Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 14 – 16) (pdf)

Глава 14

1 Ко одова време, о хабериа баши о Исус ресље хем џико Ирод о царо тари покраина Галилеја,

2 хем ваќерѓа пе слугенге: „Одовај тано о Јован Крстител; ов воскреснинѓа таро муле; хем одолеске о силна дејља делујнена ки Лесте.“

3 Соске о Ирод астарѓа е Јоване, пханљале хем чхиѓале ко затвор, баши и Иродијада, и ромни лескере пхралескири о Филип;

4 соске о Јован ваќерѓа леске: „Нае туке тано дозволимо ла те овелтут.“

5 Хем мангела сине те мудареле, дарала сине таро народо, соске иќеренале баши пророко.

6 А кога славинелапес сине е Иродескоро роденден, е Иродијакири чхај кхелела сине машкар хем угодинѓа е Иродеске,

7 одолеске ов клетваја ветинѓа лаке те дела, со хем ка родел лестар.

8 А ој, пало совет пе дајакоро, ваќерѓа „Деман акате ко послужавнико о шеро е Јован Крстителескоро.“

9 Хем о царо ожалостинѓапе, ама баши о клетве хем баши окола со бешена сине олеја, заповединѓа те ден лаке,

10 хем бичхаѓа, па чхинѓе о шеро е Јованескоро ко затвор.

11 Хем олескоро шеро сине андо ко послужавнико хем дендо е чхајаке, а ој ингарѓале пе дајаке.

12 Хем олескере учениќа але, леље о тело хем парунѓеле, хем геле хем јавинѓе е Исусеске.

13 А кога шунѓа одова о Исус, повлечинѓапес одотхар бродеја, ко пусто тхан, коркори ама бут џене шунѓе хем слединѓе Оле пешки таро градиа.

14 Хем кога иклило дикхља бут народо, чхиѓале сине ки жал баши оленде хем исцелинѓален оленгере насвален.

15 А кога ратило Олескере учениќа але ки Лесте хем ваќерѓе Леске: „О тхан тано пусто хем о време тано веќе касно: мук е народон те џан ко гава за да те кинен песке хајбаске.“

16 Ама о Исус ваќерѓа ленге: „Нае потреба те џан; денлен тумен те хан.“

17 а ола ваќерѓе Леске: „Акате нанеамен ништо, само панџ маре хем дуј мачхе.“

18 А Ов ваќерѓа ленге: „Аненлен Манге акате.“

19 Хем заповединѓа е народоске те бешен ки чар; леља о панџ маре хем о дуј мачхе, дикхља ко небо хем благословинѓа; пхагља о маре хем денѓален е учениконге, а о учениќа е народонге.

20 Хем сарине хаље хем чалиле; хем ваздинѓе со ачхило таро парчиња, дешудуј корпе пхерде.

21 А одола, кој хаље, сине околу панџ илјаде мурша, освен о џувља хем о чхаве.

22 Хем одма о Исус теринѓа пе ученикон те кхувен ко броди хем те џан англо Лесте тари јавер страна, џикоте те мукхел е народон.

23 Хем штом мукхља е народо, уклило ки гора, за да те молинелпе коркори. А кога ратило, сине коркори одотхе.

24 А о броди аракхљаѓовела сине машкар о море, тело удар е силно браненгоро, соске пхудела сине силно бавлал ки спротивно насока.

25 А ки штарто раќакири стража ало ки ленде пхирибаја ко море.

26 Кога дикхљеле сар пхирела ко море, о учениќа дарандиле хем ваќерѓе: „Одовај тано духо!“ хем виќинѓе тари дар.

27 А о Исус одма преговоринѓа ленге хем ваќерѓа: „Овен храбра! Ме сијум! Ма даран.“

28 А о Петар одговоринѓа Леске хем ваќерѓа: „Господар, ако сијан Ту, наредин манге те авав ки Туте ко пани.“

29 Ов пак ваќерѓа: „Ава!“ Хем о Петар хулило таро броди хем гело сине ко пани те авел ко Исус.

30 Ама кога дикхља и силно бавлал, дарандило. Почминѓа те тонинел хем виќинѓа, ваќерѓа: „Господар, спасинма!“

31 А о Исус одма пружинѓа Пло вас, астарѓале хем ваќерѓа леске: „Тикне веракереја, соске посомнинѓантут?“

32 Хем кога кхуѓе ко броди, и бавлал ачхили.

33 А окола, кој сине ко броди, але хем поклонинѓепес Леске, ваќерѓе: „Чаче Ту сијан е Девлескоро Чхаво.“

34 Хем кога накхље, але ки Генисаретско пхув.

35 Хем кога пенџарѓе Ле о мануша таро одова тхан, бичхаѓе ки цело одоја околина хем анѓе Олеске сарине кој сине насвале,

36 хем молиненале сине само те доприненпес џико реске Олескере шејендар; хем кобор хем да те доприненпес, сарине исцелиненапес сине.

Глава 15

1 Тогаш о фарисеа хем о книжниќа, таро Ерусалим, але ко Исус хем ваќерѓе Леске:

2 „Соске Те учениќа на поштојнена амаре пуране обичаја? Соске на тховена пе васта, кога хана маро.“

3 А Ов ко одговор ваќерѓа ленге: „Соске хем туменда пхаѓена е Девлескири заповед, баши тумари традиција?

4 Соске о Девел ваќерѓа: ‘Поштојн те даде хем те даја,’ хем ‘Кој лошно ваќерела пе дадеске или пе дајаке, те казнинелпес мерибаја;’

5 а тумен ваќерена: ‘кој ка ваќерел пе дадеске или пе дајаке: Одова солеја би шај те користине мандар, подаримој тано е Девлеске,’

6 ов на требела те дел пе дадеске или пе дајаке; хем аѓар чхинаѓен е Девлескоро лафи баши тумари традиција.

7 Лицемејра! Шукар о Исаија пророкујнела сине баши туменге, ваќерибаја:

8 ‘Акава народо поштојнеламан мујеја, а оленгоро срце тано дур Мандар.

9 Ама ко чучо поклониненапес Манге, сикљона науке, сој тане манушикане заповедиа.’“

10 Хем повикујнѓа е народон хем ваќерѓа ленге: „Шунен хем хајљовен!

11 На одова, со кхувела ко муј онечистинела е мануше. Него окова со икљовела таро муј, одова онечистинела е мануше.“

12 Тогаш о учениќа приближисалиле Леске хем ваќерѓе: „Џанеја ли, дека о фарисеа соблазнинѓепес кога шунѓе одова лафи?“

13 А Ов одговоринѓа хем ваќерѓа: „Секова садимо, со на садинѓале Мло небесно Дат, ка овел откорнимо.

14 Мукхенлен. Олај тане короле водачиа е короленгере; а ако короло водинела короле, солдуј ка перен ки дупка.“

15 А о Петар одговоринѓа хем ваќерѓа Леске: „Објаснин аменге и парабола.“

16 А о Исус ваќерѓа ленге: „Хем туменда ли панда сијен бизо те хајљовен?

17 На хајљовена ли дека са со кхувела ко муј џала ко воги хем изфрделапе авријал?

18 А окова, со икљовела таро муј, икљола таро срце, хем одова онечистинела е мануше.

19 Соске таро срце икљовена: билачхе мисле, убиство, прељуба, блудства, чориба, ховавне сведоштва, хуле.

20 Одолај буќа тане кој онечистинена е мануше. А о хајбе би тховде вастенцар на онечистинела е мануше.“

21 Хем откога иклило одотхар, о Исус повлечинѓапе ко краја ко Тир хем Сидон.

22 Хем еќе, џувли Хананејка, иклили таро окола краја хем виќинѓа ки Лесте, ваќерибаја: „Смилујнтут манге, Господар, Чхаво Давидескоро! Мли чхај тани билачхе опседними таро демони.“

23 Ама Ов на одговоринѓа лаке ни лафи. Хем приближиненапес сине Леске, Олескере учениќа молиненајнеле, ваќерибаја: „Мукла, соске виќинела пали аменде.“

24 Ама Ов одговоринѓа хем ваќерѓа: „Ме на сијум бичхавдо, освен ко нашавде бакхре ко кхер ко Израелско.“

25 Ој али палем хем поклонинелапес Леске, ваќерибаја: „Господар, поможинман!“

26 А Ов, одговоринѓа хем ваќерѓа: „Нае тано шукар те лелпес о маро е чхавенгоро хем те фрделпес е џуќеленге.“

27 Ама ој ваќерѓа: „Оја, Господар, ама чак хем о џуќела хана таро трошке, со перена тари софра оленгере господаренгири.“

28 Тогаш о Исус одговоринѓа хем ваќерѓа: „О, ромније, бари тани тли вера: нека овел туке пали тли желба.“ Хем лакири чхај сине исцелими таро одова саати.

29 Хем откога гело песке одотхаре, о Исус ало узо море Галилејско, уклило ки гора хем бешља одотхе.

30 Хем але ки Лесте баро народо, кој синелен пеја: банге, короле, лалоре, сакатиа хем бут јавера; хем чхиѓелен англо е Исусескере пре, хем Ов исцелинѓален,

31 аѓар со о народо чудинѓепе сар дикхена о лалоре те ќерен лафи, о сакатиа састе, о банге те пхирен хем о короле те дикхен; хем прославинѓе е Девле о Израелско.

32 А о Исус повикујнѓа Пле ученикон ки Песте, хем ваќерѓа: „Пхердо сијум ки жал баши о народо, соске веќе трин диве ачхиле Манцар хем наелен со те хан; а на мангава те мукхавлен бокхале, за да мате чхинѓовен ко друмо.

33 Хем о учениќа Олескере ваќерѓе Леске: „Котар аменге ки пустина добокхар маро, за да парвара добокхар баро народо?“

34 Хем о Исус ваќерѓа ленге: „Кобор маре иситумен?“ Ола ваќерѓе: “Евта хем некобор мачхе.“

35 Хем заповединѓа е народоске те бешен ки пхув;

36 леља о евта маре хем о мачхе, благодаринѓа хем пхагљален; хем денѓа е учениконге, а о учениќа е народоске.

37 Хем сарине хаље хем чалиле; хем ваздинѓе со ачхило таро котора, евта корпе пхерде.

38 А одола, кој хаље, сине штар илјаде мурша, освен о џувља хем о чхаве.

39 Хем штом мукљален е народон, кхуѓа ко броди, хем ало ко предејља ки Магдала.

Глава 16

1 Хем о фарисеа хем о садукеа але, хем те искушиненле, родинѓе те сикавел ленге знако таро небо.

2 Ама Ов одговоринѓа хем ваќерѓа ленге: „Кога о небо тано лоло акшамескоро, тумен ваќерена: ‘О време ка овел шужо;’

3 Кога о небо тано лоло хем облачно сабалескоро, ваќерена: ‘Авдиве ка овел невреме!’ Значи, о изглед таро небо џанена те протолкујнен, а о знајќа Мле времескере на џанена те пенџаренлен!

4 Лукаво хем прељуботворно поколение родела знако, хем нае те овел леске дендо знако, освен о знако е Јонаскоро о пророко.“ Хем мукхљален хем гело песке.

5 Хем Олескере учениќа накхље тари јавер страна хем бистерѓе те лен маро.

6 О Исус ваќерѓа ленге: „Пазинен хем аракхен тумен таро фарисејско хем садукејско квасац!“

7 Хем ола ќерѓе лафи машкар пуменде, ваќерибаја: „Одовај тано со на лељем маро.“

8 А О Исус џанља одова ваќерѓа ленге: „Тикне веракере, соске ќерена лафи машкар туменде, дека на лељен маро?“

9 Панда ли на хајљовена хем на памтинена баши о панџ маре ко панџ илјаде хем кобор корпе ваздинѓен?

10 Ни баши о евта маре ко штар илјаде хем кобор корпе ваздинѓен?

11 Сар на хајљона, дека на баши о маро ваќерѓум туменге те аракхен тумен таро фарисејско хем садукејско квас?“

12 Тогаш халиле дека на ваќерѓа ленге те аракхенпес таро марескоро квасац него тарo учење фарисејско хем садукејско.

13 А кога о Исус ало ки околина ки Кесарија Филипова, пучља Пе ученикон хем ваќерѓа: „Со ваќерена о мануша, Кој тано о Чхаво Манушикано?“

14 А ола ваќерѓе: „Јек ваќерена дека тано о Јован Крстител; јавера о Илија, а јавера палем Еремија или јек таро проројќа.“

15 Ов ваќерѓа ленге: „А тумен, со ваќерена, Кој сијум Ме?“

16 О Симон Петар одговоринѓа хем ваќерѓа: „Ту сијан о Христос, Чхаво е Џивде Девлескоро.“

17 О Исус одговоринѓа хем ваќерѓа леске: „Блажено сијан, Симон, чхаво таро Јонин, соске о тело хем о рат на откринѓе туке одова, него Мло Дат, Кој тано ки небеса.

18 Хем Ме ваќерава туке, дека ту сијан о Петар, а ко одова Бар ка изградинав Ми црква, хем о порте таро пекол нае те надвладинен против лате.

19 Хем ка давтут о клучиа таро царство небесно хем со хем да те пханде ки пхув, ка појавинелпес веќе пханло ко небо; хем со хем да те пхраве ки пхув, ка овел веќе пхравдо ко небо.“

20 Тогаш заповединѓа Пе учениконге те на ваќерен никаске, дека тано Ов о Исус тано о Христос.

21 Оттогаш о Исус почминѓа те сикавел ленге Пе учениконге, дека сине потребно баши Леске те џал за Ерусалим хем те цидел бут таро старешине, о главна свештениќа хем о книжниќа хем те овел мудардо, хем ко трито диве те воскреснинел.

22 А о Петар цидинѓале ки страна хем почминѓа те укоринеле, ваќерибаја: „О Девел те овел милостиво ки Туте, Господар; одова никогаш нае те случинелпес Туке!“

23 А Ов иранѓапес хем ваќерѓа е Петареске: „Наш пали Манде, сатано! Ту сијан Ми пречка, соске мислинеја на баши одова, сој тано Девлескоро, него баши одова, сој тано манушикано.“

24 Тогаш о Исус ваќерѓа Пе учениконге: „Ако некој мангела те џал пали Манде, нека одречинелпес пестар хем нека ваздел пло крсто хем нека слединел Ман.

25 Соске, кој мангела те спасинел пли душа, ка нашавела; ама кој ка нашавела пли душа баши Манге, ка аракхела.

26 Соске, сави корист ка овел е мануше, ако придобинела цело свето, а пли душа нашавела? Или со ка дел о мануш ки замена баши пи душа?

27 Соске о Чхаво Манушикано ка авел ки слава Пле Дадескири, Пле ангеленцар, хем тогаш ка деле награда секаске според олескере дејља.

28 Чаче ваќерава туменге, дека машкар окола, кој терѓона акате, иси некој, кој нисар нае те вкусинен о мерибе џикоте на дикхенале о Чхаво Манушикано те авел ко Пло царство.“