Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Послание џико Филипјајна (pdf)

Глава 1

1 О Павле хем о Тимотеј, слуге е Христа Исусескере, џико са о света ко Христос Исус, кој тане ко Филипи, е надзорниконцар хем е ѓаконенцар:

2 благодат туменге хем мир таро Девел амаро Дат хем таро о Господари о Исус Христос.

3 Благодаринава ме е Девлеске секогаш кога спомнинавама баши туменге;

4 секогаш ки секоја мли молитва молинаваман сариненге туменге радостеја,

5 баши тумаро учество ко проповедиба о Евангелие таро прво диве џи акана.

6 Уверимо сијум ко одова, дека Окова, Кој почминѓа о шукар дело ки туменде, ка довршинеле џико Диве е Христа Исусескоро.

7 А хем право тано те мислинале одова баши сариненге туменге, соске сијен ко мло срце сарине тумен, кој сијен соучесниќа манцар ки благодат – сар ко мло пханлипе, аѓар хем ки одбрана хем утврдување о Евангелие.

8 О Девел тано манге сведоко дека мле чуствиа спрема сариненге туменге тане искрена хем дека мангава тумен аѓар сар со мангела тумен хем о Исус Христос.

9 Хем одолеске молинаваман тумаро мангипе те овел изобилно са повише хем повише ко сознавање хем ко секова разбирање о буќа.

10 за да те шај те испитинен баши одова сој тано пошукар: те овен чиста хем беспрекорна ко Диве е Христоскоро,

11 пхерде е плоденцар тари правда, кој тане преку Исус Христос, баши слава хем пофалба е Девле.

12 А мангава те џанен, пхрајљален, дека акава со случинелапес манцар поможинѓа бут повише те ширинелпес о Евангелие,

13 аѓар со уло ленге јасно е цело царско стражаке хем са е јаверенге, дека сијум ко пханлипа баши о Христос,

14 хем дека повеќе таро пхрајља ко Господари, охрабриме таро мло пханлипе, осмелиненапес са повише те проповединен бизо дар е Девлескоро слово.

15 Чаче, јек проповединела е Христа таро завист хем мангипа ко препирке, а јавера тари шукар војља;

16 јек таро мангипа, џандипаја дека пашљовава ко пханлипа, баши одбрана о Евангелие,

17 а јавера навестинена е Христа таро нечесно его, на чисто намераја, мислинена те анен манге невоља ко мло пханлипе.

18 Ама со тогаш? Само одова: дека ко секова начин, било дујмујале или искрена, о Христос проповединелапе. Хем радујнавама баши одова, а хем ка радујнама,

19 соске џанава дека акава – преку тумари молитва хем помош таро Духо е Исусе Христоскоро, ка овел манге баши избавиба,

20 согласно мло цврсто очекување хем надеж, дека ко ништо нае те лаџаќерама: ама сар хем секогаш ки цело смелост, аѓар хем акана, о Христос ка возвеличинелпес ко мло тело, било преку живот, или преку мерибе.

21 Соске баши манге живот тано о Христос, а о мериба – придобивка.

22 Ама ако хем поадари живинава ко тело, одова баши манге значинела: плодно бути – хем на џанава со те биринав.

23 Притиснимо сијум таро дуј стране: исима желба те џав манге хем те овав е Христоја, сој тано дур пошукар,

24 ама баши туменге тано попотребно те ачховав ко тело.

25 Хем сигурно уверимо ко одова, џанава дека ка ачховав хем ка продолжинав сариненцар туменцар, баши тумаро напредување хем баши радост ки вера.

26 Хем тумари пофалба ко Христос Исус, те овел панда поизобилно ки манде, баши мло пофторно ајбе машкар туменде.

27 Само понашинен тумен достојно баши е Христоскоро Евангелие, за да те шај ме – било те авав хем те дикхав, било те овав отсутно те шунав баши туменге, дека терѓона цврсто ко јек духо, дека еднодушно боринена тумен заедно баши и вера таро Евангелие,

28 хем дека ко ништо на дарана таро противниќа: одовај тано баши ленге знако баши уништиба, а баши туменге баши о спасение, хем одова таро Девел,

29 соске туменге дендој милост баши о Христа на само те верујнен ки Лесте, него хем те циден баши Леске,

30 те овел тумен исто борба, сар со дикхлен ки манде, а хем акана шунена баши манге.

Глава 2

1 Хем аѓар, ако иси несави утеха ко Христа, ако иси несаво охрабрување таро мангипе, ако иси несави заедница е Духоскири, ако иси несаво внатрешно сочуство хем сомилост,

2 исполнинен мло радост, хем мислинен исто те овел тумен исто мангипе, еднодушна ко мисле водиме ко јек.

3 Ма ќерен ништо таро те натпреваринен тумен или таро суетно себичност, него ко понизност рачунинен тумен јек јекестар побаре таро тумендар!

4 Ма дикхен само секој песке, него секој нека дикхел ко окова со ваљани баши јаверенге.

5 Те овел тумен ки туменде исто мисла, која сине хем ко Исус Христос;

6 Кој иако тано е Девлеске ко облик, на рачунинела сине сар те грабинел одова сој тано јек е Девлеја,

7 него понизинѓапе Коркори Пес, хем леља облик таро слуга уло слично е манушенцар.

8 Хем откога аракхлисалило ко лико сар мануш, Ов понизинѓапе Коркори Пес хем уло послушно џико мерибе, чак хем џико мерибе ко крсто.

9 Одолеске хем о Девел возвишинѓале хем денѓале анав, сој тано упро секова анав,

10 хем е Исусеске ко анав те поклонинелпе секоја кочак околенге: кој тане ко небо, хем ки пхув, хем тели пхув;

11 хем секоја чхип те исповединел дека о Исус Христос тано Господари, баши слава е Девлеске о Дат.

12 Одолеске, мле мангљален, сар со секогаш сијен сине послушна, на само кога сијум уза туменде, него панда повише акана, кога на сијум уза туменде, изработинен тумаро спасение дараја хем треперибаја.

13 Соске о Девел тано Окова, Кој делујнела ки туменде те манген хем те постапинен, според Олескири војља.

14 Ќерен са бизо те жалинен тумен хем те кошен тумен,

15 за да те овен безпрекорна хем чиста, непорочна Девлескере чхаве, машкар ирамо хем румимо роди, машкар кој ка светинен сар светилке ко свето,

16 иќерен цврсто о слово е животоскоро, за да те овелма солеја те фалинама е Христоске ко Диве, дека на прастандиљум ко чучо хем дека на трудинѓума ко чучо.

17 Ама, ако хем излејнавама сар принос упри жртва хем и служба тумаре веракири, радујнавама, хем радујнавама сариненцар туменцар.

18 А исто аѓар радујнен тумен туменда хем радујнен тумен манцар.

19 Надинавама ко Господари о Исус дека ка бичхавав туменге скоро е Тимотеје, та хем меда те утешинама кога ка сикљовав сар сијен тумен.

20 Соске наема никој, кој тано исто душаја сар лесте, кој добором искрено ка грижинелпес баши туменге,

21 соске са о јавера родена пло, а на окова сој тано е Христа Исусеске.

22 Тумен џанена олескири докажими верност, дека – сар чхаво е дадескоро – манцар служинела сине ко шириба о Евангелие.

23 Аѓар, надинавама дека ка бичхававле оле, одма штом ка хајљовав со ка овел манцар,

24 а надинавама ко Господари дека хем меда коркори скоро ка авав.

25 Рачунинѓум палем баши потребно те бичхавав туменге е Епафродите, мло пхрал хем соработнико хем борцо – а тумаро пратенико, кој служинела баши мли потреба;

26 соске едвај дикхела те дикхел тумен саринен тумен хем сине олеске пхаро соске шунѓен дека сине насвало.

27 Чаче сине насвало паше о мериба, но о Девел смилујсалило, хем на само леске, него хем манге, за да ма те авел манге жал упри жал.

28 Одолеске бичхаѓумле поскоро, те радујнен тумен палем кога ка дикхенле, хем меда те овав похари нажалимо.

29 Хем аѓар, приминенле ко Господари секоле радостеја хем поштојнен асавкен,

30 соске баши е Христоскоро дело аракхлисалило паше о мериба, чхиѓа по живото ко опасност, за да те надоместинел одова со тумен нашти сине те услужинен.

Глава 3

1 Хем аѓар, мле пхрајљален, радујнен тумен ко Господари! Манге нае тано досадно те пишинав туменге исто, а туменге ка служинел баши тумари безбедност.

2 Пазинен тумен таро џуќела, пазинен тумен таро билачхе работниќа, пазинен тумен таро ховавно обрезание!

3 Соске, амен сијем о чачутно обрезание; амен кола служинаја е Девлескере Духоја хем фалинајамен ко Христос Исус, а на надинајамен ко тело,

4 иако хем меда шај те доверинама хем е телоске. Ако некој јавер мислинела дека шај те надинелпес ко тело, одова ме, панда повише:

5 обрезимо сијум ко овтото диве, таро Израелско родо сијум, таро Венјаминово племе, Евреи таро Евреа; ко закон - Фарисеи;

6 ки сила гонители е црквакоро; ки правда е Законескири сијум сине беспрекорно.

7 Ама одова со сине манге придобивка, одова рачунинѓум баши загуба баши о Христос.

8 Ки суштина, ме хем акана рачунинава са баши загуба баши о преважно пенџариба е Христа Исусе, Мло Господари, баши Касте нашаѓум са хем рачунинавама баши отпад, за да те придобинав е Христа

9 хем те аракљаѓовав ки Лесте, нанипаја мли правда, која авела таро Закони; него ки правда, која авела преку и вера ко Христа: и правда таро Девел упри основа е веракири,

10 за да те пенџарав Ле, хем и сила таро Олескоро воскресење, хем учество ко Олескоро цидиба, те овав слично сар Лесте ко Лескоро мерибе

11 та несар те доресав џико воскресење таро муле.

12 На ваќерава дека веќе доресљум или дека веќе аљум џико совршенство – него настојнава те доресав, соске хем манда о Христос доресља.

13 Пхрајљален, ме панда на мислинава дека доресљум!

14 Ама сепак ќерава јек: бистрава окова сој тано пали манде, а џава ко окова сој тано англи манде; прастава ки цел: баши награда ко упруно повик таро Девел ко Христос Исус.

15 Хем аѓар, кола сијем совршена мислинаја аѓар; ако тумен мислинена хем нешто појавер, о Девел ка откринел туменге хем одовада.

16 Ама пало окова, џико кова доресљем, според о исто правило хем те ова едномислена!

17 Углединен тумен ки манде, пхрајљален, хем дикхен околенге, кој џана аѓар, сар со хем тумен иситумен пример ки аменде!

18 Соске бут џене, каске со ваќерава сине туменге бут пути, а акана ваќерава хем асвенцар, џана сар непријатејља ко крсто е Христоскоро.

19 Ленгоро крајо тано уништиба; оленгоро девел тано о воги; оленгири слава тани ки ленгири лаџ; ола мислинена само баши акаја пхув.

20 А амаро жителство тано ки небеса, котар хем очекујнаја е Спасителе, о Господари о Исус Христос,

21 Кој ка преобразинел амаро слабо хем смртно тело, те собразинелпе олескере славно телоја, според о делујбе тари Олескири сила, колаја шај те покоринел са телал Песте.

Глава 4

1 Одолеске, пхрајљален мле мангљален хем мле мангле, мло радост хем венцо, терѓовен аѓар цврсто ко Господари, мангљален!

2 Молинава е Еводија хем молинава е Синтихија те овен едномислена ко Господари.

3 Оја, молинаватут хем тут, верно амал, поможин олен, соске заедно манцар трудинѓепе те проповединен о Евангелие, хем е Климентеја, хем е јавере соработниконцар, каскере анава тане ко Лил е Животоскоро.

4 Радујнен тумен секогаш ко Господари! Палем ваќерава: радујнен тумен!

5 Тумари кроткост те овел пенџарди са е народонге! О Господари тано паше.

6 Ма грижинен тумен баши ништо, него ко са преку и молитва хем молба благодарна искажинен тумаро родиба англо Девел!

7 Хем е Девлескоро мир, со накхела упредер секоја годи, ка запазинел тумаре срциа хем тумаре мисле ко Христос Исус.

8 Ко крајо, пхрајљален, са сој тано чачикано, сој тано чесно, сој тано љубезно, со тано ко шукар гласо – акој тано несаво шукарипа, акој тано несави пофалба – мислинен баши одова!

9 Окова со сикљилен, хем приминѓен, хем шунѓен, хем дикхлен ки манде – ќерен одова, хем о Девел е мирескоро ка овел туменцар!

10 Радујсалиљум бут ко Господари, соске акана најпосле, оживинѓен тумари грижа баши манге, тумен хем иначе грижинена тумен сине, ама на сине тумен прилика.

11 На ваќерава одова баши со сијум сине ко нанипа, соске сиклиљум те овав задоволно одолеја со исиман.

12 Џанава те живинав хем ко нанипа, џанава хем ко изобилство, сикло сијум ко са хем ко свашто: те овав чало хем бокхало, те овав ко изобилство хем ко нанипа.

13 Са шај преку Христа, кој делама сила.

14 Него шукар ќерѓен, со лелен учество ко мле невојље.

15 А џанена хем туменда, Филипјајна, дека ко почеток ко проповедиба о Евангелие, кога ѓељум манге тари Македонија, нијек црква на сине манцар ко дејбе хем примибе, освен единствено тумен.

16 Тумен бичхаѓен манге ко Солун, јек дуј пути, баши мли потреба.

17 На сар те родава бакшиши, него родава о плоди со умножинелапес ки тумари сметка.

18 Приминѓум са хем исима са ко изобилство. Пхердо сијум откога приминѓум таро Епафродит со бичхаѓен манге – благопирјатно мирис, жртва пријатно благоугодно е Девлеске.

19 А мло Девел ка исполнинел славно секоја тумари потреба, според Пло барвалипа – ко Христос Исус.

20 А амаре Девлеске, хем Дат слава ко са о вејќа, амин!

21 Поздравинен секоле вернико ко Христос Исус! Поздравинена тумен о пхрајља, кој тане манцар.

22 Поздравинена тумен са о светие, а особено окола таро кхер таро Кесар.

23 И благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел тумаре духоја. Амин!