Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 20 – 22) (pdf)

Глава 20

1 „Соске о небесно царство бешела манушеске домакини, кој икљило рано сабајље те лел работниќа баши пло лозје.

2 Хем кога погодинѓапес е трудбениконцар по денариј ко диве, бичхаѓален ко пло лозје.

3 Хем кога икљило палем негде о трито саати, дикхља јавера сар терѓона ко тхана со бикинелапе, бизо бути,

4 хем ваќерѓа ленге: ‘Џан хем тумен ко мло лозје, па ка дав тумен со ка овел право!’

5 Хем ола геле. А кога икљило палем негде шовто саати хем о ејнато саати, ќерѓале о исто.

6 А негде дешујекто саати палем икљило хем аракхља јавера, сар терѓона, хем ваќерѓа ленге: ‘Соске терѓона акате цело диве бизо бути?’

7 Ваќерѓе леске: ‘Никој на лељамен.’ Ов ваќерѓа ленге: ‘Џан хем тумен ко мло лозје.’

8 А кога ратило о господари е лозјескоро ваќерѓа пле управителеске: ‘Виќин е трудбеникон хем платинлен, почмин таро последна па џико прва!’

9 Хем аѓар, со але негде о дешујекто саати приминѓе по денариј.

10 Кога але о прва, помислинѓе дека да приминен повише, ама хем ола приминѓе по денариј.

11 Штом приминѓе, почминѓе те жалиненпе против о домакини,

12 ваќерибаја: ‘О последна ќерѓе бути јек саати, а ту денѓанлен исто аменцар, кој претрпинѓем тегоба е дивескири хем жега!’

13 А ов одговоринѓа јекеске таро олендар хем ваќерѓа: ‘Амала, на ќерава туке неправда, зарем на погодинѓантут манцар баши денариј?

14 Ле тло хем џа туке, а ме мангава баши о последно те дав кобор хем туке.

15 Зарем наеман право те ќерав со мангава ме паренцар? Или пак ти јак тани завидливо, соске со сијум дарежливо?’

16 Аѓар о последна ка овен прва, а о прва последна; соске бут џене тале повикујме, а хари тане избириме.“

17 Хем кога о Исус уклела сине ко Ерусалим, леља е Дешудује џенен насамо хем ваќерѓа ленге ко друмо:

18 „Еќе, џаја упре, ко Ерусалим, хем о Манушикано Чхаво ка овел ленге предајмо е прво свештениконге хем е книжниконге, хем ка осудиненле ко мериба,

19 хем ка предајненле е неверниконге, за да те асан Леске, те камшикујненле хем те распниненле, хем ко трито диве ка воскреснинел.“

20 Тогаш и дај е Заведевескири чхавенгири пристапинѓа Леске заедно пле чхавенцар, поклонинѓапес Леске, за да те измолинел нешто таро Лестар.

21 А Ов ваќерѓа лаке: „Со мангеја?“ Одговоринѓа Леске: „Заповедин акала мле дуј чхаве те бешен, јек џики Тли десно, а о дујто џики Тли лево страна, ко Тло Царство!“

22 А о Исус одговоринѓа хем ваќерѓа: „На џанена со родена! Шај ли те пијенла и чаша, со ка пијавла Ме, или те крстинен тумен е крштевајнеја колеја со крстинавама Ме?“ Ваќерѓе Леске, „Шај.“

23 Ваќерѓа ленге: „Мли чаша ка пијенла; хем е крштевајнеја колеја крстинавама Ме, ка крстинен тумен; ама те бешелпе тари Мли десно или лево страна, одова на давале Ме, него ка припадинел ленге околенге, баши кој Мло Дат спреминѓа.“

24 Хем кога шунѓе одова деш џене, хојљанѓе е дује пхраленге.

25 А о Исус повикујнѓален хем ваќерѓа: „Џанена дека о владетејља е народонгере господаринена упро ленде хем дека о баре владиненален.

26 Нека мате овел аѓаре машкар туменде! Него, кој мангела те овел баро машкар туменде, нека овел туменге слуга!

27 Хем кој мангела те овел прво машкар туменде, нека овел туменге слуга;

28 сар со о Манушикано Чхаво на ало те служинен Леске, него те служинел, хем те дел Пли душа баши откуп буте џененге.“

29 А кога иклиле таро Ерихон, бут гужва цидинѓа пали Лесте.

30 Хем еќе, дуј короре, бешена сине уза ко друмо, шунѓе дека о Исус накхела, хем виќинѓе ваќерибаја: „Господар, Давидескоро Чхаво, смилујнтут аменге!“

31 А и гужва заканинѓапес ленге те ќутинен, а ола виќинѓе панда посилно: „Господар, Давидескоро Чхаво, смилујнтут аменге!“

32 Хем о Исус ачхило, повиќинѓален хем ваќерѓа: „Со мангена те ќерав баши туменге?“

33 Ваќерѓе Леске: „Господар, те пхравѓон амаре јаќа!“

34 Хем о Исус смилујнѓапе ленге хем допринѓа оленгере јаќа; хем одма дикхље хем цидинѓе пали Лесте.

Глава 21

1 Хем кога але паше џико Ерусалим хем але ко Витфагија узи Маслинова Гора, тогаш о Исус бичхаѓа дује ученикон, ваќерѓа ленге:

2 „Џан ко гав сој тано англо туменде! Одори ка аракхен одма пханло херни хем тикно хер олаја. Пхравенлен хем аненлен Манге!

3 Хем ако некој ваќерела туменге нешто, ваќерен леске: ‘Потребно тале е Господареске,’ хем одма ка мукхенлен.“

4 А одова уло, за да те исполнинелпес о ваќердо преку о пророко кој ваќерела:

5 ‘Ваќерен хем е Сионско Чхајаке: „Еќе, тло царо авела узи туте, кротко хем бешела ки херни хем хер – тикно е хернакоро!“’

6 О учениќа геле хем ќерѓе, сар со заповединѓа ленге о Исус.

7 Дотеринѓе е херна хем е тикне хере, чхиѓелен упри ленде пле шеја хем Ов бешља упро ленде.

8 Повише таро народо буљаќерѓе пле шеја ко друмо, а јавера чхиненајне гранке таро кашта хем буљаќерѓе ко друмо.

9 А и гужва, која џала сине англо Лесте хем пали Лесте виќиненајне, ваќерибаја: „Осана е Давидескере Чхавеске! Благословимо тано кој авела е Господареске ко анав! Осана ко учипа!“

10 Хем кога кхуѓа ко Ерусалим, цело диз раздвижинѓапе, ваќерена сине: „Кој тано акава?“

11 А о народо ваќерена сине: „Акавај тано о Исус, Пророко таро Галилејско Назарет.“

12 Хем о Исус кхуѓа ко храми хем палдинѓа саринен, кој ќинена хем бикинена ко Храми, па превртинѓа о столице таро менувачиа е сребрениконгере, хем о столице таро продавачиа е голубенгере,

13 хем ваќерѓа ленге: „Пишимој тано: ‘Мло Кхер ка овел ваќердо Кхер Молитваке,’ а тумен ќерѓен разбојничко пештера.“

14 Хем але Леске короле сакатиа ко Храми хем саскарѓален.

15 А кога о првосвештениќа хем о книжниќа дикхље о чудиа со ќерѓален, хем о чхаве, кој виќинена сине ко Храми: „Осана е Давидескере Чхавеске!“ хојљанѓе,

16 хем ваќерѓе Леске, „Шунеја ли со ќерена лафи акала?“ А о Исус ваќерѓа ленге: „Оја, зарем на читинѓен никогаш: ‘Таро муј е чхавенге хем о доилчина, подготвинѓа Песке пофалба’?“

17 Хем мукхљален хем иклило тари диз ки Витинија хем раќарѓе одори.

18 А кога тајсутно диве иранелапес сине ки диз, бокхалило.

19 Хем дикхља смоква узо друмо хем гело џи лате, ама на аракхља ништо ки лате, освен листиа, хем ваќерѓа лаке: „Отакана тена овел плоди тутар довек!“ Хем и смоква шукили одма.

20 Хем кога о учениќа дикхље одова, чудинѓепес хем ваќерѓе: „Сар шукили и смоква одма?“

21 О Исус одговоринѓа хем ваќерѓа: „Чаче ваќерава туменге, ако иситумен вера хем на сумнинена тумен, ка ќерен на само одова, со хем случинѓапес е смокваке, него ако ваќерена акале гораке: ‘Ваздетут акатар хем фрдетут ко море,’ ка овел;

22 хем са со ка роден ки молитва, вераја, ка добинен.“

23 Хем кога о Исус ало ко Храми, але Леске – џикоте поучинела сине – о првосвештениќа хем о народна старешине, ваќерибаја: „Саве властеја ќереја одова? Хем кој денѓатут одоја власт?“

24 А о Исус ваќерѓа ленге ко одговор: „Хем Меда ка пучав тумен нешто, па ако ваќерена Манге одова, хем Меда ка ваќерав туменге саве властеја ќерава акава.

25 Котар сине е Јованескоро крштевање? Таро небо или таро мануша?“ А ола размислинѓе ки песте, ваќерѓе: „Ако ваќераја таро небо, ка ваќерел аменге: ‘Соске на поверујнѓен тогаш?’

26 А ако ваќераја таро мануша, дараја таро народо, соске сарине рачунинена е Јоване баши пророко.“

27 Хем одговоринѓе Леске е Исусеске хем ваќерѓе: „На џанаја!“ Ваќерѓа ленге хем Ов: „Ни Ме нае те ваќерав туменге саве властеја ќерава акава.

28 Ама, сар дикхјола туменге? Јек мануш синеле дуј чхаве, па ало уза ко прво хем ваќерѓа леске: ‘Мо чхаво, џа хем ќер бути авдије ко лозје!’

29 Ов одговоринѓа хем ваќерѓа: ‘На мангава’ – ама после предомислинѓапес хем гело.

30 Ало узо дујто хем ваќерѓа леске исто аѓар. А ов одговоринѓа хем ваќерѓа: ‘Џава, господаре’ хем на гело.

31 Кој таро дуј исполнинѓа е дадескири војља?“ Ваќерѓе: „О прво!“ О Исус ваќерѓа оленге: „Чаче ваќерава туменге, о цариниќа хем о блудниќа ка испреваринен тумен е Девлеске ко царство.

32 Соске, о Јован ало уза туменде пало друмо е правдакоро хем на поверујнѓенле, а о цариниќа хем о блудниќа поверујнѓеле. А тумен дикхљен, ама на покајнѓен тумен после, за да те поверујненле.

33 Шунен јавер парабола! Сине јек домакини, кој садинѓа дракха, заградинѓален со жива ограда, хем ранља ки лесте точило; градинѓа чуварница хем денѓале ки кирија е земјоделцонге, хем гело песке.

34 А кога паше ало о време е плоденгоро, бичхаѓа пле слуген ко земјоделциа, за да те кхеден олескере плодиа.

35 Хем о земјоделциа астарѓе олескере слуген: јеке марѓе, а е јавере мударѓе, а е јавере леле баренцар.

36 Палем бичхаѓа јавере слуген, повише таро о прва, ама хем оленцар керѓе исто.

37 Најпосле бичхаѓале ки ленде пле чхаве, ваќерѓа: ‘Ка лаџан таро мло чхаво!’

38 Ама о земјоделциа – кога дикхље е чхаве, ваќерѓе машкар песте: ‘Акавај тано о наследнико! Ајде те мударале хем те присвојна олескоро наследство!’

39 Хем астарѓеле, фрдинѓеле аври таро лозје хем мударѓеле.

40 Кога ка авел о господари е лозјескоро, со ка ќерел ленге одоле земјоделцонге?“

41 Одговоринѓе Леске: „Акала злосторниќа ов бедно ка уништинелен, а о лозје ка деле под наем јавере земјоделцонге, кој ка денле леске о плодиа ко ленгоро време.“

42 О Исус ваќерѓа ленге: „Зарем на читинѓен никогаш ко Писмиа: ‘О бар со отфрлинѓе о ѕидајра, ов уло крајаголно бар; таро Господари тано одова хем чудној тано ко амаре јаќа.’

43 Одолеске ваќерава туменге, дека ка овел тумендар лендо е Девлескоро Царство хем ка овел дендо е народоске, кој ка анел олескере плодиа!

44 Хем кој ка перел упро одова бар – ка пхагелпес; а упро касте ка перел ов – ка здробинеле.“

45 Хем кога о првосвештениќа хем о фарисеа шунѓе одола Лескере параболе, халиле дека ќерела лафи баши ленге.

46 Хем дикхена сине те астаренле, ама дарана сине таро народо, соске рачуниненале сар пророко.

Глава 22

1 Хем о Исус почминѓа палем те ваќерел ленге хем ваќерѓа ленге ко параболе, ваќерибаја:

2 „О небесно царство приличинела ко царо, кој ќерѓа леске бијав пле чхавеске.

3 Хем бичхаѓа пле слуген те повиќинен е канимен ко бијав, ама ола на мангље те авен.

4 Палем бичхаѓа јавере слуген, ваќерибаја: ‘Ваќерен е канименге: „Еќе, спреминѓум мо ручко, мле јунциа хем попрајме тане чхинде, хем сај тано готово. Авен ко бијав!“’

5 А ола на грижинѓепес хем геле песке: јек ко пло имот, а јавер ки пли трговија;

6 а јавера астарѓе олескере слуген, наврединѓелен хем мударѓелен.

7 А о царо хојљанѓа, бичхаѓа пле војска хем мударѓа одолен убијцон хем тхарѓа оленгири диз.

8 Тогаш ваќерѓа ленге, пле слугенге: ‘И гозба тани готово! Ама о каниме на сине достојна.

9 Одолеске икљовен ко раскрснице хем кобор ка аракхен, каниненлен ко бијав.’

10 Хем о слуге иклиле ко друмиа хем анѓелен саринен, кас со аракхље: о лошна хем о шукар, хем о бијав пхердило гостенцар.

11 А кога о царо иклило те диххел е гостен, дикхља отхе јек мануш, кој на сине уравдо бијавескере шеја.

12 Хем ваќерѓа леске: ‘Амала, сар кхуѓан акате бизо бијавескере шеја?’ А ов ќутинела сине.

13 Тогаш о царо ваќерѓа е служителенге: ‘Пханден олескере пре хем о васта хем фрденле ки крајно темница; одотхе ка овел ројба хем крцкиба данденцар!’

14 Соске бути тане повикујме, ама хари тане избириме!“

15 Тогаш о фарисеа геле хем договоринѓепес сар те астаренле ко лафи.

16 Хем бичхаѓе Леске пле ученикон, заедно е Иродовценцар, за да те ваќерен Леске: „Учителе, џанаја дека сијан чачутно хем дека ко чачипе учинеја е манушен е Девлеске ко друмо, хем нае туке грижа никастар, соске на дикхеја ко лико е манушенге.

17 Хем аѓар, ваќер аменге, со мислинеја Ту: дали тано дозволимо те делпес даноко е цароске или на?“

18 А о Исус халило оленгоро лукавство хем ваќерѓа: „Соске искушиненама, лицемејра?

19 Сикавен манге даночно монета!“ Ола анѓе Леске денариј.

20 Хем ваќерѓа ленге: „Каскоро тано акава лико хем о натпис?“

21 Ваќерѓе Олеске: „Е цароскоро!“ Тогаш ваќерѓа ленге: „Денле е цароскоро е цароске, а Девлескоро е Девлеске!“

22 Хем штом шунѓе одова, чудинѓепес, па мукхље Оле хем геле песке.

23 Ко одова диве але ки Лесте о садукеа, кој ваќерена кај нае воскресение, хем пучљеле:

24 „Учителе, о Мојсеј ваќерѓа: ‘Ако некој мерела бизо чхаве, олескоро пхрал нека лела олескере ромна хем нека ваздел леске потомство пе пхралеске.’

25 А ки аменде сине евта џене пхрајља: о прво женинѓапес хем муло, а пошто на синеле породо, мукхља пле ромна пе пхралеске.

26 Аѓар хем о дујто, хем о трито, са џико евтато;

27 а пало са мули хем и ромни.

28 Хем аѓар, ко воскресение каске таро евта џене ка овел леске ромни? Соске сарине сине ола!“

29 А о Исус одговоринѓа ленге хем ваќерѓа ленге: „Ки заблуда сијен, соске на џанена о Писмиа, ниту е Девлескири сила.

30 Соске ко воскресение ниту ка ле ромни ниту ка ле ром, него тале сар Девлескере ангејља ко небо.

31 А баши о воскресение е муленгоро, на читинѓен ли со ваќерѓа туменге о Девел Кој ваќерела:

32 ‘Ме сијум о Девел е Авраамескоро, о Девел е Исакоскоро хем о Девел е Јаковескоро’? А о Девел нае тано Девел е муленгоро, него е џивденгоро.“

33 Хем кога о народо шунѓа одова, чудиненапес сине Олескере наукаке.

34 А кога о фарисеа шунѓе дека ќутинќерѓален е садукеен, кхединѓепес заедно,

35 хем јек олендар, законико, пучљале, те искушинел Оле:

36 „Учителе, која тани и бари заповед ко Закони?“

37 А Ов ваќерѓа леске: „’Манг Оле е Господаре тле Девле са тле срцеја, хем са тле душаја хем са тле мислаја!’

38 Одовај тани и најбари хем и прво заповед;

39 а о дујто тани сар хем акаја: ‘Манг тле паше сар туте!’

40 Ко одола дуј заповедиа висинела цело Закони хем о пророќа.“

41 А кога о фарисеа сине кхедиме, о Исус пучљален:

42 „Со мислинена баши о Христос? Каскоро Чхаво тано?“ Ваќерѓе Олеске: „Давидескоро.“

43 Ваќерѓа ленге: „Сар тогаш о Давид, преку о Духо, нарекујнела Оле ‘е Господаре,’ ваќерибаја:

44 ‘Ваќерѓа Олеске о Господари мле Господареске: „Беш тари Мли десно страна, џикоте чхивава Тле непријателен тело Тле пре“’?

45 Хем аѓар, кога о Давид нарекујнела Оле ‘Господар,’ сар тано Олеске Чхаво?“

46 Хем никој нашти сине те одговоринел Олеске ниту лафи, ниту некој осмелинѓапес, таро одова диве, веќе те пучеле.