Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Евангелие според Марко (Главе 7 – 9) (pdf)

Глава 7

1 Хем кхединѓепес околу Лесте о фарисеа хем некој таро книжниќа, кој сине але таро Ерусалим,

2 хем дикхље дека некој таро олескере учениќа хана маро со нечиста, уствари битховде вастенцар.

3 Соске о фарисеа хем са о Јудејциа – иќерибаја џико обичај е пхуренгере – на хана, ако на тховена пе васта џико лактиа;

4 хем кога ка ираненпес таро пазари, на хана, ако на тховенапес. Хем иси панда бут јавер, со приминѓе те одржиненле: тхојбе о чаше, о бокали, бакарна чаре хем столице.

5 Хем аѓар, о фарисеа хем о книжниќа пучљеле: „Соске Тле учениќа на живинена според о обичај е пхуренгере, него хана маро битховде вастенгере?“

6 А Ов ваќерѓа ленге: „Шукар пророкујнѓа о Исаија баши туменге лицемејра, сар сој тано пишимо: ‘Акава народо поштојнелама мујеја, а оленгоро срце тано дур Мандар;

7 ко чучо поштојненама, учибаја науке, сој тане манушикане заповедиа.’

8 Тумен мукхена е Девлескири заповед, а иќерена манушикано обичај.

9 Тумен шукар чхинавена“ – продолжинѓа Ов – „е Девлескири заповед, за да те иќерен тумаро обичај!

10 Уствари, о Мојсеј ваќерѓа: ‘Поштојн те даде хем те даја’ хем ‘Кој ка проколнинел пе даде хем пе даја, те овел казнимо мерибаја!’

11 А тумен ваќерена: ‘Ако некој ваќерела пе дадеске или пе дајаке: „Одова со шај те поможинавту тано ветимо,“’ уствари жртвено дари,

12 на мукхенале веќе те ќерел сој хем да тано баши пло дат хем баши пли дај.

13 Хем аѓар чхинавена е Девлескоро слово тумаре обичајеја, со тумен воспоставинѓенле, хем ќерена бут јавера буќа слична ко акава.“

14 Тогаш палем виќинѓа е народо ки Песте хем ваќерѓа ленге: „Шуненма сарине хем хајљовен!

15 Нае ништо, авријалдан таро мануш, со би шај те ќереле нечисто кога ка кхувел ки лесте; него окова со икљола таро мануш, одова ќерелале нечисто.

16 Кас иси кана, нека шунел!“

17 Одма, кога одалечинѓапе таро народо, Ов кхуѓа ко кхер, Олескере учениќа пучљеле баши смисла е параболакири.

18 Ов ваќерѓа ленге: „Аѓар! Зарем хем туменда на хајљовена? На сватинена ли дека ништо нашти те ќереле е мануше нечисто, со кхувела авријалдан ки лесте,

19 соске на кхувела ко олескоро срце, него ко воги хем џала ко одредимо тхан?“ Аѓар прогласинѓа са о хајба баши чиста.

20 Исто аѓар ваќерела сине ленге: „Окова со икљола е манушестар, одова ќерелале нечисто,

21 соске андралдан, таро е манушескоро срце, икљовена грешна мисле кој ингарена ко неморал, чориба, мудариба,

22 брачна неверства, алчност, билачхипа, ховајба, завист, навреде, горделивост, хем бигоѓакере буќа.

23 Са одола билачхипа икљовена андралдан хем ќеренале нечисто мануш.“

24 Уштило одотхаре хем гело ко Тирско хем Сидонско Крајо. Кхуѓа ко јек кхер хем мангља сине никој тена дознајнеле. А нашти сине те ачховел гаравдо.

25 Кога шунѓа баши Леске јек ромни, каскири чхај сине астарди таро нечисто духо, ој али хем пели англи Олескере пре.

26 А одоја ромни сине Елинка, родум Сирофеничанка. Хем молинелале сине те палдел е демоне тари лакири чхај.

27 А Ов ваќерѓа лаке: „Мук прво те чајљовен о чхаве, соске нае тано шукар те лелпес лендар о маро е чхавендар хем те фрделпес е џуќеленге.“

28 Ој палем одговоринѓа: „Оја, Господар! Ама хем о џуќела тели трпеза хана таро трошке е чхавендар.“

29 Хем ваќерѓа лаке: „Баши одова лафи – џа туке – о демони иклило тари ти чхај.“

30 Хем иранѓапес кхере хем аракхља е максме сар пашљола ки постела, а о демони иклило.

31 Хем кога иклило пак таро предејља таро Тир, ало – преку Сидон – џико Галилејско Море, машкар о пределиа таро Десетоградие.

32 Хем анѓе Леске кашуко лалоро хем молиненале сине те чхивел По вас ки лесте.

33 Хем ингарѓале насамо таро народо, чхиѓа Пле наја ко олескере кана, хем чхунгарѓа хем допринѓа олескири чхип;

34 дикхља ко небо, воздивнинѓа хем ваќерѓа леске: „Ефата!“ – односно „Пхравтут!“

35 Хем одма пхравдиле о кана лескере хем пхравдили и врска олескере чхибјатар хем ќерела сине лафи чисто.

36 Хем заповединѓа ленге никаске тена ваќерен. Ама кобор повише нарединела ленге Ов, добором повише ола разгласинена сине.

37 Хем прекумерно чудиненапес сине хем ваќерена: „Са шукар ќерела! Хем е кашукен ќерела те шунен, хем е лалорен те ќерен лафи!“

Глава 8

1 Ко одола диве, кога палем кхединѓепес бари гужва хем на синелен со те хан, повикујнѓа Пле ученикон хем ваќерѓа ленге:

2 „Жал манге тано баши о народо, соске веќе трин диве тане постојано уза Манде хем нае со те хан.

3 Ако мукхавален бокхале ко оленгере кхера, ка омалаксинен, нае те овелен сила ко друмо, соске некој олендар але тане дуралдан.“

4 Хем Олескере учениќа одговоринѓе Леске: „Котар шај некој те чајљарелен маренцар акате ки пустина?“

5 Хем пучљален: „Кобор маре иситумен?“ А ола ваќерѓе: „Евта.“

6 Тогаш заповединѓа е народоске те пружиненпес ки пхув. Хем леља о евта маре, заблагодаринѓа хем пхагљален хем делален сине Пле учениконѓе те чхивенлен, хем ола чхиѓелен англо народо.

7 Синелен хем хари мачхе. Хем кога благословинѓален, заповединѓа те чхивенлен хем олен.

8 Хем хале хем чхалиле, хем ваздинѓе евта корпе со ачхиле котора.

9 А сине околу штар иљаде; хем мукхљален.

10 Хем одма кхуѓа ко броди Пле учениконцар, хем ало ки околина Далманута.

11 Хем о фарисеа иклиле хем почминѓе те препириненпес Олеја, родибаја Олестар знако таро небо, те искушиненле.

12 А Ов воздивнинѓа Пле духоја хем ваќерѓа: „Соске акава поколение родела знако? Чаче ваќерава туменге, нае те делпес леске знако акале родоске.“

13 Хем мукхљален палем, кхуѓа ко броди хем накхља тари јавер страна.

14 Бистерѓе те лен маро, хем синелен само јек пеја ко броди.

15 Хем заповединѓа ленге, ваќерибаја: „Дикхен! Аракхен тумен таро фарисејско квасац хем таро квасац Иродескоро.“

16 Ола палем размислинена сине машкар песте: „Соске нанеамен маро!“

17 А о Исус кога халило одова, ваќерѓа ленге: „Соске мислинена дека наетумен маро? Панда ли на хајљовена хем на сватинена? Барало ли тано тумаро срце?

18 Јаќа иситумен, а на дикхена? Кана иситумен, а на шунена?

19 Хем на спомнинена ли туменге, кога пхагљум о панџ маре ко панџ иљаде, кобор корпе пхерде залагонцар ваздинѓен?“ Ваќерѓе Леске: „Дешудуј.“

20 „Кога пхагљум евта маре ко штар иљаде, кобор корпе пхерде залагонцар ваздинѓен?“ Ваќерѓе: „Евта.“

21 Хем ваќерѓа ленге: „Панда ли на хајљовена?“

22 Хем але ки Витсаида. Хем анѓе Леске јек короло хем молиненале сине те допринеле.

23 Ов астарѓа е короле таро вас, икаѓале аври таро гав хем чхунгарѓа ко јаќа леске; чхиѓа Пле васта ки лесте хем пучљале: „Дикхеја ли нешто?“

24 Ваздинѓа пе јаќа хем ваќерѓа: „Дикхава мануша сар џана, дикхавален сар кашта.“

25 Пало одова палем чхиѓа Пле васта ко олескере јаќа, хем дикхља хем састило, хем дикхела сине са јасно.

26 Хем бичхаѓале ко олескоро кхер, ваќерибаја: „Ма кхув ко гав, хем никаске ма раскажин!“

27 Хем иклило о Исус, Пле учениконцар, ко гава ки Кесарија Филипова; а ко друмо пучелален сине Пле ученикон, ваќерибаја ленге: „Со ваќерена о мануша, Кој Сијум Ме?“

28 Ола ваќерѓе Леске: „О Јован Крстител, јавера ваќерена о Илија; а трета – дека сијан јек таро проројќа.“

29 Ама Ов пучљален: „А тумен баши Касте рачуниненама?“ О Петар ко одговор ваќерѓа Леске: „Ту сијан о Христос.“

30 Хем забранинѓа ленге никаске тена ваќерен баши Леске.

31 Хем почминѓа те учинелен дека о Манушикано Чхаво требела те цидел бут хем те овел отфрлимо таро старешине, о првосвештениќа хем о книжниќа; дека ка мударенле хем дека пало трин диве ка воскреснинел.

32 Хем одова ќерела сине лафи отворено. А о Петар лељале насамо хем почминѓа те укоринеле.

33 Ама Ов иранѓапес дикхља Пле ученикон, укоринѓа е Петре хем ваќерѓа: „Џа туке Мандар, сатано, соске ту на мислинеја баши окова сој тано Девлескоро, него баши окова сој тано манушикано.“

34 Хем повикујнѓа е народон, заедно Пле учениконцар хем ваќерѓа ленге: „Кој мангела те авел пали Манде, нека одречинелпес пестар хем нека ваздел пло крсто хем нека џал пали Манде.

35 Соске, кој мангела те спасинел пли душа, ка нашавела; а кој ка нашавел пли душа баши Манге хем о Евангелие, ка спасинела.

36 Соске, сој корисно тано е манушеске, ако добинела цело свето, а пли душа нашавелала!

37 Соске, со шај о мануш те дел ки замена баши пли душа?

38 Соске, кој лаџала Мандар хем Мле лафендар ко акава грешно родо кој ќерела прељуба, хем о Манушикано Чхаво ка лаџал олестар, кога ка авел ки слава Пле Дадескири, е свето ангеленцар.“

Глава 9

1 Хем ваќерѓа ленге: „Чаче ваќерава туменге – иси несаве машкар акала, кој терѓовена акате, кој нае те вкусинен о мерибе, џикоте на дикхена е Девлескоро царство ало ки сила.“

2 Хем пало шов диве, о Исус леља е Петаре, о Јаков хем е Јоване хем ингарѓален само олен ки јек учи планина, насамо, хем преобразинѓапес англо ленде;

3 хем олескере шеја уле блескава хем бут парне, сар со парнипа ки пхув нашти те парнарелен.

4 Хем јавинѓапе ленге о Илија е Мојсеја, хем ќерѓе лафи е Исусеја.

5 А о Петар одговоринѓа хем ваќерѓа Леске е Исусеске: „Рави! Учителе, шукари тано те ова акате; те ќера трин шатојра: јек баши Туке, јек баши о Мојсеј хем јек баши о Илија.“

6 Уствари, на џанела сине со те ваќерел, соске сине бут дарандиле.

7 Хем ало облако хем учхарѓален, а таро облако шунѓапес гласо: „Акавај тано Мло мангло Чхаво! Шунен Оле!“

8 Хем таро јек пути кога дикхље наоколу, веќе никас на дикхље уза песте, освен е Исусе.

9 А кога хулена сине тари гора, заповединѓа ленге никаске тена ваќерен со дикхље, џикоте о Манушикано Чхаво на воскреснинела таро муле.“

10 Хем ола иќеренале сине цврсто одова лафи, ама машкар песте пученапе сине со значинела те воскреснинелпес таро муле.

11 Хем пучљеле: „Соске о книжниќа ваќерена дека прво о Илија требела те авел?“

12 А Ов ваќерѓа ленге: „О Илија ка авел прво, хем ка воспоставинел са. А сар тано пишимо баши о Манушикано Чхаво: дека требела бут те цидел хем те овел понижимо?

13 Ама, Ме ваќерава туменге, дека о Илија ало, хем постапинѓе олеја, сар со мангље, сар сој тано пишимо баши леске.“

14 Хем кога але ко учениќа, дикхље бут бари гужва околу ленде хем о книжниќа, кој препириненапес сине оленцар.

15 Хем штом цело гужва дикхљеле, чудинѓепес, хем прастандиле хем поздравинѓеле.

16 Хем пучљален: „Соске препиринена тумен оленцар?“

17 А јек таро народо одговоринѓа Леске: „Учителе, анѓум Туке ме чхаве, ки касте тано лалоро духо,

18 хем кога астарелале, фрделале теле, а ов мукхела пена, крцкинела данденцар хем здрвинелапес. Ваќерѓум ленге Тле учениконге те палденле, ама нашти сине.“

19 А Ов одговоринѓа хем ваќерѓа: „О неверно родо, џи кога ка овав туменцар? Џи кога ка трпинав тумен? Аненле ки Манде!“

20 Хем анѓеле Леске. А штом о духо дикхљале, одма тресинѓале хем ов пело ки пхув, валкајнелапе сине хем мукхела пена.

21 Тогаш пучљале е даде лескере: „Кобор време иси откога случинелапес леске акава?“ А ов ваќерѓа: „Таро тикнипе,

22 а често фрделале ки јаг хем ко пани – за да те мудареле. Ама, ако шај нешто, смилујнтут аменге хем поможин амен!“

23 О Исус пак ваќерѓа леске: „Ако шај нешто! Сај тано можно околеске, кој верујнела!“

24 О дат е чхавескоро одма виќинѓа хем ваќерѓа: „Верујнава! Поможин баши мло неверие!“

25 А о Исус штом дикхља дека авела народо, заканинѓапес е нечисто духоске хем ваќерѓа леске: „Лалоро хем кашуко духо, Ме заповединава туке, икљов олестар хем повише ма кхув ки лесте.“

26 Хем виќинѓа хем тресинѓале силно е чхаве хем иклило. Хем сине сар муло, аѓар со бут џене ваќерена сине дека муло.

27 А о Исус астарѓале таро вас, ваздинѓале хем уштило.

28 А кога ало ко јек кхер, Олескере учениќа пучљеле насамо: „Соске амен нашти сине те палдале?“

29 Хем одговоринѓа ленге: „Акава родо ништоја нашти те палделпес, освен молитваја хем постеја.“

30 Хем кога гело одотхаре, накхље тари Галилеја, хем на мангела сине некој те сикљол баши одова;

31 уствари, поучинела сине Пе ученикон хем ваќерела сине: „О Манушикано Чхаво ка овел предајмо е манушенге ко васта, хем ка мударенле; хем откога ка мударенле, Ов ка воскреснинел ко трито диве.“

32 Ама ола на халилеле одова лафи, а дарана сине те пученле.

33 Хем але ко Капернаум хем кога сине ко кхер, пучљален: „Соске распрајнена тумен друмалдан?“

34 А ола ќутинена сине, соске друмалдан распрајненапе сине машкар песте баши одова кој тано побаро.

35 Ов пак бешља, повикујнѓа е Дешудује Џенен хем ваќерѓа ленге: „Кој мангела те овел прво, нека овел последно хем слуга сариненге!“

36 Тогаш леља јеке чхаве, чхиѓале машкар оленде, гушинѓале хем ваќерѓа ленге:

37 „Кој приминела јек асавке чхаве ко Мло анав, Ман приминелама, а кој приминелама Ман, на приминелама Ман, него Окова Кој бичхаѓаман.“

38 О Јован ваќерѓа Леске: „Учителе, дикхљем јек – кој ко Тло анав – изгонинела сине билачхе духиа, а на џала пало аменде, хем забранинѓем леске, соске на џала пало аменде.“

39 А о Исус ваќерѓа: „Ма браниненле! Соске нае никој, кој би ќерела чудо ко Мло анав хем те шај одма пало одова те ваќерел билачхипе баши Манге.

40 Соске, кој нае тано против аменде, ови тано аменцар.

41 Хем ов ка дел тумен чаша шудре пајнеја ко Мло анав, соске со сијен Христови, чаче ваќерава туменге, нае те нашавел пли награда.

42 А кој соблазнинела јек таро акала тикне, кој верујнена ки Манде, пошукар ка овел леске те обесинен ки мен воденичко бар хем те овел фрдимо ко море.

43 Хем ако тло вас соблазнинела тут, чхинле. Пошукар тано те кхуве бизо вас ко живото, отколку дује вастенцар те џа ко пекол, ки јаг со на ачхола,

44 коте ‘оленгоро кирмо на мерела, хем и јаг на ачхола.’

45 Ако тло про соблазнинела тут, чхинле. Пошукари тано баши туке те кхуве ко живото сакати, отколку дује пренцар те ове фрдимо ко пекол,

46 коте ‘оленгоро кирмо на мерела, хем и јаг на ачхола.’

47 Хем ако тли јак соблазнинелатут, икавла! Пошукар тано јеке јаќаја, отколку те ове дује јакенцар фрдимо ко пекол,

48 коте ‘оленгоро кирмо на мерела, хем и јаг на ачхола.’

49 Соске секој ка овел лонѓардо јагаја, хем секоја жртва ка лонѓарелпес лондеја.

50 О лонд тано шукар, ама ако о лонд овела билондало, солеја ка поправиненле? Нека овел тумен лонд ки туменде хем нека овел тумен мир машкар туменде.“