Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Послание џико Ефесјајна (pdf)

Глава 1

1 О Павле, преку е Девлескири војља апостоли е Исусе Христоскоро, џико света ко Ефес хем о верна ко Христос Исус:

2 о благодат упри туменде хем мир таро Девел, амаро Дат хем таро Господари о Исус Христос!

3 Те овел благословимо о Девел хем о Дат амаре Господарескоро о Исус Христос, Кој благословинѓамен, ко Христос, секоле духовно благословеjа, ко небесна тхана;

4 соске избиринѓамен ки Лесте, пред о создавање е светоскоро, за да те ова света хем непорочна англо Лесте ко мангипе.

5 Сар со определинѓамен англедер за да те посининеламен преку о Исус Христос, пало благоволение ки Пли војља,

6 за да те овел фалими и слава тари Лескири благодат, колаја дарујнеламен ко Мангло,

7 ки Касте исиамен откуп преку Лескоро рат, прошка е гревонге, според о барвалипа тари Лескири благодат

8 која изленѓала изобилно туменге ки секоја мудрост хем разумност,

9 сопштинѓа аменге и тајна тари Пли војља, според Пло благоволение, со одрединѓале ки Лесте,

10 за да те спровединел кога ка исполниненпес о времиа; за да те соедининел палем ко Христос: са сој тано ки небеса хем сој тано ки пхув ки Лесте,

11 ки Касте хем аменда сијем сине избириме баши наследниќа соске сијем сине определиме англедер е одлукаја Околескири, Кој ќерела са пало совет ки Пли војља,

12 за да те ова баши пофалба баши Лескири слава, амен, кој веќе англедер надинѓемамен ко Христос.

13 Ки Лесте хем тумен, откога шунѓен о слово е чачипаскоро – о Евангелие баши тумаро спасение – хем откога хем тумен поверујнѓен, улен запечатиме е Свети Духоја е ветујбаскоро,

14 Кој тано залог баши амаро наследство, баши откупување околен кој уле Девлескоро сопственост – баши пофалба Олескере славакири.

15 Одолеске хем ме, откога шунѓум баши тумари вера ко Господари ко Исус хем баши тумаро мангипе ко са о света,

16 на ачховава те заблагодаринав баши туменге, спомнинава тумен ко мле молитве,

17 та о Девел амаре Господарескоро о Исус Христос, о Дат е славакоро, те дел тумен духо таро мудрост хем откровение ко чачикано пенџариба Оле:

18 хем те избистринел о јаќа таро тумаро срце, за да те џанен сави тани и надеж ко Лескоро повикување, кобори о барвалипе таро Лескоро славно наследство ко светие,

19 хем кобор тани пребари Лескири сила ки аменде кој верујнаја според о делујбе тари Лескири моќно сила;

20 каскоро делујбе сикаѓале ко Христос, кога ваздинѓале таро муле хем постајнѓале десно Пестар ко небесна тхана,

21 дур упредер секова началство, хем власт, хем сила, хем господарство хем упредер о секова анав, кова спомнинелапес на само ко акава свето, него хем ки иднина.

22 Хем са покоринѓа Леске тело Олескере пре, а Ле постајнѓа баши Шеро упредер о са ки црква,

23 кој тани Олескоро Тело – исполними Околеја, кој исполнинела са ко са.

Глава 2

1 Хем тумен, кој сијен сине муле баши тумаре престапиа хем гревиа,

2 ко кова живинена сине некогаш според о веко акале светоскоро, според о кнез е воздушно силенгоро – о духо, кој делујнела акана машкар о чхаве тари непокорност.

3 Машкар акала, хем аменда живинѓем некогаш кo амаре телесна страстиа, ќераја сине о похоте е телоскере хем ко помисле хем сијем сине ки природа чхаве е хојљакере сар о са јавера.

4 Ама о Девел, Кој тано барвало ко милост, баши Пли бари љубов колаја замангљамен,

5 оживинѓамен заедно е Христоја хем амен, кој сијем сине муле баши амаре гревиа – пали благодат сијен спасиме! –

6 хем Олеја воскрснинѓамен хем Олеја бешаќерѓамен ко небесна тхана, ко Христос Исус,

7 та, ко идна веќа те сикавел о пребаро барвалипе тари Пли благодат, според Пло шукарипа ки аменде ко Христос Исус.

8 Соске пало благодат сијен спасиме, преку вера, хем одова нае тано тумендар коркори – одовај тано Девлестар поклон!

9 Нае таро дејља, за да тена фалинелпе некој.

10 Уствари, Лескоро дело сијем, создајме ко Христос Исус, баши шукар дејља, кола о Девел спреминѓален англедер, за да те живина ки ленде.

11 Одолеске спомнинен туменге, дека тумен, кој некогаш сијен сине незнабошциа ко тело, хем ваќерде необрезани таро окола, кола со ваќеренапе обрезани, хем кој сој тане ко тело, пало манушикано дело;

12 ко одова време сијен сине бизо Христос, дујрарде таро израелско општество, хем туѓа е заветенге таро ветување, бизо надеж хем бизо Девел ко свето.

13 А акана ко Христос Исус, тумен кој некогаш сијен сине дур, улен паше преку Христоскоро рат.

14 Соске Ови тано амаро мир, Кој таро дуј ќерѓа јек, хем пељарѓа о преградимо ѕидо, соделинела сине,

15 хем ко Пло тело уништинѓа о непријателство хем о закони олескере заповеденцар хем одредбе, хем ќерѓа мир, таро дуј те создајнел ки Песте јек нево мануш.

16 Мерибаја ко крсто хем баши акаленге хем баши е јаверенге, о Христос уништинѓа о непријателство со владинела сине машкар оленде, помиринѓален е Девлеја хем обедининѓален ко јек народо.

17 Ов ало те проповединел мир ки туменде, кој сијен сине дур хем мир околенге, кој сине паше:

18 соске преку Лесте, хем акала хем о јавера, исиамен пристап ко Дат ко јек Духо.

19 Одолеске, тумен на сијен веќе јабанџие хем соживинена ки туѓина, него сијем сограѓајна е светиенгере хем о кхерутне е Девлескере,

20 надѕидиме упри основа е апостоленгири хем е пророконгири, а о аголно бар тано коркори о Христос Исус,

21 упри Касте цело стројно состајми зграда бајрола ко свето храми ко Господари,

22 упри касте хем туменда ко Духо заедно соѕидинена тумен е Девлеске ко живеалиште.

Глава 3

1 Одолеске ме, о Павле, сијум затворнико ко Христос Исус баши туменге е народонге,

2 само ако шунѓен баши о управителство е Девлескири благодат, која манге денди баши туменге;

3 дека пало откровение сопштимо манге и тајна, сар со поангле пишинѓум накратко

4 читибаја отхар шај те хајлон мо сфакајње баши и тајна е Христоскири,

5 која со ко јавера поколениа на сине ленге пхенди е манушикане чхавенге, сар со акана преку о Духо тани открими Олескере света апостоленге хем пророконге:

6 дека о народиа тане сонаследниќа хем припадниќа е исто телоске, хем заедно тане ко Лескоро ветување ко Христос Исус, преку о Евангелие,

7 каске уљум служители, според о дари тари Девлескири благодат, која тани манге денди според о делујба тари Олескири сила.

8 Манге – о најтикно таро са о света – дендој манге акаја благодат: те навестинав е народонге о Евангелие е неистражливо Христоскоро барвалипа

9 хем сариненге те расветлинав ко со состојнела и распределба е тајнакири која тари вечност сине гаравди ко Девел – о Создатели баши о са;

10 та и бут различно Девлескири мудрост те сопштинелпе акана преку и црква е началствонгири хем е властенгири ко небесна тхана,

11 според и вечно намера, која остваринѓала ко Христос Исус, амаро Господари,

12 ки Касте исиамен смелост хем пристап ко Девел, пхерде довербаја – преку и вера ки Лесте.

13 Одолеске молинава тумен те на обесхрабринен тумен баши мле невојље, со аракхлема баши туменге: олај тумари слава.

14 Баши одова перава ко кочака англо о Дат амаре Господарескоро о Исус Христос,

15 Кастар секова родо ки небеса хем ки пхув добинела анав;

16 те дел тумен, според о барвалипа тари Пли слава – те зајакнинен силаја преку Олескоро духо ко мануш андре,

17 та преку и вера те вселинелпес о Христос ке тумаре срција: те мукен корејна хем цврсто ко мангипа;

18 за да те шај те сватинен са е светиенцар, сој тано ширина хем дужина, хем учипа хем хор,

19 хем те пенџарен е Христоскоро мангипа, кова накхавела о џандипа: за да те исполнинен тумен ки цело е Девлескири полнота.

20 А Окова, Кој Пле силаја, со делујнела ки туменде, шај те ќереламен прекумерна упредер о са со амен молинаја или мислинаја,

21 Олеске нека овел слава ки црква хем ко Христос Исус ко са о поколениа таро веко ко веко! Амин!

Глава 4

1 Одолеске молинава тумен, ме затворнико ко Господари, те живинен достојно според о џандипа ко кова сијен повикујме:

2 секоле понизностеја хем кроткост, трпение, поднесинен тумен јек јекеја ко мангипа!

3 Настојнен те запазинен о јекхипе е Духоскоро ки врска е миреја.

4 Јек тело хем јек духо, сар со сијен хем тумен повикујме ки јек надеж ко тумаро позив;

5 јек Господари, јек вера хем јек крштевање;

6 јек Девел хем јек Дат сариненгоро, Кој тано упредер о сарине, хем преку сарине хем ко сарине.

7 А секаске тумендар денди и благодат според и мерка таре Христоскоро дари.

8 Одолеске ваќерелапе: „Ваздиндор пе ко учипа, лела робје: денгален дариа е манушенге“

9 а „ваздисалило“ – со значинела, јавер него хулило ко телуне тхана тари пхув?

10 Ов Кој хулинѓа, одовај тано Окова исто, Кој ваздисалило упредер о са о небесиа, за да те исполнинелпес са,

11 хем Ов денѓа јек баши апостојља, о јавера баши пророќа; јек баши евангелистиа, а јавера баши пастијра хем учитејља,

12 за да те усовршиненпес о светие баши о дело е службаке, баши те градинелпес е Христоскоро Тело,

13 џикоте сарине на аваја ко единство е веракоро хем ко пенџариба е Девлескере Чхаве, џико совршено мануш, џики пхерди мерка ко Христос те бајрове,

14 за да мате ова веќе чхаве, кој нишинелален хем ингарела секоја бавлал е наукакири, со – о манушикано ховајба хем лукавство – анела џико џанде измислиме заблуде.

15 Него, ваќерен о чачипе, ко мангипа, амен требела те бајрова ко са – ки Лесте, Кој тано Шеро, о Христос.

16 Олестар цело Тело тано пханло хем соединимо ко јек, ко одова начин со секова дело дела поткрепа според јек мерка ко секова оделимо дело; одова ќерела о Тело те бајрол баши пли сопствено наградба ко мангипа.

17 Акава ваќерава хем сведочинава ко Господари, тена живинен веќе сар со џана о народо ки суета ки пли годи,

18 помрачиме ко пло разум, дујрарде таро е Девлескоро живот, баши о незнаење кој владинела ки ленде заради о закоравимо оленгоро срце.

19 Откога губинѓе о чуство, ола хем предајнѓепе пес ко румиме буќа, за да те ќерен разна нечистотиa, ко алчност.

20 А тумен на пенџарена аѓар е Христа,

21 ако шунѓен Олеске хем ако сијен ки Лесте поучиме аѓар, сар сој тано о чачипе ко Исус;

22 ко однос таро тумаро поранешно живото, тумен требела те хуљавен тумендар о пурано мануш, кој родела те џал пало ко ховавне страсна желбе,

23 хем те обновинен тумен ко духо тари тумари годи,

24 хем те уравен тумен ко нево мануш, кој тано создајмо според о Девел ки правда хем светост е чачипаскоро.

25 Одолеске отфрлинен о ховајба хем ваќерен о чачипа секој пле пашеја, соске сијем члениа јек јекеја!

26 Ако сијен хољаме, ма грешинен! О кхам те на зајдинел ки тумари холи,

27 хем ма ден тхан е бенгеске!

28 Кој чорѓа, тена чорел веќе! Пошукар те трудинелпес хем те ќерел бути пле вастенцар одовај сој тано шукар, за да те шај те дел одолеске, кас иси потреба!

29 Нисаво билачхо лафи тена икљол таро тумаро муј, него само шукар лафи, баши те изградинен тумен – коте тано потребно, за да те дел благодат е слушателенге.

30 Хем ма жалостинен о Свети Дух Девлескоро, Колеја сијен запечатиме баши о диве е избавибаскоро!

31 Секова ќеркипа хем хоља, хем холи, хем виќиба хем хулиба, те овен остраниме тумендар, секоле лошнипаја.

32 Овен јек јекеске шукар, милостива, опростинен тумен јек јекеја, сар со о Девел опростинела туменге ко Христос.

Глава 5

1 Хем аѓар, углединен тумен ко Девел, сар мангле чхаве,

2 хем џан мангипаја, сар со хем о Христос мангела тумен хем предајнѓапе Пес баши аменге сар принос хем жртва ко Девел гудло хем пријатно мирис.

3 А о блудство хем секоја нечистотиа или алчност, те на спомнинелпес машкар туменде, сар со бешела е светиенге.

4 Ниту безобразна хем чуче лафиа, ниту смешке, сој тане неприлична, него пошукар благодарност.

5 Соске, џанен акава шукар; нијек блуднико, нијек нечисто, нијек алчно – кој тано идолопоклонико – нае наследство ке Христоскоро хем Девлескоро Царство!

6 Никој тена ховавел тумен чуче лафенцар, соске асавке букенге авела е Девлескири холи упро непокорна чхаве.

7 Хем аѓар, ма овен оленгере соучесниќа!

8 Соске некогаш сијен сине темнина, ама акана сијен светлина ко Господари: живинен сар чхаве е светлинакере,

9 а о плоди е Духоскоро состојнела ко секова шукарипа, ко праведност, хем ко чачипа!

10 Испитинен сој тано угодно е Господареске,

11 хем ма овен соучесниќа ко бизоплодна дејља е темницакере, него пошукар: прекориненлен!

12 Соске тано лаџаво те ваќерелпе хем баши одова со ола ќерена потајно.

13 А са со прекоринелапе овела јавно преку и светлина, соске са со овела јавно, светлина тано.

14 Одолеске ваќерелапе: „Ушти, ту кој совеја, воскреснин таро муле, хем о Христос ка осветлинелту!“

15 Хем аѓар, пазинен грижливо сар живинена! На сар немудра, него сар мудра;

16 Акалај тане пхаре времиа; одолеске, користинен секова моменти.

17 Одолеске ма овен неразумна, него хајљовен сој тани е Девлескири војља!

18 Хем ма маќовен мојљаја ко ковај тано о билачхо друмо, него пхерен тумен е Духоја!

19 Ваќерен јек јавереске псалменцар, химне, хем духовна гиленцар! Гиљавен е Девлеске, тумаре срција нека гиљавен баши о Господари.

20 Благодаринен Леске секогаш баши о са е Девлеске е Дадеске, ко анав амаре Господареске е Исусе Христоске!

21 Покоринен тумен јек јекеске ки дар таро Христос!

22 О ромња те покориненпес пе роменге, сар е Господареске,

23 соске о ром тано шеро е ромнакоро, сар сој тано хем о Христос шеро е црквакоро хем Ов тано Спасители е Телоскоро!

24 Хем сар и црква покоринелапес е Христоске, аѓар те овен хем о ромња покорна ко са пумаре роменге.

25 Ромален, манген тумаре ромнен, сар со хем о Христос замангља и црква хем предајнѓапе Коркори Пес баши лаке,

26 за да те осветинела, очистинела пајнеја те тховела ко слово,

27 хем те преставинела англо Песте и славно црква, кола наела флека, ниту брчка, или нешто слично, за да те овел свето хем непорочно.

28 Аѓар хем о рома тане должна те манген пле ромнен сар пло тело. Кој мангела пле ромна, мангелапе пес.

29 Соске никој никогаш на замрзинѓа пло тело. Ама, паравелале хем таќарелале сар хем о Христос е црква.

30 Соске, амен сијем члејна Олескере телостар – таро Олескоро мас хем Олескере кокала.

31 „Одолеске о мануш ка мукхел пе даде хем пе даја хем ка прилепинелпе ки пли ромни, хем о солдуј ка овен јек тело.“

32 Акаја тајна тани бари – а ме ваќерава дикхибаја ко Христос хем ки Црква.

33 Хем аѓар, секој тумендар те мангел пе ромна сар пес, а и ромни те поштојнел пле роме.

Глава 6

1 Чхавален, шунен тумаре родителен ко Господари, соске одовај тано право.

2 „Поштојн те даде хем те даја – одовај тани и прво заповед таро ветување-

3 за да те овел туке шукар хем за да те живине дуго ки пхув.“

4 А тумен, дадален, ма хољанќерен тумаре чхавен, него воспитиненлен ки наука хем опомена ко Господари.

5 Тумен о робие, шунен тумаре господарен ко тело дараја хем трепет, искрено таро са о срце сар е Христо!

6 Ма служинен само англо јаќа, сар окола кој угодинена е манушенге, него сар е Христоскере служитејља, кој са тари душа извршинена е Девлескири војља!

7 Служинен доброволно сар е Господареске, а на е манушенге,

8 џандипаја дека секова робо и слободно – ако ќерела нешто шукар, ка добинел одова таро Господари!

9 А тумен, господајра, постапинен исто аѓар оленцар, бизо закане; џандипаја дека оленгоро хем тумаро Господари тано ки небеса! Хем дека Ов на дикхела кој тано кој!

10 Најпосле, појачинен тумен ко Господари хем ки сила тари Лескири моќ!

11 Уравен тумен ко са е Девлескоро оружје, за да те шај те спротивинен тумен ко ховајба е бенгескере.

12 Соске амари борба нае тани против о рат хем о тело, него против о началствиа, против о властиа, против о светска владетејља е темницакере ко акава веко: против о духовна силе е билачхипаскере ко небесна тхана.

13 Одолеске лен цело е Девлескоро оружје, за да те шај те бранинен тумен ко лошно диве хем откога ка завршинен са, те одржинен тумен!

14 Хем аѓар, терѓовен цврсто! Пханле е појасеја е чачипаскоро, уравде ко оклоп е правдакоро,

15 уравде ко пре хем спремна баши о Евангелие е мирескоро!

16 Са акалеја, лен о штити е веракоро, колеја ка шај те ачхавен са о јагале стрелке е билачхескере.

17 Лен хем о шлеми е спасениескоро хем о мачи е Духоскоро – кој тано е Девлескоро слово,

18 секоле родибаја хем молитваја, молинен тумен ко Духо ко секова време, овен џангавде хем истрајно молинен тумен баши са о христијајна.

19 Хем баши манге, те делпес манге слово кога ка правав мо муј, за да те шај те ваќерав смело и тајна таро Евангелие,

20 баши кова сијум пратенико ко пханлипа: за да те ќерав лафи смело, сар со хем требела те ваќерав.

21 А за да те џанен туменда баши манге со ќерава бути хем сар сијум, баши о са ка известинел тумен о Тихик, о мангло пхрал хем верно слуга ко Господари,

22 кас со бичхавава ки туменде баши одолеске, за да те сикљон сар сијем амен хем за да те утешинел тумаре срциа.

23 Мир е пхраленге хем мангипе вераја таро Девел о Дат хем таро Господари о Исус Христос!

24 О благодат сариненцар кој безпрекорно мангена амаре Господаре о Исус Христос!