Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Послание џико Колосјајна (pdf)

Глава 1

1 О Павле, о апостоли е Исусе Христоскоро преку е Девлескири војља хем о пхрал о Тимотеј,

2 џико светие хем верна пхрајља ко Христа, ко Колос: о благодат туменге хем о мир таро Девел амаро Дат.

3 Благодаринаја е Девлеске, хем Дат амаре Господареске о Исус Христос, молинајамен секогаш баши туменге,

4 соске шунѓем баши тумари вера ко Христос Исус хем баши о мангипа, кова иситумен ко са о светие.

5 Баши о надеж, која аракхелапе баши туменге ки небеса, баши која шунѓен порано таро чачикано слово таро Евангелие,

6 кова ало ки туменде, сар хем ко цело свето, хем плодно бајрола сар хем ки туменде, таро одова диве кога шунѓен хем запознајнѓен е Девлескири благодат ко чачипе,

7 сар со сиклиљен таро Епафрас, амаро мангло соработнико ки служба, кој тано верно е Христоскоро служители баши туменге,

8 кој известинѓамен баши тумаро мангипе ко Духо.

9 Одолеске хем амен таро одова диве кога шунѓем одова, на ачховаја те молинамен баши туменге хем те рода те исполнинен тумен те пенџарен Олескири војља ки секоја мудрост хем духовно разбирање,

10 аѓар со те џан достојно баши о Господари хем те овен Олеске угодна ко са; за да те овен плодна ко секова шукар дело хем за да те бајрон ко пенџариба е Девле;

11 те зајакнинен ки секоја сила, сообразно е силаја Олескере славакири, баши секоја непоколебливост хем трпение; радостеја

12 те благодаринен е Девлеске, Кој оспособинѓамен баши учество ко наследство е светиенге ки светлина.

13 Ов избавинѓамен тари власт е темницакири хем преселинѓамен ко Царство Пле мангле Чхавескоро,

14 ки Касте исијамен откуп, преку Лескоро рат, опростување е гревонге.

15 Ови тано образ таро невидливо Девел, Првобијандо таро секова создание,

16 соске ки Лесте тано создајмо са сој тано ки небеса хем ки пхув, видливо хем невидливо, било престојља, или господарства, или началствиа, или власт, сај тано создајмо преку Лесте хем баши Леске.

17 Хем Ови тано англедер о са хем сај ки Лесте пханло.

18 Ови тано хем Шеро е Телоскоро, е Црквакоро. Ови тано почеток, Првобијандо таро муле, за да те овел Прво ко са,

19 соске ки Лесте сине угодно о Дат те вселинелпе ко са целосно,

20 хем преку Лесте те помиринел ки Песте са сој тано ки пхув или ко небо, те ќерел мир преку о рат Олескере крстосте.

21 Хем тумен, кој сијен сине некогаш јабанџие хем непријатејља ко тумаро мислење хем лошна дејља,

22 акана помиринѓа тумен преку о мериба Олескоро манушикано тело, за да те икавел тумен англи Песте; света, непорочна хем бизо вина,

23 само ако ачховена ки вера заосновиме хем цврста хем непоколеблива ки надеж таро Евангелие, кова шунѓенле ковај тано проповедимо баши цело создание тело небо хем ко кова ме, о Павле, уљум леске служители.

24 Акана радујнавама ко мло цидиба баши туменге – хем ко мло тело дополнинава одова со недостасинела е Христоскере мукенге, баши Олескоро тело, ковај тани и Црква,

25 ки која ме хем уљум служители, според е Девлескоро управителство; сој манге дендо баши туменге, за да те исполнинав е Девлескоро слово;

26 и тајна, која сине гаравди веконцар хем поколение, а која тани открими акана Олескере светиенге,

27 ки Касте о Девел мангла те јавинел сар тани барвали и слава акале тајнакири машкар о народиа: о Христос ки туменде, надеж е славаке.

28 Амен проповединаја Оле, опоменинаја секоле мануше хем сикаваја секоле мануше ки цело мудрост, за да те претставина секоле мануше совршено ко Христос Исус.

29 Одолеске трудинавама хем боринавама сообразно Олескере делотворно силаја, која делујнела силно ки манде.

Глава 2

1 Уствари, мангава те џанен кобор борба исима баши туменге, хем баши окола ки Лаодикија, хем баши са кој со на дикхљема лично,

2 за да те утешиненпес оленгере срциа хем соединиме ко мангипа те авен ко са о барвалипа ки полнота увереност е хајљобаскоро џико пенџариба и тајна е Девлескири хем е Христоскири,

3 ки Касте тане гаравде са о барвалипе тари мудрост хем е џандипаскоро.

4 А акава ваќерава за да тена ховавел тумен некој убедиме лафенцар.

5 Соске иако сијум отсутно ко тело, ко духо сијум туменцар, хем радујнавапес дикхибаја тумаро редо хем цврстина тумаре веракири ко Христос.

6 Хем аѓар, сар со приминѓен е Христа Исусе, Господари, аѓар хем те џан ки Лесте:

7 вкорениме хем надѕидиме ки Лесте хем зацврстиме ки вера, сар со сијен сикавде, те изобилинен ко благодарност.

8 Пазинен тена заробинел тумен некој философијаја хем суетно ховајбаја пали манушикано предание, според о буќа е светоскере, а на според о Христа.

9 Соске о Девел ко целост тано присутно ко Христос ко облик ко манушикано тело.

10 Хем тумен сијен исполниме ки Лесте, Кој тано Шеро секоле началствоске хем власт.

11 Ки Лесте сијен хем обрезиме со нае вастеја обрезиме, хуљајбаја е гревоскоро тело, пало обрезание ко Христа;

12 откога сијен сине паруме Олеја ко крштевање, ко кова хем воскреснинѓен Олеја преку и вера со делујнела е Девлескири, Кој воскреснинѓале таро муле.

13 Тумен кој сијен сине муле ко престапиа хем необрезана ко тумаро тело, оживинѓа тумен заедно Олеја, опростибаја са амаре престапиа;

14 ко одова начин со избришинѓа о делујба, кова со пле одредбенцар сине против аменге; отстранинѓа машкар амендар, ковинѓален ко крсто;

15 хем разоружинѓа началствиа хем властиа хем јавно изложинѓален, победибаја упредер оленде ко одова.

16 Хем аѓар, никој тена осудинел тумен баши хајба, или баши пиба, или дисаве празникоске, или баши терни месечина, или баши и сабота.

17 Одовај тано само сенка одолескири со ка авел, а о стварност тано о Христос.

18 Никој тена отстранинел тумен тари награда, мангипаја те ресел одова со понизност хем службаја е анѓеленгири, те мукхелпес ко одова со дикхља, те вазделпе ко чучо пле телесно гоѓаја,

19 а на иќерелапес баши о Шеро таро кова цело Тело, пханло хем поможимо е зглобенцар хем о врске, бајрола барипаја, кова дела о Девел.

20 Хем аѓар, ако мулен е Христоја, баши о елементарна буќа е светоскере, соске дозволинена те определиненпес туменге прописиа, сар те живинен ко свето:

21 „Ма астар! Ма вкусин! Ма пипин!“

22 Са акава со пропадинела е употребаја според манушикане заповедиа хем учејње;

23 са акава изглединела мудрост, со состојнелапес ки самоволно побожност хем понизност хем ки непоштедно строга ко тело, а на ко нешто чесно, него само баши задоволство е телоске.

Глава 3

1 Хем аѓар, ако воскреснинѓен е Христоја, роден одова сој тано упре – коте со о Христос бешела десно таро Девел.

2 Мислинен баши одова сој тано упре, на баши одова сој тано ки пхув,

3 соске тумен мулен хем тумаро живото тано гаравдо е Христоја ко Девел!

4 А кога ка јавинелпес о Христос, амаро живото, тогаш хем тумен ка јавинен тумен Олеја ки слава.

5 Хем аѓар, умртвинен тумаре члејна сој тане ки пхув, о блудство, нечистота, страста, билачхе желба, хем алчност, сој тано идолопоклонство,

6 баши касте авела е Девлескири холи е непослушна чхавенге,

7 машкар кој хем туменда некогаш ѓелен, кога живинена сине ки ленде.

8 Ама акана отфрлиненле хем туменда са акава: и холи, јарост, злоба, хулење, лаџутне лафиа таро тумаро муј.

9 Ма ховавен тумен јек јавереја, соске хуљаѓен о пурано мануш олескере делонцар

10 хем ураѓен нево, кој обновинелапе ко пхердо пенџариба пало образ Околескири, Кој создајнѓале,

11 коте нае веќе Грко ни Јудејцо, обрезание хем необрезание, варварин, Скит, робо, слободно, него о Христос тано са хем ко са.

12 Хем аѓар, уравен тумен сар Девлескере избраниќа, света хем мангле, ко милосрдно срце, благост, смириме, кротка трпелива!

13 Трпинен тумен јек јавереја хем опростинен туменге јек јавереске, ако некој иси со ровелапе против некасте, сар со хем о Господари опростинѓа туменге, аѓар опростинен туменда!

14 А упредер о са одова уравен тумен ко мангипе, која пхандела са ко совршенство!

15 Хем е Христоскоро мир те владинел ко тумаре срциа, баши касте со хем повикујме сијен ко јек тело, хем овен благодарна!

16 E Христоскоро слово те живинел изобилно ки туменде, ки секоја мудрост сикљовен хем опоменинен тумен јек јавере псалменцар, химне, духовна гиља, гиљајбаја е Господареске е благодатеја ко тумаре срциа.

17 Хем са со ќерена лафеја или ко дело, ќерен са ко анав е Господареске е Исусеске, благодаринен е Девлеске о Дат, преку Олесте.

18 Ромнален, покоринен тумен тумаре роменге, сар со бешела е Господареске!

19 Ромален, манген тумаре ромнен хем ма овен груба спрема ленде.

20 Чхавален, шунен тумаре родителен ко са, соске одовај тано угодно е Господареске!

21 Дадален, ма постапинен сурово спрема тумаре чхаве, за да тена уништинен и воља ленгири.

22 Робови, шунен ко са тумаре земна господарен, дури хем тогаш кога на дикхена тумен. Ќерен одова са таро срце, на за да те угодинен е манушенге, него таро страхопочит спрема о Господари.

23 Со хем да те ќерен, ќерен тари душа сар е Господареске, а на баши о мануша,

24 џандипаја дека таро Господари ка приминен и награда е наследствоскоро. Служинен е Господареске о Христос!

25 Соске, кој ќерела неправда, ка приминела обратно и неправда, хем на диќола кој тано кој.

Глава 4

1 О Господајра, ќерен е робонге сој тано праведно хем справедливо, џандипаја дека хем тумен иситумен Господари ки небеса.

2 Овен постојана ки молитва, џангавде хем благодарна.

3 Молинен тумен панда хем баши аменде, за да те пхравел о Девел о вудар е словоскоро хем за да те навестина и тајна е Христоскири, баши каске сијум хем ко пханлипе,

4 хем те откринавла аѓар, сар со требела те ваќерав.

5 Постапинен мудро спрема окола со нае христијајна хем користинен секоја можност.

6 Тумаро слово секогаш те овел тано љубезно, зачинимо лондеја, за да те џанен сар требела те одговоринен секаске.

7 Баши манге ка ваќерел туменге са о Тихик, мангло пхрал хем верно слуга хем соработнико ко Господари,

8 кас со бичхавава ки туменде баши одолеске, за да те сикљон сар сијем амен хем те утешинел тумаре срциа,

9 заедно е верно хем мангло пхрал о Онисим, кој тано тумендар. Ола ка сопштинен сар тано акате.

10 Поздравинела тумен о Аристарх, мо амал ки темница, хем о Марко, о унуко таро Варнавин, баши касте приминѓен упатства; ако авела ки туменде приминенле

11 хем о Исус, ваќердо Јуст. Таро обрезиме акалај единствена, кој поможиненама баши е Девлескоро Царство хем кој сине манге утеха.

12 Поздравинела тумен тумаро сонароднико о Епафрас, слуга е Христа Исусескоро, кој секогаш боринелапес туменге ко молитве, за да те терѓовен совршена хем наполно увериме ки цело е Девлескири војља.

13 Сведочинава баши леске дека исиле баро прастајба баши туменге, хем баши окола ки Лаодикија, хем баши окола ко Ерапол.

14 Поздравинела тумен о мангло доктори о Лука, хем о Димас.

15 Поздравинен е пхрален ки Лаодикија; хем о Нимфан хем олескири доманшно црква.

16 Кога ка читинелпес акава послание ки туменде, погрижинен тумен те читинелпес хем ки Лаодикијско црква! А окова тари Лаодикија, читинен хем туменда!

17 Ваќерен е Архипеске: „Пазин и служба, која приминѓанла ко Господари, те исполнинела!“

18 Поздрав мле, Павлескере, вастеја. Спомнинен туменге баши мло пханлипе. О благодат туменцар!