Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Прво Послание џико Тимотеј (pdf)

Глава 1

1 О Павле, апостоли е Христа Исусескоро, пали повелба е Девлескири, амаро Спасители, хем е Христа Исусескоро, амари надеж,

2 џико Тимотеј, о вистинско чедо ки вера: и благодат, милост хем мир таро Девел о Дат хем о Христос Исус, амаро Господари.

3 Сар со молинѓумтут, кога џава сине ки Македонија, те ачхове ко Ефес, за да те заповедине некаске тена сикавен поинаку,

4 хем тена ден внимание баши парамиса хем бескрајна родословиа, кој повише потикнинена о препирке, отколку поткрепа баши е Девлескири управа, којај тани пали вера.

5 А и цел е наредбакири тани: мангипе таро чисто срце, хем шукар совест хем нелицемерно вера,

6 таро со некој откога на ресле и цел, заостранинѓе ко чуче лафиа –

7 мангипаја те овен учитејља е Законескере, иако на хаљовена ни одова со ваќерена, ни одова со тврдинена упорно!

8 Амен пак џанаја дека о Закони тано шукар, ако некој користинела законски,

9 џандипаја акава: дека о закони нае тано воспостајмо е праведникоске, него баши о безакониќа хем о непокорна, баши о безбожниќа хем о грешниќа, баши о несвета хем нечиста, баши о убијциа е даденгере хем о убијциа е дајенгере, баши окола кој мударена манушен;

10 баши о блудниќа хем баши о мурша кој тане полово изопачиме, баши о трговциа робонцар, хем баши о ховавне, баши ховавне заклетве хем баши о са јавер сој хем тано противно е састе наукаке,

11 според о славно Евангелие баши о блажено Девел, ковај тано манге доверимо.

12 Благодаринава е Христа Исусеске, амаро Господари, кој денѓама сила баши одова, соске рачунинѓама верно хем постанѓама ки служба,

13 ман, кој поангле сијум сине хулители, хем гонители, хем насилнико. Ама добинѓум милост, соске ќерѓум одова таро незнаење хем наверујнавајне.

14 А и благодат амаре Господарескири, е вераја хем мангипаја изобилинѓа ко Христос Исус.

15 Верно тано о слово хем достојно – баши пхердо примиба: о Христос Исус ало ко свето те спасинел е грешникон, таро кој сијум прво ме.

16 А добинѓум милост токму баши одова, за да те сикавел о Христос Исус, прво ки манде, са пли трпеливост, баши пример околенге, кој ка верујнен ки Лесте баши вечно живото.

17 О царо е веконгоро – о бесмртно, невидливо, единствено Девел – чест хем слава ко са о веќа. Амин!

18 Акаја заповед предајнавала туке, чедо Тимотеј, согласно о поранешна пророштвиа баши туке: за да те воине шукар војна,

19 те овелту вера хем шукар совест, кој некој отфрлинѓела хем претрпинѓе бродолом е веракири.

20 Машкар ленде тане о Именеј хем о Александар, кој предајнѓумлен е сатанаске, за да те сикљовен тена хулинен.

Глава 2

1 Аѓар, англедер о са те ќеренпес просбе, молитве, молбе, благодарност баши са о мануша,

2 Баши о цајра хем баши саре кој тане ко власт, за да те шај те проживина тихо хем мирно живото ко са о побожност хем чесност.

3 Акавај тано шукар хем угодно англо Девел, амаро Спасители,

4 Кој мангела са о мануша те спасиненпес хем те авен ко пенџариба о чачипа.

5 Соске о Девели тано јек, хем јек тано Посреднико машкар о Девел хем о мануша: о Мануш о Христос Исус,

6 Кој денѓапе Пес сар откуп баши о сарине, баши сведоштво ко вистинско време,

7 баши кова ме сијум сине постајмо баши проповеднико хем апостоли, чаче ваќерава, на ховавава, баши учители е народонге ки вера хем чачипе.

8 Хем аѓар, мангава о мурша те молиненпес ко секова тхан, те вазден пле света васта бизо холи хем препирка.

9 Исто аѓар хем о џувља те украсиненпес ко пристојно шеја, скромно хем претпазливо, на плетенкенцар хем злато, или бисеренцар или скапоцено шејенцар,

10 него шукар делонцар, сар со бешела е џувљенге, кој исповединена дека тане побожна.

11 И џувли те сикљол ки тишина хем ки секоја покорност!

12 А е џувљаке на дозволинава те поучинел, ниту те господаринел упро ром, него те овел мирно.

13 Соске, прво сине создајмо о Адам, пало одова и Ева.

14 Хем е Адаме на ховаѓа сине, него е џувља сине ховаѓа, хем пели ко престап.

15 Ама ој ка овел аракхли бијанибаја чхавен; ако ачхона ки вера хем мангипе хем ко светост умерена.

Глава 3

1 Точној тано дека кога некој мангела те овел водачи ки црква, мангела бут возвишими бути.

2 Според одова, о проповеднико требела те овел: непорочно, ром јеке ромнаја, трезвено, разумно, пристојно, гостољубливо, способно баши поучување;

3 на пијаница, ниту те ќерел насилство, на лакомо, него благородно, те овел трпеливо, тена распрајнелпес, хем тена овел алчно баши паре,

4 кој управинела шукар пле кхереја хем исиле покорна чхаве целосно те поштојненле,

5 соске ако на џанела те управинел пле кхереја, сар ка грижинелпес баши е Девлескири црква?

6 Тена овел нево обратимо, за да мате возгординелпес хем те перел ки осуда е бенгескири!

7 А требела те овеле хем шукар сведоштво хем авријал тари црква. Ко спротивно, ов шај те перел ки стапица е бенгескири хем те лаџаќерелпес.

8 Исто аѓар, о ѓакојна требела те овен чесна, на двојазична, тена манген бут мол, на лакома баши алчна паренге,

9 кој пазинена и тајна е веракири чисто совестеја.

10 Хем ола прво те овен испитиме, хем после те ќерен и служба ако тане непорочна.

11 Исто аѓар о ромња ленгере требела те овен чесна, тена клеветинен; трезвена хем верна ко са.

12 О ѓакојна те овен рома јеке ромнакере, кој управинена шукар пле чхавенцар хем пле кхеренцар,

13 соске окола, кој извршинѓе шукар пли служба добинена чесно положба хем бари смелост ки вера ко Христос Исус.

14 Акава пишинава туке, надинавама дека скоро ка авав ки туте;

15 ама ко случај те забајнѓума, те џане сар те понашинетут е Девлеске ко кхер, кој тани црква е џивде Девлескири, стубо хем потпора е чачипаскоро.

16 Хем пало општо признание, бари тани и тајна е девлипаскири: Окова, Кој јавинѓапе ко тело, сине оправдимо ко духо, сикаѓапес е анѓеленге, сине најавимо машкар о народиа, поверујмо ко свето, сине вознесимо ки слава.

Глава 4

1 А о Духо јасно ваќерела дека ко поадари времиа некој ка отстапинен тари вера хем ка шунен ховавне духиа хем бенгане учење,

2 преку лицемерство е ховавненгоро, кој тане жигојме ки пли совест,

3 кој забранинена те стапине ко брако хем родена те воздржинетут таро хајбе, со о Девел создајнѓа за да те лен со благодарност о верна, кој пенџарена о чачипе.

4 Соске секова Девлескоро создание тано шукар, хем ништо на требела те овел отфрлимо, ако приминелапес со благодарност,

5 соске осветинелапе преку е Девлескоро слово хем молитва.

6 Ако советинеја ко акава е пхрален, ка ове шукар служители е Христа Исусескоро, кој хранинелапе таро лафиа е веракере, хем тари шукар наука, со слединејала.

7 А избегин таро нечиста хем бабина парамиса! Него обучинтут ко побожност!

8 Соске и телесно обука тани хари покористно, а о побожност тано покористно баши о са, соске иси ветување баши о сегашно хем идно живото.

9 Одовај тано о чачикано слово хем достојно баши пхердо примиба.

10 Уствари, одолеске амен трудинајамен хем боринајамен, соске надинајамен ко џивдо Девел, Кој тано Спасители са е манушенге, особено е вернонге.

11 Ко асавке буќа требела те заповедине хем те сикавелен е манушен!

12 Никој тена презиринелтут баши тло тернипе! Него, ов ленге пример е вернонге ко слово, ко поведение, ко мангипе, ки вера, ки чистота!

13 Џикоте авава пазин ко читиба, баши опомениба хем о поучување!

14 Ма занемарин и дарба којај тани ки туте, којај туке денди преку пророштво хем ракополагање таро старешине.

15 Исполнин одова, ов ко одова хем тло напредок те овел ленге видливо сариненге!

16 Пазин тут тут хем о учење! Трпин ко одова, соске ќерибаја акава ка спасинетут хем тут хем околен кој шунена тут.

Глава 5

1 Спрема о попхуре мануша ма сикав грубост, него обратинетут ленге сар би обратинејатут сине те собствено дадеске. Спрема окола сој тане потерне тутар понашинтут сар те пхене туке пхрајља,

2 о попхуре џувља сар даја, о потерне сар пхејна секоле чистотаја.

3 Поштојн е удовицен, кој тане чачикане удовице.

4 Ако некоја удовица исила чхаве или унуќа, ола нека сиклон прво те сикавен побожност ки пли фамилија, исто сар со о родитејља грижинѓепес баши оленге, соске одовај тано шукар хем угодно англо Девел.

5 А која тани вистинско удовица хем ачхили коркори, ој чхиѓа пли надеж ко Девел хем тани постојано диве и рат ко просбе хем молитве.

6 А окоја кој живинела баши задоволствиа џивди тани мули.

7 Пренесин хем акава: те овен непорочна.

8 Ако некој на грижинелапес баши пленге, особено баши о кхерутне, одрекујнѓапе тари вера хем тано полошно таро окова кој на верујнела.

9 Секоја удовица баши која ка грижинелапес и црква требела те исполнинел следна условиа: те овела најхари шовардеш берш, те овел сине верно пле ромеске,

10 кова исила сведоштво баши шукар дејља; ако дикхља е чхавен, ако сине гостољубливо, ако тхоѓа о пре е светиенгере, ако поможинѓа е цидименге; хем ако џала сине пало секова шукар дело.

11 А потерне удовице ма примин, соске кога ка циденлен о телесна страстиа спротивно таро Христа, мангена те жениненпес,

12 солеја цидена упри песте осуда, соске отстапинѓе таро прво ветување.

13 А освен одова, соскеј тане бизи бути, сикловена те џан ко кхера. Хем на само бизи бути, него хем тале лафчике хем са мангена те џанен, хем ќерена лафи со на требела.

14 Хем аѓар, мангава о терне удовице те жениненпес, те бијанен чхавен, те водинен домакинлуко, за да мате ден е противникоске нисаво повод баши хулење.

15 Уствари, некој веќе заостранинѓе хем цидинѓе пало сатана.

16 Ако некој верно или верна иси удовице, нека поможиненлен, хем нека мате овел оптеретими и црква, за да те шај поможинел околенге кој тане чаче удовице.

17 Е старешиненге, кој управинена шукар, требела те сикавелпе ленге дупло чест, особено околенге кој трудиненапе ко слово хем поучинена.

18 Соске о Свето Писмо ваќерела: „Ма пхан о муј е гурувескоро со ќерела ѓив“ хем „о работнико заслужинела пли плата.“

19 Ма примин кога некој ваќерела против о старешине, освен пали изјава таро дуј или трин џене сведоќа.

20 Окола кој грешинена кошту ленцар англо сарине, за да те овел е јаверенда дар.

21 Англо Девел, англо Исус Христос хем англо света анѓејља, најсериозно задолжинаватут те иќеретут ко одова со денѓумтулен! Ма ќер те ќере дискриминација хем те oсудине упри ти страст!

22 Ма положин васта пресигате никаске, ма учествин ко туѓа гревиа! Пазинту чисто тут!

23 Ма пи више само пани, него ле похари хем мол, баши тло желуднико хем често насвалипа.

24 О гревиа некаскере манушенгере дикхјона хем џана ко судо англо ленде, а некој џана пало ленде.

25 Исто аѓар хем о шукар дејља дикхјона, а хем кој нае тане, нашти те гаравенпес.

Глава 6

1 О робиа, кој тане тело јарем, те рачунинен пле господарен достојна баши секоја сајгија, за да мате хулинелпес е Девлескоро анав хем и наука.

2 А окола кој исилен верна господајра, тена презириненлен, соске тане пхрајља, него те служинен ленге пошукар, соске окола кој исилен помош таро ленгере услуге тане верна хем мангле пхрајља! Аѓар поучин хем проповедин!

3 Ако некој поучинела појавер хем на слединела о састе лафиа амаре Господарескере о Исус Христос хем и наука таро побожност,

4 ови тано горделиво хем на џанела ништо, него болујнела тари желба баши те пучљарелпе хем препирке таро кој икљона: о завист, расправие, хуљење, билачхе сумне,

5 чуче препирке машкар о мануша ираме гоѓаја хем отстраниме таро чачипе, кој мислинена дека о побожност тано средство баши те печалине.

6 О побожност хем тано бари печалба кога тано здружимо чуствоја баши задоволство.

7 Соске ништо на анѓем ко акава свето, ниту шај те ингара нешто.

8 А кога исиамен хајбаске хем шеја, те ова задоволно одолеја!

9 А окола кој мангена те барваљовен, перена ко искушение, ки стапица хем ко бут неразумна хем штетна желбе, со гуринена е манушен ко пропаст хем уништиба,

10 соске о среброљубители тано корено баши о секова билачхипе; некој предајнѓепес леске, отстранинѓепес тари вера хем посаѓепес пес буте дукхенцар.

11 А ту, Девликано мануш, наш таро са одова! Хем џа пало ко праведност, побожност, вера, мангипе, трпеливост, кроткост!

12 Боринтут ки шукар борба е веракири, грабин о вечно живото, баши кова сијан повикујмо, хем баши каске денѓан шукар исповед англо бут свекоќа.

13 Заповединава туке англо Девел, Кој оживинела са хем англо Христос Исус, Кој англо Понтие Пилат посведочинѓа и шукар исповед,

14 те пазинела и заповед чисто хем непорочно џико јавиба амаре Господарескоро о Исус Христос,

15 Кој – ко Пло време, ка откринел о блажено хем единствено Владетели, о Царо упредер о цајра хем Господари упредер о господајра;

16 Кој единствено исиле бесмртност, живибаја ки непристапно светлина, Кас со никој таро мануша на дикхљале ниту шај те дикхеле, Олеске чест хем вечно сила. Амин!

17 Заповедин е барваленге ко акава свето тена овен ко баро хем тена надиненпес ко непостојано барвалипе, него ко џивдо Девел Кој деламен изобилно са баши те уживина,

18 те ќерен шукар, те овен барвале ко шукар дејља, те овен дарежлива хем решиме те делинен е јавере манушенцар одова со исилен.

19 те кхеден баши песке гудлипа сар основа баши иднина, те грабинен о чачикано живото.

20 О Тимотеј, пазин одова сој туке тано доверимо, хем отстранин таро нечиста хем чуче муабетиа хем о противиба баши о ховавно нарекујмо пенџариба,

21 баши кова некој иќеренапес хем аѓар цидинѓепес тари вера. И благодат туја. Амин!