Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Дујто Послание џико Тимотеј (pdf)

Глава 1

1 О Павле, апостоли е Христа Исусескоро пали Девлескири војља, според о ветимо живото ко Христос Исус,

2 џико Тимотеј, о мангло чедо, о благодат, милост, хем мир таро Девел о Дат хем о Христос Исус, амаро Господари.

3 Благодаринава е Девлеске Каске служинава панда таро мле прародитејља чисто совестеја, спомнинаватут стално – и рат хем диве – ко мле молитве;

4 а кога ка спомнинав баши тле асва, копнинава те дикхавтут, те пхерѓовав радостеја,

5 кога спомнинава манге баши нелицемерно вера која тани ки туте, која прво аракхљаѓовела сине ки тли баба и Лоида хем ки ти дај и Евника, а уверимо сијум хем ки туте.

6 Одолеске, потсетинаватут те тхаре е Девлескоро дари, кој тано ки туте преку со чхиѓум мле васта.

7 Соске о Девел на денѓамен духо даракоро, него духо силакоро, мангипе, хем самодициплина.

8 Хем аѓар, ма лаџа таро сведоштво баши амаро Господари хем мандар, о затворнико баши Леске, него циде хем туда манцар баши о Евангелие, според и сила е Девлескири,

9 Кој спасинѓамен хем повикујнѓамен свето виќибаја, на според амаре дејља него пали Пли сопствено одлука хем благодат, која аменге денди ко Христос Исус англедер о вечна времиа,

10 а која акана откринѓапес преку о јавибе амаре Спасителескоро о Христос Исус, Кој уништинѓа о мериба хем осветлинѓа о живото хем о бесмртност преку о Евангелие,

11 баши кова ме сијум поставимо сар проповеднико, хем апостоли хем учители.

12 Баши одова хем трпинавале са акава, ама на лаџава, соске џанава ки Касте поверујнѓум хем уверимо сијум дека Ов шај те запазинел окова со доверинѓум Леске, џико одова Диве.

13 Иќертут џико састо учење со добинѓанле мандар, а о верност хем о мангипе е Исусе Христоскоро нека овен туке пример.

14 Запазин о шукар сој туке тано доверимо преку Свети Дух, Кој живинела ки аменде.

15 Ту џанеја одова, дека ки Азија са иранѓепе мандар, машкар кој тане о Фигел хем о Ермоген.

16 О Господари те дел милост ко Онисофоровиот кхер, соске повише пути охрабринеламан сине хем на лаџандило таро мло пханлипа,

17 него, кога ало ко Рим, упорно родинѓама хем аракхљама.

18 О Господари те деле те аракхел милост англо Господари ко одова Диве! Хем сар са услужинѓама ко Ефес, ту најшукар џанеја одова.

Глава 2

1 Хем аѓар, ту мо чедо, зајакнин ки благодат, која тани ко Христос Исус!

2 Хем со шунѓан мандар, англо бут сведоќа, доверинле ко поверлива мануша, кој ка овен способна те поучинен хем јаверен!

3 Поднесин манцар о цидиба, сар шукар војнико е Христа Исусескоро!

4 Никој, кој тано ки воено служба, на заплеткинелапес ко буќа акале животоскере, за да те угодинел околеске со повикујнѓале ки војска.

5 Исто аѓар, ако некој натпреваринелапе, на добинела венцо ако на натпреваринелапе прописно.

6 О Земјоделцо кој трудинелапес требела прво те пробинел таро плодиа.

7 Хајљов со ваќерава, о Господари ка делтут те хајљове са.

8 Стално нека овел ки три годи о Исус Христос, Кој воскреснинѓа таро муле, Кој тано таро е Давидескоро потомство, според мло Евангелие,

9 баши кова цидава са џико пханлипа, сар дисаво билачхо мануш. Ама е Девлескоро слово нае тано пханло.

10 Баши одова издржинава са баши о избириме, та хем ола да те добинен спасение е вечно славаја ко Христос Исус.

11 Веродостојно тано о слово: „Ако мулем Олеја, Олејада хем ка живина;

12 ако трпинаја Олеја, хем ка царујна; ако одречинајамен Олестар, хем Ов ка одречинелпес амендар;

13 ако сијем неверна, Ов ачхола верно! Соске Коркори Пес нашти те одречинел.“

14 Потсетин е манушен ко акала буќа. Сериозно предупрединлен ко анав е Девлеске тена астаренпес баши лафи хем одотхар те ќерен расправие. Таро асавке расправие ништо шукар нашти те икљол. Ола шај само те уништинен околен со шунена.

15 Трудинтут грижливо, за да те сикаветут тут достојно англо Девел сар работнико, кој на требела те лаџал, кој правилно проповединела о слово е чачипаскоро:

16 А отстранинтут таро непристојна хем чуче лафиа, соске асавке са повише ка напредујнен ко безбожност,

17 а ленгоро слово ширинелапе сар рако; таро кој тане о Именеј хем о Филет,

18 кој одалечинѓепес таро чачипе, тврдинена дека о воскресение веќе уло хем одолеја рушинена и вера некаскири.

19 Сепак цврсто бешела е Девлескири основа, која исила акава печати: „О Господари пенџарела кој тане Лескере“ хем „Те отстапинел тари неправда секој, кој спомнинела е Господарескоро анав.“

20 А ко баро кхер иси насамо златна хем сребрена чаре него хем каштескере хем пхувјакере. Јек тане баши благородна, а јавера баши о неблагородна употреба.

21 Хем аѓар, ако некој очистинѓапес таро акала, ка овел чаро баши чесно употреба, осветимо, полезно е домакинеске хем приготвимо баши секова шукар дело.

22 Наш таро терникане желбе! Џа пали правда, вера, мангипе хем мир околенцар кој повикујнена е Господаре таро чисто срце.

23 Ма учествин ко глупава хем безмислена расправие. Ола само анена џико кавге.

24 А е Господарескоро слуга на смејнела те распрајнелпес, него требела те овел кротко ко сарине, способно те поучинел хем те трпинел;

25 те воспитинелен со кротост окола кој противиненапес, та неби ли делален о Девел покајание, баши пхердо пенџариба е чачипаскоро,

26 за да те отрезиненпес тари мрежа е бенгескири, кој заробинѓален за да те исполнинен олескири војља.

Глава 3

1 A акава џан: ко последна диве ка овен пхаре времиа,

2 соске о мануша ка овен себична, среброљубитејља, коркори те фалиненпе, горделива, хулитејља; непокорна е родителенге, неблагодарна, бизо светост;

3 бизо природно мангипе, непомирлива, клеветниќа, невоздржиме, жестока, непријатејља е шукарипаске,

4 предавниќа, избувлива, ваздиме, повише дикхена те уживинен ке пле страстиа, а на те манген е Девле,

5 кој исилен изглед девликано, а одрекујнѓепе тари олескири сила; отстранинтут хем олендар!

6 Соске олендар тане окола кој чхивенапес ко кхера хем ховавена е проста џувлен натовариме гревонцар, кој тане водиме таро различна страстиа,

7 кој сикавена секогаш, а никогаш нашти те авен ко пенџарибе о чачипе.

8 Хем сар со о Јаниј хем о Јамвриј спротивставинѓепес е Мојсеске, аѓар хем акала противиненапес е чачипаске, мануша изопачиме гоѓаја, отфрлиме ко обѕир е веракоро.

9 Ама нае те напредујнен веќе, соске оленгоро делинипа ка откринелпес англо сарине, сар со откринѓапес хем околе дујенгоро.

10 А ту слединеја сине мло учење, о начин е живибаскоро, и замисла, и вера, о долготрпение, о мангипе, о трпение,

11 о гониба, о цидиба со случинѓепес манге ки Антиохија, Иконија хем Листра. Саве прогонствиа претрпинѓум, хем о Господари избавинѓаман таро са!

12 А хем сарине кој мангена те живинен побожно ко Христос Исус, ка овен прогониме,

13 џикоте о билачхе мануша хем о измамниќа ка напрединен ко билачхипе, те ховавен хем ка овен ховавде.

14 А ту ачхов ко одова со сиклиљанле хем ко со сијан убедимо, соске џанеја кастар сиклиљанле хем

15 соске таро тло тикнипа пенџареја о Света Писмиа, кој шај те ќерентут мудро баши спасение преку и вера ко Христос Исус.

16 Цело Свето Писмо тано таро Девел вдахнујмо хем тано полезно баши поука, баши изобличување, баши поправање хем баши воспитување ки правда,

17 за да те овел е Девлескоро мануш совршено подготвимо баши секова шукар дело.

Глава 4

1 Заклетваја задолжинаватут англо Девел хем о Христос Исус, Кој тано готово те судинел е џивденге хем е муленге, Олескере јавибаја хем Олескоро царство;

2 проповедин о слово, настојн ко време хем ко невреме, изобличин, прекорин, охрабрин ко са о трпеливост хем поукаја.

3 Ка авел време кога о мануша нае те шунен о правилно учење. Напротив, за да те аракхенпеске оправдајне баши пле гревна страстиа, ка повикујнен буте џенен учитејља со ка ваќерен ленге одова со мангена те шунен.

4 хем ка иранен пле кана таро чачипе, а ка ираненпес ко парамиса.

5 А ту ов трезвено ко са, трпин о цидибе, извршин и бути евангелисти, исполнин тли служба џико крајо.

6 Мле животоскоро диќола о крајо. Ало о време те џав манге ко Господари.

7 Храбро боринѓума, завршинѓум и трка хем ачхиљум верно.

8 Отакана поадари подготвимој тано мо венцо е правдакоро, со ка деле манге ко одова Диве о Господари, о Праведно Судија, хем на само манге, него хем сариненге, кој замангле Олескоро јавиба.

9 Погрижин тут те аве скоро ки манде,

10 соске о Димас мукљама, соске замангља о авдисутно свето хем гело ко Солун; о Крискент гело ки Галатија, о Тит ки Далмација.

11 Само о Лука тано уза манде. Ле е Марко хем анале туја, соске манге тано полезно баши служба.

12 О Тихик бичхаѓумле ко Ефес.

13 Кога ка аве, ана и наметка, со мукљумла ки Троада узи карпа, хем о лила особено о пергаментиа!

14 О Ковачи о Александар ќерѓа манге бут билачхипе; о Господари ка платинелеске според олескере дејља.

15 Хем туда пазинтут олестар, соске противисалило бут баши амаре лафиа.

16 Ки мри прво одбрана никој на сине манцар, него сарине муклема; нека ма те рачунинелпес ленге одова!

17 Ама о Господари ачхило манцар, хем денѓаман сила, за да те исполнинелпес о проповедиба преку манде, хем те шунен са о народиа; хем избавинѓума таро е лавескоро муј.

18 О Господари ка избавинелма таро секова билачхо дело хем ка запазинелма баши Пло небесно царство. Олеске слава баши вечна вејќа. Амин!

19 Поздравин е Прискила хем е Акила хем Онисифоровиот кхер!

20 О Ераст ачхило ко Коринт, а о Трофим мукљумле насвало ко Милет.

21 Погрижинтут те аве англедер о јевен! Поздравиненатут о Еувул, о Пуд, о Лин, и Клаудија, хем са о пхрајља.

22 О Господари о Исус Христос те овел тле духоја! И благодат те овел туменцар. Амин!