Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Дујто Послание таро Петар (pdf)

Глава 1

1 О Симон Петар, слуга хем апостоли е Исусе Христоскоро, џи окола, кола преку и правда амаре Девлескири хем Спасители о Исус Христос приминѓе исто скапоцено вера сар амен;

2 о благодат хем о мир те умножинелпес ко пенџариба е Девле хем е Исусе, амаро Господари.

3 Соске Лескири Девликани сила денѓамен са сој аменге потребно баши живот хем побожност, преку пенџариба Околе, кој повикујнѓамен преку Пли сопствено слава хем шукарипа,

4 со леjа аменге дендо скапоцено хем најбаре ветувања, та преку оленде те овен учесниќа е Девлеске ки природа, откога нашлен таро румимо живото, ковај тано ко свето, преку погрешна страстиа, кова владинела ко свето;

5 одолеске ден са тумари сила, хем исполнинен са тумари вера шукарипаја, а о шукарипа е џандипаја,

6 а о џандипа со воздржливост, а о воздржливост со трпение; а о трпение со побожност;

7 а о побожност пхраликане мангипаја; а е пхраликане мангипаја те овел мангипаја.

8 Соске ако иситумен са адава хем адава умножинелапе, на ќерела тумен мрзлива хем неплодна ко пенџариба амаре Господаре е Исусе Христо.

9 Ама, кас нае одова, королој тано хем кратко дикхела: соске бистерѓа дека тано очистимо таро пе пле пуране гревиа.

10 Одолеске пхрајљален, погрижинен тумен панда повише те зацврстинен тумаро позив хем избор. Уствари, ако ќерена одова никогаш нае те сопнинен тумен.

11 Соске аѓар ка делпе туменге изобилно те кхувен ко вечно царство амаре Господареске хем Спасители о Исус Христос.

12 Одолеске ка дикхав секогаш те потсетинав тумен акале букенге, иако џанена тумен, хем сијен утврдиме ко авдосутно чачипа.

13 Ама мислинава дека ко право тано џикоте сијум ко акава шатори ко мло тело, те џангавав тумен хем те опоменинав тумен,

14 соске џанава дека скоро ка мукхав мло шатори, сар со известинѓама баши одова амаро Господари о Исус Христос,

15 а ка настојнав тумен, хем пало мло џајбе, те спомнинен секогаш баши акава.

16 Соске кога објавинѓем туменге и сила хем о ајбе амаре Господареске о Исус Христос, амен на слединѓем лукава хем измислиме бајќе, ама улем очевидциа баши о Лескоро величие,

17 соске Ов приминѓа таро Девел о Дат чест хем слава, ало Леске гласо: „Акавај тано Мло мангло Чхаво, ки Касте Ми милина тани.“

18 Амен шунѓем о гласо, кој ало таро небо, кога сијем сине Олеја ки свето гора.

19 Хем аѓар исиамен поцврсто пророчко слово, а тумен ќерена шукар со пазинена ки лесте, сар светило со светинела ко темно тхан, џикоте на правѓола о диве хем и Деница засветинѓа ко тумаре срциа.

20 Џанен акава англедер о са: ни јек пророштво ко Свето Писмо нашти те толкујнелпе кој сар мангела,

21 соске никогаш о пророштво на ало тари манушикани војља, него о света Девлескере мануша ќерена сине лафи водиме таро Свети Дух.

Глава 2

1 А сине да хем ховавне пророќа ко народо, сар со ка овел хем машкар туменде ховавне учитејља, кола тајно ка анен уништувачка погрешна верувајња хем ка одрекујнен е Господаре, Кој ќинѓамен, лена упри песте сигате уништиба,

2 хем бут џене ка џан пало ленгоро билачхо друмо, баши касте ка хулинелпе о друмо таро чачипа.

3 Хем ко алчност ка искористинен тумен измислиме лафенцар, ама ленгоро осудување тано одамна готово хем ленгоро пропаст на дреминела.

4 Соске ако о Девел на поштединела е анѓелен, кола грешинѓе, него фрдинѓален ки мрачно бездна хем преданѓален те овен аракхле баши о судно диве;

5 хем ако на поштединѓа о пурано свето, него пазинѓа само е Ное, о проповеднико е правдакоро, хем панда евта душе, кога мукхла потоп упро о безбожничко свето;

6 ако осудинѓален ко пропаст о градиа о Содом хем Гомор хем ќерѓален ко право, хем постајнѓален за пример баши о идна безбожниќа;

7 хем ако избавинѓа е праведнико о Лот, кас со мучинела сине о развратно живот е безакониенгоро,

8 соске акава праведнико, живибаја машкар оленде, мучинела сине таро диве ко диве пли праведно душа дикхибаја хем шунибаја оленгере безаконска дејља –

9 одова значинела дека о Девел џанела сар те избавинел е побожна манушен таро искушение, а е неправеднон те пазинелен баши казна ко судно диве;

10 а посебно окола, кола џана пало нечиста похоте е телоскере, хем на мангена е Девлескоро авторитети. Сар дрска хем ки пли војља мануша ола на дарана те хулинен е Девлеске ко величестве.

11 џикоте о анѓејља, колај тане побаре ки сила хем снага, на изговоринена хулна осуда против оленде англо Господари.

12 А акала, сар неразумна животниа, колај ки природа определиме те овен ловиме хем мударде, хулинена ко окова со на џаненале, хем коркори ка мударѓовен ко пло разврат,

13 ка добинен казна баши неправда. Ола рачунинена о развратно живото дивескоро баши пло задоволство, мелале хем лаџаке тане ола, кола уживинена пле ховајбаја кога угостиненапе туменцар.

14 Оленгере јаќа пхерде со прељуба хем на одречиненапе таро грево; ола завединена о неутврдиме душе. Исилен срце сикавдо ко ховајба; олај тане чхаве е проклетствоскере.

15 Мукхле о чачикано друмо хем нашавсалиле, хем ѓеле пало друмо на Валаама, о чхаво таро Восоров, кој мангла неправедно плата,

16 ама приминѓа укор баши пло безаконие: лалоро хер со ќерела лафи ко манишикано гласо хем спречинѓа е пророкоскоро делинипа.

17 Одолај тане извојра бизо пани хем облаќа ингарде тари бавлал; баши каске со пазинелапе темно мрако засекогаш.

18 Баши одова со ќерена напразно фалиненапес хем суетна лафиа ховавена преку телесна страсна желбе хем преку пле румиме буќа околен, кола само со нашле таро окола кој живинена ки заблуда;

19 обечинена слобода а коркори робиа баши румиме буќа, соске некој таро сој тано победимо, хем олеске тано робо.

20 Соске ако окола кој со чачикане пенџарена е Господаре о Спасители о Исус Христос хем нашле ко румимо свето палем заплеткинѓепе ки лесте, хем ако одова побединелален, тогаш о последно овела оленге полошно таро прво.

21 Уствари, оленге ка овел сине пошукар тена пенџарен сине о друмо е правдакоро, отколку откога пенџарѓеле, те ираненпе тари свето заповед која оленге предајми.

22 Оленге случинелапе окова со ваќерела и вистинско поговорка, „О џукел иранелапе ки плo чхадиба,“ хем „О нанѓардо бало иранелапе те валкајнелпе ки чик.“

Глава 3

1 Мангљален, акавај тано веќе дујто послание, со пишинава туменге, хем ко солдуј џангавава тумен, преку те потсетинав тумаро чисто разум,

2 за да те спомнинен баши о лафиа кова о света проројќа ваќерѓелен англедер, хем баши и заповед е Господарескири хем Спасители, кола преданѓе туменге тумаре апостојља.

3 Џанен англедер о са акава: дека ко последна диве ка јавиненпес мануша со ка кхеленпес е чачипаја, кола пе пле кхелибаја ка џан пало пе страстиа хем ка ваќерен:

4 „Кај тано о ветување баши Лескоро ајбе? Соске откога муле о дада са терѓола аѓар, сар таро почеток таро создавање.“

5 Кога ки пли војља мангена аѓар, тогаш баши оленге ачхола гаравдо дека преку е Девлескоро словo и небеса сине одамна, хем дека и пхув таро пани хем преку о пани добинѓа о постоејне,

6 преку одова хем о тогашно свето сине потопимо пајнеја хем аѓар пропадинѓа.

7 А о авдосутне небесиа хем и пхув е исто словоја запазиме, хем аракхенапе баши јаг џико диве е судоскоро хем пропаст баши о безбожна мануша.

8 Ама јек на смејнела те овел туменге непознато, мангљален, дека баши о Господари јек диве тано сар илјада берш, хем илјада берш сар јек диве.

9 О Господари на дуговлачинела одова со обечинѓа, сар со некој мислинена баши одова бавно, него сикавела Пло трпение ки туменде, соске на мангела некој те пропадинел, него сарине те авен ко покајание.

10 А е Господарескоро диве ка авел сар чор раќате; ко одова диве о небесиа ка накхен баре бучаваја. Хем о елементарна буќа јагаја ка распадиненпе хем и пхув ка тхабљол са е делонцар сој ки лате.

11 Соске са акава ка распадинелпес аѓар, сар требела те овен ко свето владеење хем ко побожност, тумен

12 кола очекујнена хем сиѓаќерена о ајбе баши е Девлескоро диве, кога о тхарде небесиа ка распадиненпес хем о елементарна буќа ка топиненпес?

13 А амен, според Лескоро ветување, очекујнаја неве небесиа хем неви пхув ки која владинела и правда.

14 Одолеске, мангљален, џикоте очекујнена акава, погрижинен тумен Ов те аракхел тумен чиста хем непорочна ко мир,

15 а о долготрпеливост амаре Господарескоро рачуниненлe сар спасение, сар со хем амаро мангло пхрал о Павле пишинѓа туменге, според сој денди леске и мудрост;

16 сар со хем ко са пле лила ваќерела баши акава; ки ленде иси несаве пхаре те хаљонпе буќа, кола о неучиме хем неутврдиме иранена наопаку, хем јавера дејља таро Свето Писмо баши пло распадливост.

17 Хем аѓар тумен, мангљален, кога џанена акава англедер, пазинен тумен и заблуда таро безакониќа тена повлечинел тумен ки песте хем тена преперен тари тумари цврсто положба,

18 него бајровен ки благодат хем ко пенџариба амаре Господаре хем Спасителе о Исус Христос. Олеске слава хем акана хем ко диве таро вечност. Амин!

14 Поздравинен тумен јек јекеја чумибаја таро мангипа. Мир сариненге туменге, кола со сијен ко Христос. Амин!