Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Евангелие според Марко (Глава 14) (pdf)

Глава 14

1 А сине дуј диве џики Пасха хем џико празнико е бесквасно маренгоро. Хем о главна свештениќа хем о книжниќа родена сине сар те астаренле ко ховајба хем те мударенле,

2 ама ќерена сине лафи: „На ко празнико, за да мате бунинелпес о народо.“

3 Хем кога сине ки Витанија, ко кхер е Симонеске о лепрозно, џикоте сине пружимо уза ки софра, али јек ромни, која синела чаро таро алабастер, чисто скапоцено нардово миро; ој пхагља о чаро таро алабастер хем чхорѓа о миро упро Олескоро шеро.

4 А некој на согласинелапе сине, ваќерибаја машкар песте: „Соске те растуринелпе аѓар о миро!

5 Уствари, о миро шај сине те овел биќимо баши повише таро тришел денајра хем те делпес е чороленге!“ Хем леље те ќерен лафи против лате.

6 Ама о Исус ваќерѓа: „Мукхенла! Соске досадиненала? Ој ќерѓа шукар дело Манге.

7 Соске е чоролен иситумен секогаш туменцар, хем шај те ќерен шукар кога ка манген; а Манде наетумен секогаш.

8 Ој ќерѓа со шај сине; помазинѓа предвреме Мло тело баши парубаске.

9 Хем чаче ваќерава туменге, коте хем да те овел проповедимо о Евангелие, ко цело свето, ка раскажинелпес хем со ќерѓа ој, баши лакоро спомен.“

10 Хем о Јуда Искариотски, јек таро Дешудуј Џене, гело ко свештениќа, за да те предајнеле ленге.

11 А ола, кога шунѓе, радујнѓепес хем обечинѓе леске те денле сребрениќа. Хем родела сине погодимо случај, за да те предајнеле.

12 А ко прво диве е бесквасно маренгоро, кога чхинена сине баши Пасха, Олескере учениќа ваќерѓе Леске: „Коте мангеја те џа хем те спремина баши те ха и Пасха?“

13 Бичхаѓа дујен таро Пле учениќа хем ваќерѓа ленге: „Џан ки диз хем ка сретнинел тумен мануш, кој ингарела пани ко букали. Џан пали лесте,

14 хем коте ка кхувел, ваќерен е домакинеске: ‘О учители пучља: „Коте тани Мли соба, коте ка хавла и Пасха Мле учениконцар?“’

15 Хем ов ка сикавел туменге бари собa ко упруно кати, буљарди, спремими; готвинен аменге отхе!“

16 Хем Олескере учениќа иклиле хем геле ки диз, хем аракхље сар со Ов ваќерѓа ленге, па спреминѓе и Пасха.

17 А кога ратило, ало е Дешудује Џененцар.

18 Хем кога сине пружиме узи софра хем хана сине, о Исус ваќерѓа ленге: „Чаче ваќерава туменге, јек тумендар – кој хала Манцар – ка предајнелман.“

19 Ола растужинѓепе хем почминѓе те ваќерен Леске јек по јек: „Тена сијум ме?“ А јавер: „Дали ме?“

20 А Ов ваќерѓа ленге: „Јек таро Дешудуј Џене кој болела Манцар ки чинија.

21 О Манушикано Чхаво џала песке, сар сој тано пишимо баши Леске; ама ќерко одоле манушеске, преку касте о Манушикано Чхаво ка овел предајмо. Пошукар би овела леске одоле манушеске, тена бијанѓовел.“

22 Хем кога хана сине, леља маро, благословинѓа, пхагљале, хем разделинѓа ленге: „Лен, хан, акавај тано Мло тело.“

23 Хем леља и чаша, заблагодаринѓа хем денѓала ленге; хем сарине пиље олатар.

24 Хем ваќерѓа ленге: „Акавај тано Мло рат е Неве Заветескоро, кова чхорѓола баши буте џененге.

25 Чаче ваќерава туменге: нае веќе те пијав таро е лозакоро плоди џико одова диве, кога ка пијав нево е Девлеске ко Царство. “

26 Хем откога гиљаѓе гили, иклиле ки Маслинова Гора.

27 Хем о Исус ваќерѓа ленге: „Сарине ка соблазинен тумен, соске тано пишимо: ‘Ка кхував е Пастире, хем о бакхре ка разнашен.’

28 А пало Мло воскресение, ка џав англедер туменде ки Галилеја.“

29 А о Петар ваќерѓа Леске: „Ако хем сарине соблазниненапес, ама ме – на.“

30 Хем о Исус ваќерѓа леске: „Чаче ваќерава туке, дека ту авдије, ки акаја рат, англедер о башно те башел дуј пути, трин пути ка одречинетут Мандар.“

31 Ама ов панда поупорно ваќерела сине: „Ако требела хем те мерав Туја, нае те одречинама Тутар!“ Хем сарине ваќерена сине исто.

32 Хем але џико тхан ко анав Гетсиманија, хем ваќерѓа ленге Пле учениконге: „Бешен акате, џикоте молинавама.“

33 Хем леља Пеја: е Петре, е Јакове хем е Јоване, натажинѓапе, хем почминѓа хор те вознемиринелпес.

34 Хем ваќерѓа ленге: „Мли душа тани нажалими џико мериба, ачховен акате хем бешен пазинен!“

35 Хем гело хари подур, пело ки пхув хем молинелапе сине – ако тано можно – те накхеле одова саати,

36 хем ваќерела сине: „Авва, Мо Дат! Сај тано можно баши Туке. Отстранин Мандар акаја чаша! Ама на сар Ме со мангава, него сар Ту!“

37 Хем ало хем аракхљален сар совена, хем ваќерѓа е Петреске: „Симоне, совеја ли! Нашти ли сине те ове џангавдо јек саати!

38 Бешен пазинен хем молинен тумен, за да мате перен ко искушение! О духо мангела, ама о тело тано слабо.“

39 Хем палем гело хем молинѓапес, ваќерибаја и исто молитва.

40 Кога иранѓапес, палем аракхљален сар совена, соске о јаќа ленгере сине пханљона хем на џанена сине со те одговоринен Леске.

41 Хем ало трито пути хем ваќерѓа ленге: „Панда ли совена хем одморинена? Достај тано, о саати ало! Еќе, предајненале е Манушикане Чхаве ко грешна васта.

42 Уштен, те џа! Еќе ало паше Мло предавнико!“

43 Хем одма, џикоте Ов панда ќерела лафи сине, ало о Јуда – јек таро Дешудуј Џене, хем олеја бари гужва, маченцар хем каштенцар; бичхавде таро главна свештениќа, книжниќа, хем старешине.

44 А Олескоро предавнико сине денѓален знако, ваќерибаја: „Кас ка чуминавле, Ови тано; астаренле Оле хем ингаренле пазиндор.“

45 Хем кога ало, одма гело Леске паше хем ваќерѓа: „Рави! Рави!“ хем чуминѓале.

46 А ола чхиѓе васта ки Лесте хем астарѓеле.

47 А јек таро окола, кој терѓона сине одотхе, икаѓа мачи хем кхуѓа е слуга е првосвештеникоскоро хем чхинѓа о кан лескоро.

48 О Исус пак одговоринѓа хем ваќерѓа ленге: „Иклилен сар разбојникоске, маченцар хем каштенцар, за да те астаренма!

49 Секова диве сијум сине туменцар ко Храми хем поучинава сине, ама на астарѓенма. Ама, о Писмиа требела те исполнинѓовен!“

50 Тогаш, сарине мукхљеле хем нашље.

51 А пали Лесте џала сине јек терно мануш, уравдо платноја ко нанго тело, хем астарѓеле оле;

52 ама ов мукхља о платно хем нашља нанго олендар.

53 Хем ингарѓе е Исусе ко првосвештенико, хем кхединѓепес са о главна свештениќа, старешине хем книжниќа.

54 А о Петар слединелале сине дуралдан са џико дворо е првосвештеникоскоро. Одотхе бешела сине е слугенцар хем таќола сине узи јаг.

55 А о првосвештениќа хем о цело Синедрион родена сине сведоштво против о Исус, за да те мударенле, ама на аракхље.

56 Соске бут џене сведочинена сине ховавно против Олесте, ама о сведоштвиа на сине иста.

57 Хем некој уштиле хем сведочинена сине ховавно против Олесте, ваќерибаја:

58 „Амен шунѓемле сар ваќерела сине: ‘Ка рушинав акава вастенцар ќердо Храми хем баши трин диве ка градинав јавер – бивастенцар ќердо.’“

59 Ама ни аѓаре оленгоро сведоштво на сине исто.

60 Тогаш о првосвештенико уштило ко машкар хем пучљале е Исусе, ваќерибаја: „Ништо ли на одговоринеја? Со сведоштвинена акала против Туте?“

61 А Ов ќутинела сине хем ништо на одговоринѓа. О првосвештенико пучљале палем: „Ту ли сијан о Христос, о Чхаво е Благословимескоро?“

62 А о Исус ваќерѓа: „Ме сијум. Хем тумен ка дикхен е Манушикане Чхаве, сар бешела оддесно е Силатар хем сар авела е небесно облаконцар!“

63 Тогаш о првосвештенико пхараѓа пле шеја хем ваќерѓа: „Соске потребно аменге веќе сведоќа?

64 Шунѓен богохулство! Сар дикхјола туменге?“ А ола сарине осудинѓеле дека заслужинела мериба.

65 Хем некој почминѓе те чхунгаренле хем те учхарен о муј Лескоро, те кхувенле боксенцар хем те ваќерен Леске: „Пророкујн!“ Хем о слуге кхувенале сине шамаркенцар.

66 Хем кога о Петар сине теле, ко дворо, али јек таро слугинке е првосвештеникоскере;

67 хем кога дикхља е Петре, сар таќола, дикхљале хем ваќерѓа леске: „Хем туда сијан сине е Исусеја о Назареецот!“

68 Ама ов одречинѓа, ваќерибаја: „Ниту џанава, ниту хајљовава со ваќереја!“ Хем иклило авријал англал ко дворо хем о башно башља.

69 А и слугинка дикхљале хем почминѓа палем те ваќерел околенге, кој терѓона сине одотхе: „Хем акавај тано олендар!“

70 А ов палем одречинѓа. Покасно, окола, кој терѓона сине одотхе, палем ваќерѓе е Петреске: „Чаче сијан олендар, соске хем туда сијан Галилејцо, а хем о ќериба лафи сложинелапес.“

71 А ов почминѓа те проклетинел хем те асоќерелпес: „На џанавале е мануше баши Касте ваќерена!“

72 Хем одма о башно башља по дујто пути. А о Петар сетинѓапе ко лафиа, со ваќерѓа леске о Исус: „Англедер о башно те башел дуј пути, трин пути ка одречинетут Мандар.“ Хем почминѓа те ровел.