамен јек јавереја.

4 Ама кога јавинѓепе: о шукарипа хем о манушикано мангипе е Девлескоро, амаро Спасители,

5 спасинѓамен на упри основа е праведно делонгири со керѓемлен амен, него пали Пли милост преку тхојбе е невебијанибаскоро хем обновување е Свети Духоскоро,

6 Кас со богато изленѓале ки аменде преку о Исус Христос, амаро Спасители,

7 та оправдиме преку Олескири благодат те ова наследниќа според и надеж таро вечно живото.

8 Верно тано одова слово, хем мангава акава те иќереле цврсто; хем окола, кој верујнена ко Девел те грижиненпес те џан англал ко шукар дејља. Одовај тано шукар хем користно баши о мануша.

9 А избегинлен: о глупава расправие хем препирке пало однос е Законескере, соске тане некористна хем суетна.

10 Избегин мануш со банге верујнела, пало прво хем дујто опомена,

11 џандипаја дека асавко мануш изопачинѓапес хем дека грешинела, та осудинѓапес коркори пес.

12 Кога ка бичхававлен ки туте е Артема или о Тихик, сиѓар те аве ки манде ко Никопол, соске решинѓум те накхавав о јевен одори!

13 Грижливо снабдинлен баши друмоске о правнико о Зина хем о Аполос, за да те овелен са со требела ленге!

14 Ама хем амаре те сикљовен те овен прва ко шукар дејља, коте сој тано одова необходно потребно, за да мате овен бизо плоди.

15 Поздравиненатут сарине, кој тане манцар. Поздравин околен, кој мангенамен ки вера. И благодат сариненцар туменцар. Амин!