Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Послание таро Јаков (pdf)

Глава 1

1 О Јаков, слуга е Девлескоро хем е Господарескоро о Исус Христос, џико дешудуј распрсниме племиња, поздрав.

2 Рачуниненла баши чисто радост мле пхрајљален, кога ка перен ко разна искушениа,

3 џандипаја дека о испитување тумаре веракоро создајнела трпение!

4 А о трпение нека овеле совршено дело, за да те овен совршена хем потполна, бизо ништо те на фалинел туменге.

5 Ако некастар тумендар фалинела мудрост, нека родел таро Девел, Кој дела сариненге изобилно хем бизо укор – хем ка делпес леске.

6 Ама те родел вераја, бизо нисаво сомнение; соске окова кој сомнинелапе тано слично сар морско брани кас со и бавлал вазделале хем теринелале.

7 Асавко мануш тена мислинел дека ка приминел нешто таро Господари.

8 О мануш улавде душаја нае тано стабилно ко са пле друмиа.

9 О бедно пхрал те фалинелпес ки пли возвишеност,

10 а о барвало ки пли понизност, соске ка накхел сар и лулуди е чајратар.

11 Соске о кхам изгрејнела жегаја хем шуќарела и чар, па лакири лулуди препели хем нашавдило о шужипа таро олакоро изглед. Аѓар хем о барвало ка шуќол ко пле друмиа.

12 Блажено тано о мануш, кој поднесинела искушениа, соске кога ка овел испитимо, ка приминел венцо е животоскоро, со о Девел ветинѓале околенге, кој мангенале.

13 Нијек, кој тано искушимо тена ваќерел, „о Девел искушинелама.“ Соске, о Девел на искушинелапе таро билачхипе, хем Коркори никас на искушинела.

14 Него, секас искушинела олескири сопствено похота, која влечинелале хем ховавелале.

15 Пало одова и похота зачнинела хем бијанела грево, а о ќердо грево бијанела мериба.

16 Ма заблудинен тумен, мангљален мле пхрајљален.

17 Секова шукар дари хем секова совршено бакшиши авела упралдан, таро Дат е светлинакоро, ки Касте нане измене, ниту сенка тари промена.

18 Ов бијанѓамен според Пли војља преку о Слово е чачипаскоро, за да те ова прва ко Олескере созданиа.

19 Џанен акава, мангле пхрајљален: секова мануш те овел брзо ко шуниба, а бавно ко лафиќериба, хем бавно ки холи,

20 соске е манушескири холи на создајнела правда англо Девел.

21 Одолеске отфрлинен тумендар: секоја нечистотија, хем о последно остаток е билачхипаскоро, хем приминен со кротост ки туменде о насадимо Слово, кова шај те спасинел тумаре душе.

22 Ама овен извршитејља е Словоскоро, а на само слушатејља, кој ховавенапепес.

23 Соске, кој шунела о Слово, а на извршинелале, сличној тано ко мануш, кој дикхела пло природно муј ко огледало;

24 ка дикхелпес хем ка џалпеске, хем одма бистрела саво сине.

25 А кој ка задикхелпес ко совршено закони е слободакоро хем ачхола ки лесте, на сар бистердо слушатели, него сар вистинско извршители, ов ка овел блажено ки пли дејност.

26 Ако некој мислинела дека тано побожно, а на контролиринела пли чхип, него ховавела пло срце, олескири побожност тани суетно.

27 Акавај тано чисто хем бивалкајмо побожност англо Девел хем о Дат: те овен посетиме о чороле чхаве хем о удовице ко оленгере невојље, хем коркори те пазинелпес пес непорочно таро свето.

Глава 2

1 Мле пхрајљален, нека овелтумен вера ко амаро славно Господари о Исус Христос, на дикхела кој тано кој!

2 Соске ако ко тумаро собрание ало мануш златно ангрустикаја хем светло шенцар, а кхувела хем чороло ко бедна шеја,

3 па дикхена ко окова, ко светла шеја, хем ваќерена леске: „Ту беш акате шукар!“ а е чоролеске ваќерена: „Ту терѓов атхе!“ или „Беш тело ме пре.“

4 На ќерена ли разлика машкар туменде хем аѓар улен судие лошно помисленцар?

5 Шунен, мле мангле пхрајљален, на избиринѓа ли о Девел околен, кој тане чороле англо свето, за да те овен барвале ки вера хем наследниќа е Царствоске, кој ветинѓа ленге околенге, кој мангенале?

6 А тумен презиринена е чороле! Нае ли о барвале одола, кој малтретиринена тумен хем влечинена тумен ко судије?

7 На хулинена ли ола о шукар анав колеја сијен наречиме?

8 Ако пак исполнинена о царско закони според о Свето Писмо: „Манг тле пашутне сар коркори тут!“ – шукар ќерена.

9 Ама ако дикхена ко муј, ќерена грево хем о закони осудинела тумен сар престапниќа.

10 Соске кој пазинела цело закони, а сопнинелапе само ко јек, овела криво баши о са.

11 Соске Окова Кој ваќерѓа: „Ма ќер прељуба!“ ваќерѓа хем: „Ма мудар!“ Ако на ќереја прељуба, а мудареја, овеја престапнико е законескоро.

12 Аѓар ќерен лафи хем аѓар постапинен сар мануша, кој ка овен осудиме пало закони е слободакоро.

13 Соске о судо наеле милост ко окова, кој на сикаѓа милост. И милост славинела победа упро судо.

14 Сави тани и полза, мле пхрајљален, ако некој ваќерела дека исиле вера, а наеле дејља? Шај ли и вера те спасинеле?

15 Ако несаво пхрал или пхен тане нанге хем бизо секојдневно храна,

16 па некој тумендар ваќерела ленге: „Џан туменге ко мир, таќовен хем чајљовен!“ а на делален одова, сој тано потребно баши тело, сави тани и полза?

17 Аѓар хем и вера: ако наела дејља, мули тани коркори песте.

18 Ама ако некој ваќерела: тут иситут вера, а ман исиман дејља. Сикав манге тли вера бизо дејља, а ме ка сикавав и вера таро мле дејља.

19 Ту верујнеја дека иси само јек Девел. Шукар ќереја; хем о демојња верујнена хем треперинена.

20 Мангеја ли палем те хајљове, суетно манушеа, дека и вера бизо дејља тани мули?

21 Амаро дат о Авраам на сине ли оправдимо таро дејља, кога приносинѓа ко жртвенико пле чхаве е Исако?

22 Дикхеја дека и вера соработинѓа олескере делонцар, хем дека и вера преку дејља ресља џико совршенство.

23 Хем аѓар исполнинѓапес о Свето Писмо, кој ваќерела: „о Авраам поверујнѓа ко Девел, хем одова рачунисалило леске баши правда, хем нарекујнѓапе Девлескоро амал.“

24 Дикхена дека о мануш оправдинелапе преку дејља, а на само преку и вера.

25 Исто аѓар хем и блудница Раав на оправдинѓапес ли преку дејља, кога приминѓа е израелско посланикон хем кога бичхаѓален пало јавер друмо?

26 Уствари, сар сој тано о тело бизо духо муло, аѓар хем и вера бизо дејља тани мули.

Глава 3

1 Ма овен, мле пхрајљален, бут тумендар учитејља, соске џанаја дека ка ова построго осудиме баши одова.

2 Соске сарине амен ќераја грешке бут. Ако некој на ќерела грешке ко ќериба лафи, ови тано совршено мануш, способно те контролиринел хем цело пло тело.

3 Хем кога е грастенге чхиваја узде ко муј, за да те покориненпес аменге, хем шај те управина цело оленгере телоја.

4 Еќе, хем о корабиа, иако тане добором баре хем тане гониме таро силна бавлала, оленцар управдинела бут тикни крмичка, коте со мангела е кормилоскири војља.

5 Аѓар хем и чхип тано тикно члени, ама фалинелапес баре буќенцар. Еќе, сар тикни јаг тхарела бари шума!

6 Хем и чхип тани јаг, o свето ки неправда; и чхип аракљаѓовела машкар амаре члејна: онечистинела цело тело хем, потпалимо таро пекол, тхарела цело амаре животоскоро.

7 Соске, секова вид ѕвејра хем чирикља, лазачиа хем морска животниа, скротиненапес хем тане скротиме таро манушикано родо,

8 ама никој таро мануша нашти те скротинел и чхип, немирно билачхо, пхердо смртоносно отровеја.

9 Олеја благословинаја амаре Господаре хем е Даде, хем олеја проколнинаја е манушен кој тане создајме според е Девлескоро подобие.

10 Таро исто муј икљола благослов хем проклетство. Одова на смејнела, мле пхрајљален, те овел аѓаре.

11 Тхавдела ли таро извор, таро исто отвор, гудло хем ќерко пани?

12 Шај ли, мле пхрајљален, и смоква те бијанел маслинке, или лоза смокве? Аѓар ни о лондало извор нашти те дел гудло пани.

13 Кој тано машкар туменде мудро хем разумно? Шукар владибаја нека сикавел пле дејља ки мудро смиреност.

14 Ако ли палем ко тумаре срциа иситумен ќерки завист хем акошибе, ма фалинен тумен хем ма ховавен против о чачипе!

15 Одова нае тано мудрост, која хулела упралдан, него тани земно, душевно, демонско,

16 соске коте тани и завист хем о акошиба, одотхе тано о неред хем секова лошно нешто.

17 А и мудрост која авела упралдан, англедер о са тани: чисто, пало одова мирољубливо, гудли, покорно, пхерди милостеја хем шукар плодиа, на дикхела кој тано кој, хем нелицемерно.

18 А о плоди е правдакоро сејнелапес ко мир, баши окола кој создајнена мир.

Глава 4

1 Котар тане о војне хем котар тане о борбе машкар туменде? На авена ли таро тумаре страсна желбе, со маренапес ко тумаре члејна?

2 Мангена хем наетумен, мударена хем завидинена, хем нашти те постигнинен; марена тумен хем војинена. Нае тумен, соске на молинена.

3 Родена, ама на добинена, соске родена погрешно, за да те трошинен ко тумаре страсна желбе.

4 Прељубниќа, на џанена ли дека о амалипа е светоја тано непријателство против о Девел? Хем аѓар, кој мангела те овел пријатели е светоја, овела непријатели е Девлеске.

5 Зарем мислинена дека о Свето Писмо ко чучо ваќерела дека „о Духо со о Девел чхиѓале те живинел ки аменде са пе силаја копнинела баши амаро верност спрема Лесте.“

6 Ама дела побари благодат. Одолеске ваќерела „о Девел противинѓапе баши о горделива, а е смирименге делален благодат.“

7 Хем аѓар, покоринен тумен е Девлеске; а противинен тумен е бенгеске хем ка нашел тумендар.

8 Приближинен тумен ко Девел, хем Ов ка приближинелпес ки туменде; исчистинен тумаре васта, грешниќа, хем очистинен тумаре срциа, мануша разделиме душаја!

9 Овен нажалиме, тугујнен, хем ровен: тумаро асајбе нека претворинелпес ки туга, а о радост ко жалост!

10 Овен понизна англо Господари, хем Ов ка ваздел тумен!

11 Ма клеветинен тумен јек јекеја, пхрајљален; кој клеветинела пе пхрале или судинелале пе пхрале, клеветинела е законе хем судинела е законе. А ако судинеја о закони, на сијан извршители е законескоро, него олескоро судија.

12 Само јек тано Законодавцо хем Судија, Кој шај хем те спасинел хем те уништинел. А кој сијан ту, со осудинеја тле паше?

13 Шунен акана тумен, кој ваќерена: „Авдије или тајса ка џа ки окоја или одоја диз, хем адари ка ачхова јек берш, хем ка ќера трговија хем ка спечалина,“

14 тумен кој на џанена со ка овел тајса: соске, сој тано тумаро живото? Тумен сијен пареа, која јавинелапес ко моменти, хем пало одова нашаѓовела.

15 Место те ваќерен: „Ако о Господари мангела, ка живина хем ка ќера акава или окова,“

16 тумен акана фалинена тумен ко тумаро горделивост. Секоја асавки фалба тани билачхе.

17 Хем аѓар, кој џанела те ќерел шукар, а на ќерела, грево тано олеске.

Глава 5

1 Шунен акана, тумен о барвале, ровен хем виќинен упро невојље, со авена ки туменде.

2 Тумаро барвалипе кирнило, хем молциа хале тумаре раскошна шеја.

3 Тумаро злато хем сребро баши ‘рѓа, хем ленгири ‘рѓа ка овел сведоштво против туменде, хем сар јаг ка глтинел тумаре тејља. Кхединѓен барвалипе ко последна диве.

4 Еќе, и плата е работниконгири, кој жненѓе тумаре ниве, со тумен со кратинѓен лендар, вика хем о вике е жетваренгере але џико кана е Господареске упредер о Силе.

5 Тумен живинѓен ки пхув раскошно хем румимо, параѓен тумаре срциа, сар баши о диве чхинибаске.

6 Осудинѓен, мударѓен е праведнико; хем ов на противинѓапес туменге.

7 Хем аѓар, овен трпелива, пхрајљален, џико е Господарескоро диве! Еќе, о земјоделцо уџарела о скапоцено род тари пхув, уџарела трпеливо џикоте на приминела о рано хем о покасно бршим.

8 Уџарен трпеливо хем тумен, зацврстинен тумаре срциа, соске тано паше е Господарескоро ајбе.

9 Ma ќерен лафи со на ваљани, пхрајљален, јек против јавер, за да мате овен осудиме: еќе, о Судија терѓола англо удар.

10 Баши пример е билачхецидибаскере хем е долготрпениескоро ленлен, пхрајљален, е пророкон, кој ќерена лафи е Господареске ко анав.

11 Еќе, блажена ваќерајален околен, кој претрпинѓе. Шунѓен баши о трпение е Јовескоро, а дикхљен сар о Господари завршинѓа одова; соске о Господари бут милостиво хем сочуствително.

12 А англедер о са, мле пхрајљален, ма асоќерен тумен ни ко небо ни ки пхув, ниту дисаве јавере совљаја! Тумаре „оја“ те овел „оја“, а тумаро „на“ – „на“, за да мате перен тело судо.

13 Цидела ли некој машкар туменде, нека молинелпес; веселној ли тано некој, нека фалинел е Девле.

14 Насвалој ли некој машкар тумендар, нека виќинел е старешинен тари црква, хем ола нека молиненпес упри лесте, хем нека помазиненле маслоја ко анав е Господареске,

15 хем и молитва е веракири, ка спасинел е насвале хем о Господари ка вазделе, хем ако ќерѓа гревиа, ка овен леске опростиме.

16 Хем аѓар, исповединен тумаре гревиа јек јавереске хем молинен тумен јек баши јавереске, за да те сасќовен! И делотворно молитва е праведникоскири исила бари сила.

17 О Илија сине мануш ки природа исто сар хем амен, хем молинѓапес молитваја те на овел бршим хем на пело бршим ки пхув трин берш хем шов масек.

18 Хем палем молинѓапес, па о небо денѓа бршим, хем и пхув денѓа пло плоди.

19 Мле пхрајљален, ако некој циделапес таро чачипе, хем некој иранелале,

20 нека џанел дека окова, кој ка иранел е грешнико таро олескоро заблудимо друмо, ка спасинел олескири душа таро мериба хем ка учхарел бут гревиа.