Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 26) (pdf)

Глава 26

1 А кога о Исус завршинѓа са одола поуке ваќерѓа ленге Пле учениконге:

2 „Џанена дека и Пасха тани пало дуј диве, хем ка предајненле е Манушикане Чхаве, за да те распниненле.“

3 Тогаш о баре свештениќа кхединѓепес ко дворо е првосвештеникосте, кој виќинелапе сине Кајафа,

4 хем договоринѓепес те астаренле е Исусе ко ховајба хем те мударенле.

5 Ама ваќеренајне: „На ко празнико, за да мате бунинелпес о народо.“

6 А кога о Исус сине ки Витанија, ко кхер е Симонеске о лепрозно,

7 приближинѓапес леске ромни, чареја таро алавастар скапоцено мироја, па чхорѓа упро шеро е Исусеске, Кој бешела сине ки чхивди трпеза.

8 Штом о учениќа дикхље одова, реагиринѓе хојљаме хем ваќерѓе: „Соске тано акава растурибе?

9 Соске одова миро шај сине те овел бикимо скупо, хем о сребрениќа те денпес ленге е чороленге!“

10 Ама о Исус халило одова хем ваќерѓа ленге: „Соске мучинена е ромња? Ој ќерѓа Манге шукар дело,

11 соске е чоролен иситумен секогаш туменцар, а Манде наетумен секогаш;

12 соске кога ој чхорѓа о миро упро Мло тело, ќерѓале одова баши Мло паруба.

13 Чаче ваќерава туменге, коте хем те овел проповедимо о Евангелие ко цело свето, ка раскажинелпес хем одова со ќерѓале ој баши лакоро спомен.

14 Тогаш јек таро Дешудуј џене кој виќинелапес Јуда Искариотски гело ко првосвештениќа хем ваќерѓа ленге:

15 „Со ка денман, за да те предајнавле туменге?“ А ола предложинѓе леске тријанда сребрениќа.

16 Хем оттогаш родела сине прилика за да те предајнеле.

17 А ко прво диве е Бесквасно маренге, о учениќа але уза ко Исус хем пучлеле: „Коте мангеја те спремина Туке те ха Пасха?“

18 Ов ваќерѓа: „Џан ки диз ко одова хем одова мануш хем ваќерен леске: ‘О Учители ваќерела: „Мло време тано паше; ки туте ка славинав и Пасха Мле учениконцар.“’“

19 Хем о учениќа ќерѓе сар со заповединѓа ленге о Исус, хем спреминѓе и Пасха.

20 А кога ратило, Ов бешља даниндор е Дешудује учениконцар ки трпеза.

21 Хем џикоте хана сине ваќерѓа ленге: „Чаче ваќерава туменге, дека јек тумендар ка предајнелман.“

22 Хем бут растужинѓепес хем почминѓе те ќерен лафи јек јавереја: „Тена сијум ме, Господар?“

23 А Ов одговоринѓа: „Окова со ка болел Манцар по вас ки чинија, ов ка предајнелман!

24 Хем аѓар, о Манушикано Чхаво џала песке сар сој тано пишимо баши Леске, ама тешко одоле манушеске, преку касте ка овел предајмо о Манушикано Чхаво; шукар би овела сине баши одова мануш ако на бијанѓовела сине!“

25 А о Јуда, кој предајнѓале, ко одговор ваќерѓа: „Тена сијум ме, Учителе?“ Ваќерѓа леске: „Ту ваќерѓан!“

26 А кога хана сине, о Исус леља маро, благословинѓале, пхагљале хем ленге разделинѓале е учениконге, хем ваќерѓа: „Лен, хан, акавај тано Мло тело.“

27 Тогаш леља и чаша хем заблагодаринѓа, денѓала ленге хем ваќерѓа: „Пијен сарине олатар,

28 соске акавај тано Мло рат е Заветескоро, кова тхавдела баши буте џененге баши опростиба е гревонге.

29 Ама ваќерава туменге, отакана нае те пијав таро акава плоди тари лоза џико одова диве, кога ка пијавле туменцар нево ко Царство Мле Дадескоро.“

30 Хем откога гиљаѓе благодарно гили, иклиле ки Маслинова Гора.

31 Тогаш о Исус ваќерѓа ленге: „Сарине тумен ка соблазнинен тумен ки Манде, ки акаја рат, соске тано пишимо: ‘Ка кхував е Пастире хем о бакхре таро стадо ка нашен!’

32 А пало Мло воскресение ка џав англо туменде, ки Галилеја.“

33 Тогаш о Петар одговоринѓа хем ваќерѓа: „Ако сарине соблазниненапес ки Туте, ме никогаш нае те соблазнинама.“

34 О Исус ваќерѓа леске: „Чаче ваќерава туке, панда ерат трин пути ка одречинетут Мандар, пред те башел о башно.“

35 О Петар ваќерѓа Леске: „Ако требела хем те мерав Туја, нае те одречинама Тутар.“ Аѓар ваќерѓе хем са о учениќа.

36 Тогаш о Исус ало оленцар ко тхан, кова виќинелапес Гетсеманија, хем ваќерѓа ленге е учениконге: „Бешен акате џикоте Ме џава окорик те молинама.“

37 Хем леља Пеја е Петаре хем е дује Заведескере чхавен хем почминѓе те тугујнен хем те вознемириненпес.

38 Тогаш ваќерѓа ленге: „Мли душа тани хор натажими џико мериба; ачховен акате хем бешен те пазинен Манцар!“

39 Хем гело хари поадари хем пело ко кочака хем молинѓапес, ваќерибаја: „Мо Дат! Акој тано можно, нека накхелма акаја чаша; ама на сар со мангава Ме, него сар Ту!“

40 Хем ало ко учениќа, хем аракхљален сар со совена, хем ваќерѓа е Петареске: „Аѓар! Нашти ли сине те бешен те пазинен Манцар јек саати?

41 Бешен, пазинен, хем молинен тумен, за да мате перен ко искушение! О Духо мангела, ама о тело тано слабо!“

42 Пак палем гело хем молинѓапес, ваќерибаја: „Мо Дат! Ако нае тано можно те накхелман акаја чаша, тена пијавла, нека овел Ти војља.“

43 Хем кога ало палем аракхљален сар со совена, соске о јаќа ленгере сине пханљона.

44 Хем палем мукхљален хем гело те молинелпес, трито пути, хем изговоринѓа о иста лафиа.

45 Тогаш ало ко учениќа хем ваќерѓа ленге: „Само совен хем одморинен. Еќе, ало паше о саати кога о Манушикано Чхаво ка овел предајмо ко васта е грешниконге.

46 Уштен, те џа! Еќе ало паше Мло предавнико.“

47 Хем џикоте Ов панда ќерела сине лафи, еќе о Јуда, јек таро Дешудуј џене, ало буте џененцар, чхурикенцар хем кашта, бичхалде таро првосвештениќа хем о народна старешине.

48 А Олескоро предавнико сине денѓален знако, ваќерибаја: „Кас со ка чуминав ме – Ови тано, астаренле!“

49 Хем одма приближинѓапес џико Исус хем чуминѓале.

50 А о Исус ваќерѓа леске: „Амала, соске аљан?“ Тогаш але леске, чхиѓе пе васта ко Исус хем астарѓеле.

51 Хем еќе, јек таро окола кој сине е Исусеја, икалѓа чхурик хем кхуѓале е слуга е првосвештеникоскере хем чхинѓа о кан лескоро.

52 Тогаш о Исус ваќерѓа леске: „Иран тли чхурик ко тхан лаке; соске сарине, кој астаренапес ки чхурик – тари чхурик ка мударѓовен.

53 Или мислинеја дека нашти те молинавле Ме Даде, хем ка бичхалел Манге одма повише таро дешудуј легие ангејља?

54 Ама, сар би исполнинѓовен о Писмиа, дека аѓар требела те овел?“

55 Ко одова саати, о Исус ваќерѓа е народоске: „Иклиљен сар разбојникоске, чхурикенцар хем каштенцар, за да те астаренман. Секова диве бешљум ко Храми хем поучинѓум хем на астарѓенман.

56 А акава са уло, за да те исполниненпес о пророчка Писмиа.“ Тогаш са о учениќа мукхљеле хем нашље.

57 А окола, кој астарѓеле е Исусе, ингарѓеле ко прво свештенико о Кајафа, коте сине кхедиме о книжниќа хем о старешине.

58 А о Петар врвинела сине пали Лесте дуралдан џико дворо е првосвештеникоскоро, хем откога кхуѓа андре, бешља е слугенцар, за да те дикхел о крајо.

59 А о главна свештениќа хем цело Синедрион родена сине ховавно сведоштво против о Исус, за да те мударенле, хем на аракхље,

60 иако але бут ховавне сведоќа.

61 Најпосле але дуј џене хем ваќерѓе: „Акава ваќерѓа: ‘Шај те рушинав е Девлескоро Храми хем те ѕидинавле трине дивенге.’“

62 Тогаш о првосвештенико уштило хем ваќерѓа Леске: „Ништо ли на одговоринеја? Со сведочинена акала против Туте?“

63 А о Исус ќутинела сине. O првосвештенико ваќерѓа Леске: „Даватут совли ко џивдо Девел те ваќере аменге дали сијан Ту о Христос, е Девлескоро Чхаво!“

64 О Исус ваќерѓа леске: „Ту ваќерѓан! Ама, Ме ваќерава туменге: отакана ка дикхенле е Манушикане Чхаве, сар бешела десно е Силатар хем сар авела ко небесна облаќа.“

65 Тогаш о првосвештенико пхарaѓа пле шеја хем ваќерѓа: „Хулинелале е Девле! Соске потребно аменге панда сведоќа? Еќе, акана шунѓен и хула?

66 Со мислинена?“ А ола одговоринѓе хем ваќерѓе: „Заслужинела мерибе!“

67 Тогаш чхунгарѓеле ко муј хем кхувенале сине боксенцар,

68 а јавера кхувенале сине шамарке, ваќерибаја: „Пророкујн, Христе, кој кхуѓатут?“

69 А о Петар бешела сине авријал ко дворо. Хем јек слугинка али ки лесте хем ваќерѓа леске: „Хем туда сијан сине е Галилејцоја о Исус!“

70 А ов одречинѓапес англо сарине, ваќерибаја: „На џанава со ваќереја!“

71 А кога иклило англо главно влез, дикхљале јавер хем ваќерѓа ленге одоленге, кој сине одотхе: „Хем акава сине е Назаретцоја о Исус.“

72 Ов палем одречинѓапес совљаја: „На џанава е Мануше.“

73 Хари пало одова приближинѓепес леске окола, кој терѓовена сине, хем ваќерѓе е Петареске: „Чаче, хем туда сијан олендар, соске хем тло говор издајнелатут.“

74 Тогаш почминѓа те проколнинелпес хем те делпес совли: „На џанавале е Мануше.“

75 Хем одма башља о башно. Тогаш о Петар сетинѓапес е Исусеске ко лафиа со ваќерѓален леске: „Пред те башел о башно, трин пути ка одречинетут Мандар.“ Хем иклило авријал хем рунѓа ќерко.