Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 8 -10) (pdf)

Глава 8

1 А кога хулило тари гора, бут џене слединенале сине.

2 Хем еќе јек лепрозно ало Леске хем пело анлги Лесте ничкум, ваќерибаја, „Господар, ако мангеја, шај те очистинема.“

3 Тогаш о Исус пружинѓа Пло вас хем допринѓале, ваќерѓа леске: „Мангава: Ов очистимо!“ Хем одма очистисалили лескири лепра.

4 Хем о Исус ваќерѓа леске: „Дик, никаске тена ваќере, него џа, сикавту е свештеникоске хем принесин о дари, со заповединѓале о Мојсеј оленге баши сведоштво.“

5 А кога кхуѓа о Исус ко Капернаум, ало Олеске јек војско водачи хем молинелале сине, ваќерѓа Леске:

6 „Господар, мло слуга пашљола астардо кхере хем бут мучинелапес.“

7 О Исус ваќерѓа леске: „Ме ка авав хем ка исцелинавле.“

8 А о војско водачи ко одговор ваќерѓа Леске: „Господар, на сијум достојно те кхуве тело мло покрив; него ваќер само лафи хем мло слуга ка овел исцелимо.

9 Соске исто меда сијум подвластимо мануш, хем исиман војниќа теле манде; ваќерава јекеске: Џа! Хем ов џала; хем е јавереске: Ава! Хем авела; а ме слугаске: Ќер одова! Хем ов ќерела.“

10 А кога о Исус шунѓа одова чудинѓапес хем ваќерѓа ленге околенге, кој слединенале сине: „Чаче ваќерава туменге, никасте ко Израел на аракхљум добором вера.

11 Хем ваќерава туменге дека бут џене ка авен таро исток хем таро запад, хем ка бешен е Авраамеја, е Исакоја хем е Јаковеја ко царство небесно,

12 а о чхаве е царствоскере ка овен фрдиме ки крајно темница, коте ка овел ројба хем крцкиба пе данда.“

13 Хем о Исус ваќерѓа е војско водаческе: „Џа туке, нека овел туке, сар со верујнѓан.“ Хем олескоро слуга састило ко исто сати.

14 Хем кога о Исус ало е Петареске ко кхер дикхља олескере саса сар пашљола насвали тари треска.

15 Допринѓа о вас лакоро, хем и треска мукљала, хем ој уштили хем служинѓален.

16 А кога али и рат, анге Леске бут астарде таро демојна. Ов лафеја палдинѓа е духон хем исцелинѓа са е насвален.

17 За да те исполнинелпес о ваќердо преку о пророк Исаија, кој ваќерела: Ов леља амаре слабостиа хем ингарѓа амаре болестиа.

18 А кога о Исус дикхља бари гужва околу Песте, заповединѓа те џан тари јавер страна.

19 Хем ало Олеске јек книжнико ваќерѓа Олеске: „Учителе, ме ка слединавтут коте хем те џа.“

20 А о Исус ваќерѓа леске: „Е лисицен исилен тхан со совена хем о чхирикља небесна гнездиа, а о чхаво манушикано наеле коте те чхивел пло шеро.“

21 А јавер таро Олескере учениќа ваќерѓа Леске: „Господар, дозволин манге најпрво те џав хем те парунав ме даде.“

22 А о Исус ваќерѓа леске: „Следин Ман хем мук е мулен те паруненлен пумаре мулен.“

23 Хем кога кхуѓа ко броди, Олескере учениќа слединенале сине.

24 Хем еќе, бари бура уштили ко море, аѓар со о брајна учхарена сине о броди; а Ов совела сине.

25 Хем але Леске о учениќа хем џангавѓеле, ваќерибаја: „Господар, спасин амен! Мераја!“

26 Хем ваќерѓа ленге: „Соске дарана, тикневеракере?“ Тогаш уштило, прекоринѓа о бавлала хем о море, хем ули бари тишина.

27 А о мануша чудинѓепес хем ваќерѓе: „Савој тано акава, та хем о бавлала хем о море покориненапес Леске?“

28 Хем кога ало тари јавер страна, ки Гадаринско пхув, сретнинѓеле дуј опседниме таро демојна, кој икљона таро гробиа, бут насилна, аѓар со никој нашти сине те накхел пало одова друмо.

29 Хем аќе, извикујнѓе, ваќерѓе: „Со иситут аменцар Ту, Исусе Чхаво Девлескоро? Дали аљан акарик, за да те мучине амен пред време?“

30 А дур олендар хана сине баро стадо бале.

31 А о демојна молиненале сине, ваќерибаја: „Ако изгонинејамен, дозволин аменге те џа ко бале.“

32 Хем ваќерѓа ленге: „Џан!“ А ола иклиле хем геле ко бале; хем еќе, цело стадо прастандиле тари карпа ко море, хем мудардиле ко пајна.

33 А окола со аракхена е бален нашле, хем штом але ко гради, известинѓе баши о са, хем баши одова со случинѓапес оленге е опседнименге.

34 Хем еќе, цело гради иклило Леске ко пресрет е Исусеске, хем кога дикхљеле замолинѓеле те џал песке таро оленгоро крајо.

Глава 9

1 Хем откога кхуѓа ко броди, пренакхља хем ало ки Пли диз хем еќе, анге Леске астардо, кој пашљола сине ки постела.

2 А кога о Исус дикхља оленгири вера ваќерѓа е астардеске: „Охрабринтут, мо чхаво. Опростиненапес туке тле гревиа.“

3 Хем еќе, некој таро книжниќа ваќерѓе ки песте: „Акава богохулинела.“

4 А о Исус, џандипаја оленгере мисле, ваќерѓа: „Соске мислинена билачхипа ко тумаро срце?

5 Па сој тано полесно те ваќерелпес: Опростиненапес туке тле гревиа, или те ваќерелпес: Ушти хем пхир?

6 Ама, за да те џанен дека о Чхаво манушикано исиле власт ки пхув те опростинел гревиа,“ тогаш ваќерѓа е астардеске: „Ушти, вазде тли постела хем џа туке кхере.“

7 Хем уштило хем гело песке кхере.

8 А о народо, кога дикхља одова, дарандиле хем прославинѓе е Девле, Кој денѓален асавки власт е манушенге.

9 А кога о Исус џала песке сине одотхаре дикхља јеке мануше, ко анав Матеј, сар бешела ки тезга баши кхедиба даноко, хем ваќерѓа олеске: „Следин Ман!“ Ов уштило хем слединелале сине.

10 Хем случинѓапес, откога бешла Ов ки трпеза ко кхер, еќе бут цариниќа хем грешниќа але хем бешле е Исусеја, хем Олескере учениконцар.

11 Штом о фарисеа дикхље одова, ваќерѓе Олескере учениконге: „Соске тумаро Учители хала е цариниконцар хем е грешниконцар?“

12 А Ов, кога шунѓа одова, ваќерѓа: „Е састенге на требела доктори, него е насваленге!“

13 Ама џан хем сикљовен со значинела: Милост мангава, а на жртве, соске на аљум те повикујнав е праведникон, него е грешникон ко покајание.“

14 Тогаш е Јованескере учениќа але ки Лесте хем ваќерѓе: „Соске амен хем о фарисеа постинаја бут, а Тле учениќа на постинена?“

15 А о Исус ваќерѓа ленге: „Шај ли о хенамика те жалинен, џикоте тано о џамутро оленцар? Ама, ка авен диве кога ка лелпес лендар е џамутре; хем тогаш ка постинен.

16 Никој на чхивела пурано шеј неве крпаја, соске и неви крпа ка кхеделпес хем ка ќерел панда побари дупка.

17 Ниту неви мол чхивелапес ко пуране коже со чхивелапес мол; инаку о коже баши мољаке чхинѓона, и мол тхавдела хем о коже мољакере пропадинена. Него неви мол чхивелапе ко неве коже мољакере па пазиненапес хем о солдуј заедно.“

18 Џикоте ваќерела сине ленге баши одова, еќе јек началнико ки синагога ало, пело англо Лесте ничкум хем ваќерѓа: „Мли чхај мули акана; него ава хем чхив Тло вас ки лате, хем ој ка живинел.“

19 Хем о Исус уштило хем слединѓале, Пле учениконцар.

20 Хем еќе, ромни, која болујнела сине дешудуј берш таро крварење приближинѓапес Леске палалдан хем допринѓапес џико краја таро Олескере шеја.

21 Соске ваќерелајне ки песте: „Само ако допринавама џико Олескере шеја, ка излечинама.“

22 А о Исус иранѓапес, дикхљала хем ваќерѓа лаке: „Охрабринтут, ми чхај. Тли вера исцелинѓа тут.“ Хем и ромни сине исцелими таро одова сати.

23 Хем кога о Исус ало ко кхер е началникоске, дикхља е погребално свирачен хем е народон сар виќинена,

24 хем ваќерѓа: „Нашен ко крајо, соске и чхај нае тани мули, него совела.“ Хем ола асандиле Леске.

25 Откога икалѓа е народон, кхуѓа хем астарѓала таро вас, хем и чхај уштили.

26 Хем о гласо баши одова ширинѓапес ки цело одоја пхув.

27 Хем кога о Исус гело песке одотхаре, дуј короре слединѓеле, виќибаја хем ваќерена сине: „Смилујнтут аменге, Чхаво е Давидескоро!“

28 А кога ало ко кхер, о короре але ки Лесте, а о Исус ваќерѓа ленге: „Верујнена ли дека шај те ќерав одова?“ Ваќерѓе Леске: „Оја, Господар!“

29 Тогаш допринѓа оленгере јаќа, ваќерѓа: „Нека овел туменге според тумари вера.“

30 Хем о јаќа пхравдиле оленгере. Хем о Исус заповединѓа оленге строго: „Дикхен, никој те на џанел баши одова!“

31 А ола, штом икљиле, разгласинѓе ки цело одоја пхув.

32 Џикоте ола икљовена сине, еќе анѓе Леске мануш лалоро хем астардо таро демојна.

33 Откога о демони сине изгонимо, о лалоро ќерѓа лафи. Хем о народо чудинѓепес, ваќерена сине: „Никогаш на дикхлилопес асавко нешто ко Израел!

34 А о фарисеа ваќерена сине: „Ов изгонинела е демонен преку о владетели е демоненгоро.“

35 Хем о Исус обиколинелајне са о диза хем гава, поучинела сине ко оленгере синагоге хем проповедибаја о Евангелие баши о царство хем исцелибаја секова насвалипа хем секоја слабост машкар о мануша.

36 А кога дикхља е народон, сине пхердо сожалибаја баши оленге, соске сине измориме хем распрскиме сар бакхре, кој наелен пастири.

37 Тогаш ваќерѓа ленге Пле учениконге: “И жетва чаче тани бари, а работниќа хари,

38 молиненле тогаш е Господаре е жетвакоро те бичхалел работниќа ки Пли жетва!“

Глава 10

1 Хем повикујнѓа Пле дешудује ученикон ки Песте, хем денѓален власт упро нечиста духиа те изгонинен хем те исцелинен секова насвалипе хем секоја слабост.

2 А акалај тале о анава е дешудује апостоленгере: прво о Симон, ваќердо Петар, хем олескоро пхрал о Андреј, па о Јаков Заведев хем о пхрал лескоро о Јован,

3 о Филип хем о Вартоломеј, о Тома хем о Матеј о царинико, о Јаков Алфеев хем о Тадеј,

4 о Симон Кананит хем о Јуда Искариотски, кој хем предајнѓале.

5 О Исус бичхаѓален адале дешудујен хем нарединѓа ленге, ваќерибаја: „Ма џан пало друмо ко народиа, хем ма кхувен ки диз е Самарјаненге;

6 него џан пошукар ко нашавде бакхре е Израелевеске ко кхер.

7 Хем џандор, проповединен хем ваќерен дека приближинелапес о царство небесно.

8 Исцелинен е насвален, воскреснинен е мулен, очистинен е лепрознен, изгонинен е демонен; бизо паре добинѓен, бизо паре ден.

9 Ма набавинен ни злато, ни сребро, ниту бак-ри ко тумаре појасиа;

10 ниту торба баши друмо, ни дуј шеја, ни кундре, ни каш, соске о работнико заслужинела пло хајбе.

11 А кога кхувена ки саво хем било диз или гав, разпучен кој тано достојно ки лесте; хем ачховен одотхе џикоте на џана туменге олестар.

12 А кога ка кхувен ко кхер, поздравиненле.

13 Хем ако чаче о кхер овела достојно, тумаро мир нека авел ки лесте; а ако на овела достојно, тумаро мир нека иранелпес туменге.

14 Хем ако некој на приминела тумен, ниту шунела тумаре лафиа, кога икљона таро одова кхер или диз тресинен о право таро тумаре пре.

15 Чаче ваќерава туменге, полокхо ка овел е Содомско хем и Гоморско пхув ко судно диве, отколку одоле дизаке.“

16 „Еќе Ме бичхавава тумен сар бакхре машкар о рува; одолеске овен мудра сар сапа хем безопасна сар гулубиа.

17 Аракхен тумен таро мануша, соске ка предајнен тумен е судонге хем ка камшикујнен тумен ко пумаре синагоге.

18 Ка икален тумен англо управитејља хем о цајра, баши Манге, баши сведоштво оленге хем е народонге.

19 А кога ка предајнен тумен, ма грижинен тумен сар или со ка ваќерен, соске ко одова сати ка овел туменге тано дендо со требела те ваќерен;

20 соске на сијен тумен кој ќерена лафи, него о Духо тумаре Дадескоро, Кој ќерела лафи ки туменде.

21 А о пхрал ка предајнел пе пхрале ко мерибе, хем о дат – е чхаве, хем о чхаве ка овен против о родитејља хем ка мударенлен.

22 Хем ка овен мрзиме таро сарине баши Мло анав; ама кој ка претрпинел џико крајо, ов ка овел спасимо.

23 Кога ка гонинен тумен ки диз, нашен ки јавер; соске чаче ваќерава туменге, нае те обиколинен о израелска диза џикоте авела о Чхаво Манушикано.“

24 „О ученико нае тано упредер о учители, ниту о слуга упредер пло господари.

25 Доста леске тано е ученикоске те овел сар лескоро учители хем е слугаске сар лескоро господари. Ако о газда е кхерескоро ваќеренале Велзевул, кобор повише олескере кхерутне!

26 Одолеске, ма даран олендар; соске нае ништо учхардо, со нае те откринелпес, ниту гаравдо со нае те дознајнелпес.

27 Со ваќерава туменге ки темница, ваќеренле ки светлина; хем со ка шунен ко кан, прогласиненле таро кровиа.

28 Хем ма даран таро окола кој мударена о тело, а и душа нашти те мударенла. Него даран повише таро Окова, Кој шај те уништинел хем и душа хем о тело ко пекол.

29 На бикиненапес ли дуј чирикља баши јек пара? Па нијек таро олендар на перела ки пхув бизо војља тумаре Дадескири.

30 А туменге тане гејнде дури хем о бала ко шеро.

31 Хем аѓар, ма даран. Тумен сијен поскупа таро бут чирикља.“

32 „Хем аѓар, секој кој признајнеламан Ман англо мануша, ка признајнавле хем Ме ле англо Мло Дат, Кој тано ки небеса.

33 А кој ка одречинелпес Мандар англо мануша, хем Меда ка одречинапес олестар англо Мло Дат, Кој тано ки небеса.“

34 „Ма мислинен дека аљум те анав мир ки пхув. На аљум те анав мир, ама мачи.

35 Соске аљум те разделинав е мануше таро олескоро дат хем е чхаја тари лакири дај, хем е бојра тари лакири сасуј,

36 хем непријатели е манушеске ка овен олескере кхерутне.

37 Кој мангела е даде или е даја, повише Мандар, нае тано достојно баши Манге, хем кој мангела е чхаве или е чхаја, повише Мандар, нае тано достојно баши Манге;

38 хем кој на лела пло крсто хем на џала пали Манде, нае тано достојно баши Манге.

39 Кој ка аракхел пли душа, ка нашавела; хем кој ка нашавела пли душа баши Манге, ка аракхела.“

40 „Кој приминела тумен, приминелама Ман, а кој приминелама Ман, приминела Околе, Кој бичхаѓама.

41 Кој приминела пророко ко анав пророко, ка приминел пророчко награда; хем кој приминела праведнико ко анав е праведникоскоро, ка приминел праведничко награда.

42 Кој ка дел јек таро акала тикне само чаша шудре пајнеја, соске тано ученико, чаче ваќерава туменге, нисар нае те нашавел пли награда.“