Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 5-7) (pdf)

Глава 5

1 Кога дикхља бут народо, уклило ки гора; откога бешља, але олескере учениќа,

2 хем кога пхраѓа По муј, сикавелален сине, ваќерибаја,

3 „Блажена тане о бедна ко духо, соске тано оленгоро о царство небесно!

4 Блажена тане окола кој тугујнена, соске ола ка овен утешиме!

5 Блажена тане о кротка, соске ола ка наслединен и пхув!

6 Блажена тане кој гладујнена хем жедна баши правда, соске ола ка чајљовен!

7 Блажена тане о милостива, соске ола ка овен помилујме!

8 Блажена тане о чиста ко срце, соске ола ка дикхен е Девле!

9 Блажена тане о миротворциа, соске ола ка овен ваќерде чхаве Девлескере!

10 Блажена тане окола кој тане гониме баши правда, соске оленгоро тано о царство небесно!

11 Блажена сијен кога ка наврединен тумен хем гонинен тумен хем ваќерена ховајба против туменде, секола билачхе лафиа, баши манде.

12 Радујнен тумен хем веселинен тумен, соске бари тани тумари награда ки небеса, соске аѓар гонинена сине е пророкон, кола сине англедер туменде.

13 Тумен сијен о лонд ки пхув, ама ако о лонд овела блуткаво, солеја ка лонѓаќерелпес? Веќе наеле сила баши ништо освен те овел фрдимо аври хем о мануша те газиненле.

14 Тумен сијен и светлина е светоскири, Диз кој пашљола ко ридо, нашти те гаравелпес;

15 ниту тхарелапес светло, за да те чхивелпес тело житно мерило, него ко светилнико, хем светинела сариненге кој тале ко кхер.

16 Аѓар нека светинел тумари светлина англо мануша, за да те дикхен тумаре шукар дејља хем те прославинен тумаре Даде Кој тано ки небеса.“

17 „Ма мислинен дека аљум те поништинав о Закони хем е Пророкон! На аљум те поништинав, него те исполнинавле.

18 Соске чаче ваќерава туменге, џикоте на накхена о небо хем и пхув, ниту и најтикни буква, ни цртичка, нае те нашаѓовел таро Закони, џикоте на овела са.

19 Хем аѓар, кој ка рушинел јек таро акала најтикне заповедиа хем аѓар сикавела е манушен, ка овел ваќердо најтикно ко царство небесно; а кој иќерелален хем поучинелален, ка овел ваќердо баро ко царство небесно;

20 соске ваќерава туменге, ако тумари праведност на накхавела и праведност таро книжниќа хем фарисеа, нае те кхувен ко царство небесно.“

21 „Шунѓен дека сине ленге ваќердо е пхуренге: Ма мудар! А кој ка мударел, ка овел криво англо судо.

22 А ме ваќерава туменге, дека секој, кој делапес ки холи пе пхралеске бизо причина, ка овел криво англо судо. А кој ка ваќерел пе пхралеске, „чуче шерескереја,“ ка овел криво англо врховно судо. А кој ка ваќереле „бигоѓакереja,“ ка овел криво баши ко јагакоро пекол.

23 Хем аѓар, ако принесинеја тло дари ко олтари хем спомнинеја одори дека то пхрал исиле нешто против туке,

24 мукле одори тло дари анлго олтари, хем џа прво смиринту те пхраљеја, па тогаш ава хем принесин тло дари.

25 Сикав сигате шукар војља ко тло противнико, џикоте сијан панда олеја ко друмо, за да ма те предајнелтут о противнико е судијаске, а о судија е служителеске, па те фрдентут ки темница.

26 Чаче ваќерава туменге: нае те икљове одотхаре, џикоте на исплатинеја хем о последно динари.“

27 „Шунѓен дека сине ленге ваќердо е пхуренге: Ма ќер прељуба!

28 А ме ваќерава туменге дека секој, кој дикхела ки џувли желбаја, веќе извршинѓа прељуба олаја ко пло срце.

29 Ако тли десно јак соблазнинелатут, икала хем фрдела тутар; соске тано пошукар те пропадинел јек таро члејна, отколку цело тло тело те овел фрдимо ко пекол.

30 Хем ако тло десно вас соблазинелатут, чхинле фрделе тутар; соске тано пошукар те пропадинел јек таро тле члејна, отколку цело тло тело те џал ко пекол.

31 „Исто аѓар сине ваќердо: Кој ка мукхел пле ромна, нека хем дела разводно лил.

32 А Ме ваќерава туменге дека секој, кој мукхела пле ромна, освен баши прељуба, ќерелала те извршинел прељуба, хем кој женинелапес аѓар напуштиме џувљаја, извршинела прељуба.“

33 „Панда шунѓен, дека сине ленге ваќердо е пхуренге: Ма рушин и клетва, а исполнин англо Господари те клетве.

34 А Ме ваќерава туменге: ма ден тумен совли никако; ниту ко небо, соске тано е Девлескоро престол;

35 ниту ки пхув, соске тано подножје Олескере пренге; ниту ко Ерусалим, соске тано гради е баре Царескоро.

36 На ка де тут совли ни ко тло шеро, соске нашти нијек бал те ќерела парни или кали!

37 Него тумаро лафи нека овел: оја, оја – на, на! Сој тано повише таро одова, таро лукаво тано.“

38 „Шунѓен дека сине ваќердо: Јак баши јак хем дант баши дант.

39 А ме палем ваќерава туменге: ма противинен тумен е билачхипаске; него ако некој кхувелатут ки тли десно чхам, иран леске хем и јавер.

40 Ако некој мангела те судинелпес туја хем те лел тутар то гад, мук леске хем и наметка.

41 Ако некој принудинелатут те џа олеја, јек милја, ту џа дуј олеја.

42 Де околе со родела тутар, хем ма ирантут околестар со родела тутар ко заем.“

43 „Шунѓен дека сине ваќердо: Манг те паше хем мрзин те непријателе.

44 А Ме ваќерава туменге: Манг те непријателен хем молинен тумен баши окола, со гонинена тумен;

45 за да те овен чхаве тумаре Дадескере, Кој тано ки небеса, Кој ќерела Олескоро кхам те изгрејнел упро о билачхе хем упро о шукар, хем дела бршим е праведнонге хем е неправеднонге.

46 Соске ако мангена околен, кој мангена тумен, сави награда иситумен? Зар хем о цариниќа на ќерена одова исто?

47 Хем ако поздравинена само тумаре пхрален, со сијен појавер таро јавера? Зар на ќерена исто хем о цариниќа?

48 Хем аѓар, овен совршена, сар сој тано совршено тумаро небесно Дат.“

Глава 6

1 „Пазинен те на ќерен тумари правда англо мануша, за да те дикхен тумен ола; инаку наетумен награда таро тумаро Дат, Кој тано ки небеса.

2 Хем аѓаре, кога ќереја милостина, ма трубин анлги туте, сар со ќерена о лицемејра ко синагоѓе хем ко улице, за да те овен славиме таро мануша. Чаче ваќерава туменге, исилен пли награда.

3 А ту, кога ќереја милостина, нека мате џанел ти левица, со ќерела ти десница,

4 за да те овел тли милостина ко тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.“

5 „Хем кога молинена тумен, ма овен сар о лицемејра, кој мангена те молиненпес тердиндор ко синагоѓе хем ко ќушиа таро улице, за да те дикхенлен о мануша; чаче ваќерава туменге, исилен пли награда.

6 А ту, кога молинејатут, кхув ки тли гаравди соба, пхан о удара хем молинтут тле Дадеске, Кој тано ки тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.“

7 „А кога молинена тумен, ма употребинен чуче повторувања сар о народо; соске мислинена дека ка овен шунде баши о побут лафиа.

8 Хем аѓар, ма овен сар ленде, соске тумаро Дат џанела сој туменге тано потребно, панда англедер те молиненле.

9 Него молинен тумен аѓар. „Мо Дат амареа, Кој сијан ки небеса, те светинелпес Тло анав;

10 те авел Тло царство, те овел Тли војља, сар ко небо, аѓар хем ки пхув;

11 амаро шуко маро, де амен авдие;

12 хем опростин аменге амаре дугиа, сар со хем амен опростинаја амаре должниконге;

13 хем ма ингар амен ко искушение, ама избавин амен таро лукаво, соске Тлој тано о царство хем и сила хем и слава, ко са о вејќа, амин!“

14 „Соске, ако тумен опростинена е манушенге оленгере престапиа, тумаро небесно Дат ка опростинел хем тумаре.

15 Ако тумен на опростинена е манушенге оленгере престапиа, ни тумаро Дат нае те опростинел тумаре.“

16 „А кога постинена, ма овен тужна сар о лицемејра; соске помрачинена пло муј, за да те дикхенлен о мануша дека постинена; чаче ваќерава туменге, исилен пли награда.

17 А ту кога постинеја, помазин тло шеро хем тхов тло муј,

18 за да тена дикхентут о мануша дека постинеја, ама тло Дат, Кој тано ки тајност; хем тло Дат, Кој дикхела ко тајност, ка наградинелтут јавно.“

19 „Ма кхеден барвалипе ки пхув коте со о молцо хем рѓа уништинелален, хем коте со о чора пхагена, кхувена хем чорена,

20 него кхеден барвалипе ко небо, коте со ни о молцо, ниту и рѓа на уништинелален, хем коте со о чора на пхагена, кхувена хем чорена;

21 соске коте тано тло барвалипе, одотхе ка овел хем тло срце.“

22 „О Светило е телоскоро тани и јак. Хем аѓар, ако тли јак тани бистро, цело тло тело ка овел осветлимо;

23 ама ако тли јак тани лукаво, цело тло тело ка овел темно. Хем аѓар, ако и светлина, сој тани ки туте, тани темнина, кобор би ка овел и темнина!“

24 „Никој нашти те служинел дује господаренге; соске или јек ка мрзинеле, а о јавер ка мангеле; или ка овел поврзимо јекеја, а о јавер ка презиринеле. Нашти те служинен е Девлеске хем е мамонеске.“

25 „Одолеске ваќерава туменге: ма секиринен тумен баши тумари душа, со ка хан или со ка пиен; ниту баши тло тело со ка уравен. Зар и душа нае тани повише тари храна, хем о тело таро шеја!

26 Дикхен о чирикља небесна! Ола ниту сејнена, ниту жнејнена, ниту кхедена ко амбар, хем палем тумаро небесно Дат паравелален. Зар на сијен вредна бут повише олендар?

27 Шај ли са тумаре секирацие макар хем баши педа те продолжинен тумаро живото?

28 Соске секиринена тумен хем баши урајба? Дикхен о полска лилјајна сар бајрона, на трудиненапес, ниту плетинена;

29 а Ме ваќерава туменге дека ни о Соломон, ки цело пли слава, на ураѓапес сар јек олендар.

30 Хем, ако о Девел уравела аѓар и полско чар, со авдие тани, а тајса фрденала ки печка, наели бут повише тумендар, тикневеракере?

31 Хем аѓар, ма грижинен тумен, ваќерибаја: Со ка ха? Или: Со ка пија? Или: Со ка урава?

32 Соске са одова родена о народиа, соске тумаро небесно Дат џанела дека туменге тано потребно са акава.

33 Ама, роден прво о царство е Девлескоро хем Олескири правда, хем са одова ка додајнелпес туменге.

34 Хем аѓар, ма секиринен тумен баши тајсутно диве, соске о тајсутно диве ка секиринелпес баши песке. Доста тано секова диве олескоро билачхипе.“

Глава 7

1 „Ма судинен, за да мате овен судиме.

2 Соске саве судоја судинена, асавкеја ка судинелпес туменге; хем саве меркаја меринена, асавкаја ка меринелпес туменге.“

3 „Соске дикхеја и рска ки јак тле пхралеске, а на забележинеја и греда ки тли јак?

4 Или, сар ка ваќере те пхралеске: Дозволин манге те икавав и рска тари тли јак, а палем еќе, ки тли јак иси греда?

5 Лицемерно, икав прво и греда тари тли јак, па тогаш ка дикхе јасно, сар те икаве и рска тари јак те пхралестар.“

6 „Ма ден одова сој тано свето е џуќеленге, ниту те фрден тумаре бисејра англо бале, за да мате газиненлен пумаре пренцар, хем те ираненпес хем те ќерен тумен ко котора.“

7 „Молинен хем ка делпес туменге; роден хем ка аракхен; кхувен хем ка пхравѓол туменге.

8 Соске секој кој молинела, добинела; кој родела, аракхела, хем околеске кој кхувела, ка пхравѓол леске.

9 Или, кој тано одова мануш машкар туменде, кој пле чхавеске ако родела олестар маро ка деле бар?

10 Или ако родела лестар мачхо, ка деле ли сап?

11 Хем аѓар, ако тумен, кој сијен билачхе, џанена те ден шукар дајра тумаре чедонге, кобор повише тумаро Дат, Кој тано ко небесиа, ка делен шукарипа околенге, кој молиненале?“

12 „Хем аѓар, са со мангена те ќерен туменге о мануша, ќерен оленге хем тумен аѓар; соске одовај тано о Закони хем о Проројќа.“

13 „Кхувен таро тесно удар, соске бувло тано о удар хем иси бут тхан о друмо, со водинела ко пропаст, хем бути тане, кој кхувена олестар.

14 Соске тесно тано о удар хем тесно тано о друмо, со водинела ко живот, хем бут хари тане кој аракхенале.“

15 „Пазинен тумен таро ховавне проројќа, кој авена туменге ко бакхране шеја, а андрал тане граблива рува.

16 Ка пеџаренлен пало оленгере плодиа. Кхеделапе ли дракха таро каре, или смокве таро боцке?

17 Аѓар, секова шукар каш бијанела шукар плодиа, а о лошно каш бијанела лошна плодиа.

18 Нашти шукар каш те дел лошно плодиа, ниту лошно каш те дел шукар плодиа.

19 Секова каш, ако на бијанела шукар плодиа, чхинелапес хем фрделапес ки јаг.

20 Хем аѓар: ка пенџарен пало оленгере плодиа.“

21 „На секој, со ваќерела Манге: ‘Господар, Господар! Ка кхувел ко царство небесно, а окова, кој ќерела и војља Мле Дадескири, Кој тано ко небесиа.

22 Бут џене ка ваќерен Манге ко одова диве, ‘Господар, Господар, на пророкујнѓем ли ко Тло анав, на палдинѓем ли демојња ко Тло анав; хем на ќерѓем ли бут чудиа ко Тло анав?’

23 Хем тогаш Ме ка изјавинав ленге: ‘Џан туменге Мандар тумен, кој ќерена безаконие!’

24 „Хем аѓар, секој, кој шунела акала Мле лафиа хем исполнинелален, ка спорединавле Ме благоразумно манушеја, кој изградинѓа пло кхер ко бар.

25 Хем денѓапеске поројно бршим, хем але реќе, хем пхудинѓе бавлала хем навалинѓе ко одова кхер, ама одова на рушисалило, соске сине заосновимо ко бар.

26 Хем секој кој шунела акала Мле лафиа, а на исполнинелален, ка овел споредимо безумно манушеја, кој изградинѓа пло кхер ки пошик.

27 Хем денѓапеске поројно бршим, хем але реќе, хем пхудинѓе бавлала хем навалинѓе ко одова кхер, хем ов пело, хем олескоро периба сине баро.“

28 Хем кога о Исус завршинѓа акала лафиа, о народо чудинелапес сине баши Олескоро учење;

29 соске сикавелален сине сар Окова, Кој исиле власт, а на сар оленгере книжниќа.