Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Дујто Послание џико Солунјајна (pdf)

Глава 1

1 О Павле хем о Силван хем о Тимотеј џики црква е Солунјаненге ко Девел, амаро Дат хем о Господари о Исус Христос:

2 Благодат туменге хем мир таро Девел амаро Дат хем о Господари о Исус Христос.

3 Дужна сијем секогаш те благодарина е Девлеске баши туменге, пхрајљален, сар сој тано право, соске тумари вера бајрола бут; хем умножинелапес о мангипе машкар туменде секоле јеке тумендар,

4 аѓар со амен коркори фалинајамен туменцар машкар е Девлескере цркве баши тумаро трпение хем вера ко са тумаре прогониба хем муке, со поднесиненален.

5 Одовај знако баши о праведно Девлескоро судо, за да те рачунинен тумен достојна баши е Девлескоро Царство, баши кова хем цидена.

6 Соске тано праведно англо Девел те иранел мука околенге со мучинена тумен,

7 а туменге, е мучименге, локипа заедно аменцар, кога ка јавинелпес о Господари о Исус таро небо, е анѓеленцар ки Пли сила,

8 ко пламено јагакоро, за да те дел одмазда околенге кој на пенџарена е Девле хем кој нае послушна баши о Евангелие амаре Господарескоро о Исус Христос;

9 кој ка овен казниме вечно уништибаја дур таро муј е Господарескоро хем тари слава Олескере силатар,

10 кога ка авел, ко одова Диве, те прославинелпес ко Пле светие хем те восхитиненпес Олеске са о верна, соске тумен поверујнѓен амаре сведоштвосте.

11 Одолеске хем молинајамен секогаш баши туменге: амаро Девел те рачунинел тумен достојна баши о позив, хем те исполнинел секоја шукар војља ко шукарипа хем о дело тумаре веракоро ки сила,

12 за да те прославинелпес о анав амаре Господарескоро о Исус, ки туменде, хем тумен ки Лесте, пали благодат амаре Девлескири хем о Господари о Исус Христос.

Глава 2

1 Молинаја тумен, пхрајљален, ко однос баши о ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос хем баши амаро ќедиба заедно ки Лесте,

2 ма дозволинен сигате те поколебинен тумен, ко разумност, ниту те даран ни таро духо, ни таро слово, ни таро послание, сар те пхене тано амендар бичхавдо, сар веќе ало е Господарескоро Диве!

3 Никој тена ховавел тумен ко било саво начин, соске одова нае те случинелпес џикоте прво на авела о отпаѓање хем на појавинелапес о мануш е безакониескоро, о чхаво е уништибаскоро,

4 кој противинелапе хем воздигнинелапе упредер о са со нарекујнелапе Девел или светина, аѓар со ка бешел е Девлеске ко храми хем ка престајнелпе пес дека ови тано Девел.

5 На сетинена ли тумен дека ваќерѓум туменге акава панда кога сијум сине туменде?

6 Хем акана џанена со задржинелале за да те појавинелпес ов допрво ко пло време.

7 Соске, и тајна е безакониескоро веќе делујнела, само те отстранинелпе тари стредина окова, кој акана задржинелалe

8 хем тогаш ка јавинелпес о безаконико кас о Господари ка мудареле Пле здивеја таро Пло муј хем ка уништинеле е појаваја таро Пло ајба.

9 Одовај тано окова, каскоро ајбе тано според о сатанско делујбе, секоле силаја, хем чудесно знаконцар хем ховавне чудонцар,

10 хем секоле неправедно ховајбаја, баши окола кој мерена, соске на приминѓе о мангипе ко чачипе за да те спасиненпес.

11 Хем одолеске о Девел ка бичхалел ленге уверливо заблуда, за да те верујнен ко ховајба,

12 та те овен осудиме сарине, кој на поверујнѓе ко чачипе, а синелен задоволство ки неправда.

13 А амен сијем дужна секогаш те благодарина е Девлеске баши туменге, пхрајљален, таро Господари мангле, соске о Девел избиринѓа тумен таро почеток баши спасение, преку осветување е Духоскоро хем вера ко чачипе,

14 ко кова повиќујнѓа тумен преку амаро Евангелие, за да те добинен и слава амаре Господарескири о Исус Христос.

15 Тогаш, пхрајљален, терѓовен цврсто хем иќерен о учење со сиклиљенлен амендар, било преку слово или преку амаро послание.

16 А коркори о Господари амаро Исус Христос хем о Девел амаро Дат, Кој замангљамен амен хем денѓамен вечно утеха хем шукар надеж пали благодат

17 те утешинел тумаре срциа хем те утврдинел тумен ко секова шукар дело хем слово!

Глава 3

1 Најпосле, пхрајљален, молинен тумен баши аменге, та е Господарескоро слово те прастал хем те прославинелпе сар хем ки туменде,

2 хем аменда те ослободинамен таро румиме хем билачхе мануша, соске саринен наелен вера.

3 Ама верно тано о Господари, Кој ка утврдинел тумен хем ка запазинел тумен таро лукаво.

4 Увериме сијем ко Господари, баши туменге, дека ќерена хем дека ка ќерен окова со заповединаја туменге.

5 А о Господари те управинел тумаре срциа ке Девлескоро мангипе хем ко трпение е Христоскоро!

6 А туменге заповединаја, пхрајљален, ко анав амаре Господарескоро о Исус Христос, те одвојнен тумен таро секова пхрал, кој водинела неуредно живото, а на пало учење, со приминѓен амендар.

7 Чаче, коркори џанена сар требела те углединен тумен аменде, соске амен на владинѓем неуредно машкар туменде,

8 ниту халем некаскоро маро, него ќерѓем бути трудоја хем ко напор, и рат хем о диве, за да тена ова ко терет некаске тумендар.

9 На баши одова со на сине амен право ко одова, него за да те ова коркори аменге баши пример за да те подржиненамен.

10 Соске хем кога сијем сине туменцар, заповединѓем туменге акава: ако некој на мангела те ќерел бути, нека хем ма те хал!

11 Уствари, шунаја дека некој машкар туменде живинена неуредно, ништо на ќерена бути, него заниминенапе чуче буќенцар.

12 Асавкенге заповединаја хем опоменинајален ко Господари о Исус Христос те ќерен бути мирно хем те хан пло маро.

13 А туменге, пхрајљален, тена досадинелпе те ќерен шукар!

14 Ако пак некој на шунѓа амаро слово преку о послание, означиненле хем ма мешинен тумен олеја, за да те лаџал.

15 Ама ма рачуниненле баши непријатели, него предупрединенле сар пхрал.

16 А коркори о Господари е мирескоро те дел тумен мир секогаш хем ко секова начин. О Господари те овел сариненцар туменцар!

17 Поздрав мле вастеја, е Павлескоро: одовај тано белего ко секова послание, пишинава аѓар:

18 и благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел сариненцар туменцар.