Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Евангелие според Марко (Главе 1 – 3) (pdf)

Глава 1

1 О почеток таро Евангелие баши о Исус Христос, е Девлескоро Чхаво.

2 Сар сој тано пишимо ко проројќа: ‘Еќе, Ме бичхавава Мло гласнико англо Тло муј, кој ка спреминеле Тло друмо;

3 о гласо околескоро, кој виќинела ки пустина: „Спреминен о друмо е Господарескоро, израмнинен о друмиа Олескере.“’

4 Јавинѓапес о Јован, крстибаја ки пустина хем проповедибаја о покајно крштевање баши опроштевање е гревонге.

5 Хем икљола сине ки лесте цело Јудејско страна хем са о Ерусалимциа; хем ов крстинелален сине ки река Јордан, ко со ола исповединена сине пе гревиа.

6 А о Јован сине уравдо ко шеја тари камилакере бала хем синеле кожно појас околу пи половина, хем хала сине скакулциа хем диво авгин.

7 Хем проповединела сине, ваќерибаја: „Пало манде авела Посилно мандар; англо Касте на сијум достојно те тејљовав хем те пхравав Лескере каишиа Олескере сандалендар.

8 Ме крстинѓум тумен ко пани, о Ов ка крстинел тумен ко Свети Дух.“

9 Хем ко одова време, о Исус ало таро Назарет ки Галилеја, хем о Јован крстинѓале ко Јордан.

10 Хем одма, џикоте икљола сине таро пани, дикхља: сар пхравдиле о небесиа хем о Духо сар хулела упро Лесте сар голуби.

11 Хем шунѓапес гласо таро небо: „Ту сијан Мло мангло Чхаво; ки Касте тани Мли милина.“

12 Одма пало одова о Духо ингарѓале ки пустина.

13 Хем сине ки пустина саранда диве, искушимо таро сатана. Хем сине машкар о ѕвејра; хем ангејља служинѓе Леске.

14 А откога о Јован сине предајмо, о Исус ало ки Галилеја, проповедибаја е Девлескоро Евангелие.

15 Хем ваќерела сине: „О време исполнинѓапес, хем ало паше е Девлескоро Царство: покајнен тумен хем верујнен ко Евангелие!“

16 Хем џандор узо Галилејско Море, дикхља е Симоне хем е Андреја, о пхрал е Симонескоро, сар фрдена мрежа ко море, соске сине рибајра.

17 Хем о Исус ваќерѓа ленге: „Врвинен пало Манде хем Ме ка ќерав те овен рибајра манушенгере!“

18 Хем одма мукхље о мреже хем цидинѓе пало Лесте.

19 Хем кога накхља хари поадари дикхља е Јакове, е Заведевескоро Чхаво хем о пхрал лескоро о Јован – хем олен ко броди – сар попрајнена о мреже,

20 хем одма повиќинѓален хем мукхље пе даде е Заведеја е работниконцар ко броди, цидинѓе пало Лесте.

21 Хем але ко Капернаум хем одма ки сабота, кхуѓа ки синагога хем поучинела сине.

22 Хем чудиненапе сине Олескере наукаке, соске учинелален сине сар Окова, Кој исиле власт, а на сар о книжниќа.

23 Тогаш ки оленгири синагога сине мануш, астардо таро нечисто духо, хем виќинѓа,

24 ваќерибаја: „Ах! Со исиамен амен Туја, Исусе Назарејче? Дали аљан те уништине амен? Џанава Кој сијан Ту: е Девлескоро Светецо!“

25 Хем о Исус заканинѓапес леске: „Ќутин хем икљов олестар.“

26 Хем о нечисто духо тресинѓале, извиќинѓа баре гласоја хем иклило лестар.

27 Хем сарине зачудинѓепес, аѓар со пученапе сине јек јавереја ваќерибаја: „Сој тано акава? Неви наука – пхерди силаја! Заповединѓа ленге хем е нечисто духонге хем ола покориненапес Леске!“

28 Хем одма ширисалило гласо баши Лесте ко са о стране, ки цело Галилејско околина.

29 Хем штом иклило тари синагога, ало ко кхер е Симонеске хем о Андреј, е Јаковеја хем е Јованеја.

30 А е Симонескири сасуј пашљола сине тари треска, хем одма ваќерѓе Леске баши лате.

31 Ов ало лаке паше, астарѓала таро вас хем ваздинѓала; хем и треска мукхљала, па служинѓа ленге.

32 А раќакоро, пало кхам кога пело, анѓе Леске са е насвален хем бесна,

33 хем цело диз кхединѓапес англо вудара.

34 Хем исцелинѓа бутен, кој цидена сине таро разна болестиа; хем палдинѓа бут лошна духиа, хем на одобринѓа ленге е демоненге те ќерен лафи, соске џаненале сине.

35 А сабалескоро, џикоте панда сине темно, уштило, иклило хем гело ко пусто тхан, хем одотхе молинелапе сине.

36 А о Симон хем окола, кој со сине олеја, геле пали Лесте,

37 хем кога аракхљеле, ваќерѓе Леске: „Сарине родена тут!“

38 Хем одговоринѓа ленге: „Те џа ко јавера паше гава, те проповединав хем одори, соске одолеске хем иклиљум.“

39 Хем ало, проповедибаја ко оленгере синагоге ки цело Галилеја хем палдибаја о нечиста духиа.

40 Хем ало ки Лесте јек лепрозно, молинелале сине хем ко кочака теле, ваќерела сине Леске: „Ако мангеја, шај те очистинеман.“

41 Хем смилујнѓапес Леске, пружинѓа Пло вас хем астарѓале хем ваќерѓа леске: „Мангава! Ов очистимо!“

42 Хем одма и лепра гели песке Лестар хем уло чисто.

43 Хем предупрединѓале строго, одма мукхљале,

44 хем ваќерѓа леске, „Дик, никаске ништо тена ваќере! Него џа, сикавтут е свештеникоске, хем принесин баши тло очистување одова, со заповединѓа о Мојсеј – оленге баши сведоштво.“

45 А ов, штом гело песке, почминѓа те ширинел бут хем те раскажинел баши и случка, аѓар со о Исус нашти сине веќе јавно те икљол ки диз; него сине авријал, ко пуста тхана; а авена сине ки Лесте таро са о стране.

Глава 2

1 Хем кога пало некобор диве палем ало ко Капернаум, шундило дека тано ко кхер.

2 Хем кхединѓепес бут џене, аѓар со на сине веќе тхан англо вудар; хем проповединела сине ленге о Слово.

3 Хем але ки Лесте анибаја астардо, кас со ингаренале сине штар џене.

4 Хем сар нашти сине те аненле ки Лесте, баши о народо, пхраѓе о крови упро тхан коте со сине, хем ќерѓе дупка, хем мукхље и постела ки која пашљола сине о астардо.

5 А о Исус, кога дикхља оленгири вера, ваќерѓа е астардеске: „Мо чхаво, опростиненапес туке те гревиа.“

6 А некој таро книжниќа бешена сине одотхе хем размислинена сине ко пумаре срциа:

7 „Со ваќерела акава аѓаре? Ов хулинела! Кој шај те опростинел гревиа, освен јек Девел?“

8 Хем о Исус одма штом дознајнѓа Пле духоја дека ола размислинена аѓар ки песте, ваќерѓа ленге: „Соске размислинена аѓар ко тумаре срциа?

9 Сој тано полесно, те ваќерелпес е астардеске: ‘Опростиненапес туке те гревиа,’ или те ваќерелпес леске: ‘Ушти хем ле ти постела, хем џа!’

10 Ама за да те џанен дека о Манушикано Чхаво исиле власт те опростинел о гревиа е пхувјакере“ - ваќерѓа е астардеске:

11 „Туке ваќерава, ушти, вазде ти постела хем џа туке кхере!“

12 Хем уштило, одма ваздинѓа и постела, хем иклило англо лесте, аѓар со сарине чудисалиле хем славинѓеле е Девле, ваќерибаја: „Асавко нешто панда никогаш на дикхљем!“

13 Хем иклило палем узо море; хем цело народо авела сине ки Лесте, хем поучинела сине лен.

14 Хем накхиндор, дикхљале е Левија Алфеев, сар бешела ки царина, хем ваќерѓа леске: „Врвин пали Манде!“ Хем ов уштило хем гело пали Лесте.

15 Хем кога пружинѓапе узи трпеза ко олескоро кхер, бут цариниќа хем грешниќа сине узи трпеза, е Исусеја хем Олескере учениконцар, соске исине бут гужва, хем џана сине пали Лесте.

16 А кога о книжниќа хем о фарисеа дикхљеле сар хала е грешниконцар хем е цариниконцар, ваќерѓе ленге Олескере учениконге: „Соске хала хем пиела заедно е цариниконцар хем е грешниконцар?“

17 А о Исус, кога шунѓа одова, ваќерѓа ленге: „На требела ленге доктори е састенге, него е насваленге. На аљум те дикхав е праведнон, него е грешникон ко покајание.“

18 Е Јованескере учениќа хем о фарисеа постинена сине. Хем але хем ваќерѓе Леске: „Соске е Јованескере учениќа хем о учениќа е фарисенгере постинена, а Тле учениќа на постинена?“

19 О Исус ваќерѓа ленге: „Шај ли о хенамика те постинен џикоте тано о џамутро оленцар? Џикоте исилен пеја е џамутре, нашти те постинен.

20 Ама, ка авен диве кога ка лелпе е џамутре олендар: хем тогаш – ко одова диве – ка постинен.

21 Никој на сивела крпа таро нево шеј упро пуране шеја. Инаку, о сивдо чхинѓола олестар о нево таро пурано, хем о пхаравдо ка овел полошно.

22 Хем никој на чхивела неви мол ко пуране коже мојљакере; инаку и неви мол ка чхинел о коже е мојљакере, па ка пропадинен хем и мол хем о коже мојљакере. Него, неви мол – ко неве коже мојљакере!“

23 А кога ки сабота џала сине тари нива, Олескере учениќа почминѓе те ќерен друмо, чхинибаја класје.

24 Хем о фарисеа ваќерѓе Леске: „Дик! Соске ќерена одова ки сабота одова со нае тано дозволимо?“

25 Ваќерѓа ленге: „Зарем никогаш на читинѓен, со ќерѓа о Давид кога сине ки невојља хем кога бокхалило ов хем окола, со сине олеја?

26 Сар кхуѓа е Девлеске ко кхер, ко време е првосвештеникоске о Авијатар, хем хаља о постајме маре, кој никој на смејнела те ханлен освен о свештениќа; хем денѓа околенге, кој сине олеја?“

27 Хем ваќерѓа ленге: „И сабота тани ќерди баши о мануш, а на о мануш баши сабота.

28 Аѓар, о Манушикано Чхаво тано Господари е саботакоро.“

Глава 3

1 Хем кхуѓа палем ки синагога, а одотхе сине мануш шуќе вастеја.

2 Хем дикхенајне, дали ка излечинеле ки сабота, за да те обвининенле.

3 Хем ваќерѓа е манушеске, кас синеле шуко вас: „Терѓов машкар!“

4 Хем ваќерѓа ленге: „Дали тано дозволимо ки сабота: те ќерелпес шукар или билачхипа? Те спасинелпес душа, или те мударѓовел?“ А ола ќутинена сине.

5 Тогаш дикхљален наоколу, хојљаја, хем натажимо баши сој закоравиме о срциа ленгере, ваќерѓа леске е манушеске: „Пружин то вас!“ Хем ов пружинѓа хем уло палем састо олескоро вас.

6 А о фарисеа, кога иклиле, одма ќерѓепес лафи е иродовценцар против Лесте, за да те уништиненле.

7 А о Исус повлечинѓапес Пе учениконцар ко море, хем бари гужва тари Галилеја, цидинѓе пали Лесте, хем тари Јудеја,

8 хем таро Ерусалим, тари Идумеја хем тари јавер страна е Јорданескири, тари околина Тир хем Сидон, бари гужва али ки Лесте, откога шунѓе со ќерѓа.

9 Хем ваќерѓа ленге Пе учениконге те спреминен Олеске јек броди баши о народо, за да мате стегиненле.

10 Соске буте џенен лечинѓа, аѓар со навалинена ки Лесте сарине, кој цидена сине, за да те доприненле.

11 Хем о нечиста духиа штом ка дикхенле, перена сине англи Лесте хем виќинена сине, ваќерибаја: „Ту сијан е Девлескоро Чхаво!“

12 Хем забранинела сине ленге строго тена ширинен.

13 Хем уклило ки гора хем виќинѓа ки Песте околен, кас со мангелален сине хем ола геле ки Лесте.

14 Хем определинѓа дешудује џенен те овен Олеја, хем те бичхавелен те проповединен,

15 хем те овелен власт те изгонинен демојна.

16 Хем определинѓален Дешудује Џенен: хем е Симонеске денѓале о анав Петар,

17 па о Јаков Заведев хем о Јован, о пхрал е Јаковескоро, каске со денѓа анав Воанергес – со значинела: Чхаве е Громескере;

18 хем о Андреја, хем о Филипа, хем о Вартоломеја, хем о Матеј, хем о Тома, хем о Јаков Алфеев, хем Тадеја, хем Симона Хананец,

19 хем о Јуда Искариотски, кој предајнѓале.

20 Хем ало ко јек кхер, хем палем кхединѓапес народо, аѓар со нашти сине ни маро те хан.

21 А кога Олескере шунѓе баши одова, иклиле за да те прибериненле, соске ваќерена сине дека нае тано упри Песте.

22 О книжниќа палем, кој але таро Ерусалим, ваќерена сине дека исиле о Велзевула хем дека со помош е демонско кнезоја палдела е демонен.

23 Хем откога повиќинѓален, ваќерела сине ленге ко параболе: „Сар шај о сатана те изгонинел сатана?

24 Ако јек царство разделинелапес против песте, одова нашти те одржинелпес.

25 Хем ако кхер разделинелапес против песте, одова кхер нашти те опстанинел.

26 Хем ако о сатана уштило против песте хем разделинѓапес, на кашти те опстанинел, него ало лескоро крајо.

27 Ама никој нашти те кхувел ко кхер е силноске хем те чорел андрал о кхер, ако прво на пхандела е силно хем тогаш те чорел олескоро кхер.

28 Чаче ваќерава туменге, дека е манушикане чхавенге ка овен оленге опростиме са о гревиа хем хуле, кобор хем те хулинен;

29 ама кој ка похулинел ко Свети Дух, нае прошка довек, него обвининелале вечно грево,“

30 соске ваќерѓе: „Исиле нечисто духо!“

31 Хем тогаш але Олескири дај хем Олескере пхрајља хем, тердиндор авријал, бичхаѓе ки Лесте те повиќиненле.

32 А околу Лесте бешена сине народо хем ваќерѓе Леске: „Еќе Ти дај хем Те пхрајља авријал роденату Туте!“

33 Хем ко одговор ваќерѓа ленге: „Кој тане Ми дај хем Ме пхрајља?“

34 Хем дикхљален наоколу одолен, кој бешена сине околу Лесте хем ваќерѓа: „Еќе ми дај хем ме пхрајља!

35 Соске, кој исполнинела е Девлескири војља, ови тано Мо пхрал, хем пхен, хем дај.“