Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Дујто Послание е Јованескоро (pdf)

Глава 1

1 Таро старешина, џики избирими госпоѓа хем олакере чхаве, кој мангавален ко чачипе, хем на само ме, него хем сарине, кој пенџарѓе о чачипе,

2 баши о чачипе, со ачхола ки аменде хем со ка овел аменцар довек.

3 О благодат, о милост хем о мир ка овен аменцар таро Девел о Дат хем таро Господари о Исус Христос, о Чхаво е Дадескоро, ко чачипе хем мангипе.

4 Бут радујнѓума соске машкар те чхаве аракљум асавке, кој џана ко чачипе, сар со приминѓем заповед таро Дат.

5 Хем акана молинаватут госпоѓо, на сар те пишинава туќе неви заповед, него окоја со исиамен таро почеток: те мангамен јек јавереја.

6 А мангипе тано акава: те џа според Олескири заповед. Одовај тано и заповед, сар со шунѓен таро почеток, ки која требела те џан.

7 Соске бут измамниќа иклиле ко свето, кој на исповединена дека о Исус Христос ало ко тело, одовај тано измамнико или антихрист.

8 Пазинен тумен тена нашавен окова со спечалинѓемле, него те приминен цело награда.

9 Секој, кој џала надарик хем на ачхола е Христоске ки наука, наеле е Девле. Кој ачхола е Христоске ки наука, оле исиле хем е Даде хем е Чхаве.

10 Ако некој ало ки туменде хем на анела акаја наука, ма приминенле ко кхер хем ма поздравиненле;

11 соске кој поздравинелале, учествинела ко олескере билачхе дејља.

12 Исиман бут те пишинав туменге, ама на мангава лилеја хем мастило, него надинавама дека ка авав туменге хем усно те ќерав лафи туменцар, за да те овел амари радост пхерди.

13 Поздравиненатут о чхаве тари ти избирими пхен. Амин!