Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Прво Послание џико Солунјајна (pdf)

Глава 1

1 О Симон Петар, слуга хем апостоли е Исусе Христоскоро, џи окола, кола преку и правда амаре Девлескири хем Спасители о Исус Христос приминѓе исто скапоцено вера сар амен;

1 О Павле хем о Силван хем о Тимотеј џики црква е Солунјаненге, ко Девел о Дат хем о Господари о Исус Христос. Благодат туменге хем мир.

2 Секогаш благодаринаја е Девлеске баши сариненге туменге, кога спомнинаја тумен ко амаре молитве,

3 соске спомнинаја аменге постојано баши о дејља тумаре веракере, хем баши о трудо таро тумаро мангипе хем баши тумарo трпеливо надеж ко амаро Господари о Исус Христос, англо амаро Девел хем Дат.

4 Џандипаја, таро Девел мангљален пхрајљален, дека тумен сијен избириме;

5 соске амаро проповедиба машкар туменде на сине само словоја, него хем ки сила, хем ко Свети Дух, хем ко пхердo увереност; сар со џанена саве сијем сине машкар туменде баши туменге.

6 Хем тумен угледисалилен ки аменде хем ко Господари, приминѓен о слово ки бари невојља, радостеја таро Свети Дух,

7 аѓар со улен пример са е верниконге ки Македонија хем Ахаја.

8 Соске, тумендар е Господарескоро слово разгласинѓапес на само ки Македонија хем Ахаја, него тумари вера ко Девел раширинѓапе ко секова тхан, аѓар со нае потреба амен те ваќера нешто.

9 Уствари, коркори раскажинена баши туменге, саво пристап сине амен ки туменде хем сар обратинѓен тумен ко Девел таро идојља, за да те служинен е џивде хем вистинско Девлеске,

10 хем те уџарен Олескере Чхаве тари небеса, Кас со воскресинѓале таро муле, е Исусе, Кој ослободинеламен тари холи со авела.

Глава 2

1 Соске коркори џанена, пхрајљален, дека амаро ајбе ки туменде на сине ко чучо.

2 Напротив, иако поангле страдинѓем хем сијем сине хулиме ко Филипи, сар со веќе џанена, сијем сине смела ко амаро Девел, те проповедина туменге е Девлескоро Евангелие машкар бари борба.

3 Соске амаро проповедиба на сине тари заблуда ни таро мелалипа, ниту ховајбаја,

4 него сар со о Девел испитинѓамен те доверинел аменге о Евангелие, аѓар ќераја лафи на угодибаја е манушенге, него е Девлеске, Кој испитинела амаре срциа.

5 Соске, сар со џанена никогаш на настапинѓем ховавне гудле лафенцар ниту подмолна алчна. О Девел сведоко баши одова.

6 Ниту родинѓем слава таро мануша, ниту тумендар, ниту јаверендар, иако шај сине те настапина сар важна е Христоскере апостојља.

7 Напротив, сијем сине гудле машкар туменде, сар доилка, која тато негујнела пле чхавен.

8 Аѓар, пхерде мангипаја ки туменде манглем те предајна туменге на само е Девлескоро Евангелие, него хем амаре душе, соске улен аменге милна.

9 Одолеске пхрајљален, тумен памтинена амаро трудо хем мука: ќерибаја бути раќате хем о диве, за да тена пера ко терет некаске туменге, џикоте проповединѓем е Девлескоро Евангелие.

10 Тумен сијен сведоќа хем о Девел, сар свето, праведно хем беспрекорно понашинајамен ки туменде, кој верујнена.

11 Сар со џанена, амен секоле тумендар поединачно, сар о дат пле чхавенцар понашисалилем туменцар хем советинѓем тумен, хем сведочинѓем туменге

12 те живинен достојно баши о Девел, Кој повикујнѓа тумен ко Пло Царство хем слава.

13 Хем одолеске хем амен благодаринаја е Девлеске стално соске, примибаја е Девлескоро слово, со шунѓенле амендар, приминѓенле на сар манушикано слово, него сар Девлескоро слово савој тано чаче – кова делујнела ки туменде, кој верујнена.

14 Соске, тумен пхрајљален, углединѓен е Девлеске ко цркве, кој тане ко Христос Исус ки Јудеја, соске хем туменда претрпинѓен о исто таро тумаре сонародниќа, сар хем ола таро Јудејциа,

15 таро окола, кој мударѓе е Господаре е Исусе, хем е пророкон, а амен изгонинѓе; кој на угодинена е Девлеске, кој противиненапе са е манушенге;

16 кој браниненамен те ваќера е народонге , за да те спасиненпе, аѓар допхерена пле гревиа секогаш. Ама најпосле е Девлескири холи али ки ленде!

17 А амен пхрајљален, кога ачхилем бизо туменде е мујеја, а на е срцеја, настојнѓем панда повише, баре копнежеја, те дикха тумаро муј.

18 Одолеске манглем те ава ки туменде; хем ме о Павле на само јек пути, него дуј пути, ама о Сатана спречинѓамен.

19 Соске, кој тани амари надеж, или радост, или венцо, баши пофалба? Та на сијен ли тумен англо амаро Господари о Исус ко Лескоро ајбе?

20 Оја, тумен сијен амари слава хем амари радост.

Глава 3

1 Соске нашти сине веќе те трпина одова, аракхљем баши шукар те ачхова коркори ки Атина,

2 а о Тимотеј, амаро пхрал хем е Девлескоро соработнико ко Евангелие е Христоскоро, испратинѓемле, за да те зацврстинел тумен хем охрабринел ки тумари вера,

3 за да тена поколебинелпес никој ко акала муке; соске коркори џанена дека баши одова сијем определиме,

4 соске кога сијем сине ки туменде, англедер ваќерѓем дека ка трпина муке, хем сар со џанена аѓар хем сине.

5 Одолеске ме, нашти сине те трпинав, бичхаѓум те сикљовав баши тумари вера, тена би искушинел тумен о искушувачи хем тена овел ко чучо амаро трудо.

6 А акана, откако ало аменге о Тимотеј тумендар хем анѓа аменге шукар хабери баши тумари вера хем мангипе, хем дека иситумен секогаш шукар спомен баши аменге хем дека копнинена те дикхенамен, сар хем амен баши туменге,

7 одолеске, пхрајљален, утешисалилем баши туменге баши тумари вера ки са амари потреба хем невојља;

8 соске амен живинаја акана, кога тумен терѓона цврсто ко Господари.

9 Соске, сави благодарност шај те преда е Девлеске баши туменге, баши цело радост колаја радујнајамен баши туменге англо амаро Девел?

10 И рат хем о диве молинајамен са таро срце те дикха тумаро муј хем те допхера одова, со хем фалинела тумаре вераке.

11 А коркори о Девел хем амаро Дат, хем амаро Господари о Исус Христос, те управинел амаро друмо ки туменде!

12 А о Господари те ќерел тумен те бајрон хем те изобилинен ко мангипе јек јавереске хем ко сарине, сар со хем амен исиамен ки туменде,

13 за да те утврдинел амаре срциа те овен непорочна ко светост англо амаро Девел хем Дат, ко ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос са Пле светиенцар.

Глава 4

1 Најпосле пхрајљален, родаја хем опоменинаја тумен ко Господари о Исус, те изобилинен повише ко окова со приминѓен амендар, сар требела те живинен хем те угодинен е Девлеске, сар со хем успејнѓен ко одова.

2 Уствари, џанена саве наредбе денѓем тумен ко анав е Господареске о Исус.

3 Соске, акавај тано е Девлескири војља, тумаро осветување, те воздржинен тумен таро блудство,

4 секој тумендар те џанел те иќерел пло чаро ко светост хем чест,

5 на ко похотна страстиа, сар о народиа кој на пенџарена е Девле;

6 тена искористинел хем тена преваринел пе пхрале ко одова, соске баши са одова о Господари тано Одмаздувачи, сар со ваќерѓем туменге хем сведочинѓем поангле.

7 Уствари о Девел на виќинѓамен ко мелалипа, него ко осветување.

8 Одолеске, кој отфрлинела одова, на отфрлинела е мануше, него е Девле, Кој дела тумен хем Пло Свети Дух.

9 А баши о пхраликано мангипе нае потреба те пишинав туменге, соске Коркори о Девел сикаѓа тумен те манген тумен јек јавере,

10 а тумен ќерена одова са е пхраленге ки цело Македонија. Ама, молинаја тумен палем, пхрајљален, те ќерен одова панда повише,

11 хем те настојнен са таро срце те живинен тихо, те дикхен тумаре буќа хем те ќерен бути тумаре вастенцар, сар со нарединѓем туменге,

12 за да те понашинен тумен достојна ко окола, о авруне, хем тена овелтумен потреба таро ништо.

13 На мангаја, пхрајљален, те ачховен ко незнаење, баши о муле, за да тена жалинен сар о јавера, кој наелен надеж.

14 Соске ако верујнаја дека о Исус муло хем воскреснинѓа, аѓар хем о муле ко Исус, о Девел ка анелен Олеја.

15 Соске акава ваќераја туменге преку о слово е Господарескоро, дека амен, кој живинаја хем ачховаја џико е Господарескоро ајбе, нае те џа англедер окола, кој муле;

16 соске Коркори о Господари ки заповед, ко гласо е арханѓелескоро хем ки Девлескири труба, ка хулел таро небо хем о муле ко Христос ка воскреснинен прво.

17 Пало одова амен о џивде, амен кој ачхиљем, ка ова грабиме заедно оленцар ко облаќа, ко воздух, ко пресрет е Господареја; хем аѓар засекогаш ка ова е Господареја.

18 Одолеске утешинен тумен јек јавереја акале лафенцар.

Глава 5

1 А со однесинелапес баши о времиа хем настајна, пхрајљален, нае тумен потреба те пишинелпес туменге;

2 соске коркори тумен шукар џанена дека е Господарескоро диве ка авел сар чор ки рат.

3 Кога ка ваќерен: мир хем безбедност, тогаш ненадејно ка перел уништување ки ленде, сар дук тари кхамни џувли, хем на ка нашен латар.

4 Ама тумен, пхрајљален, на сијен ки темница – та о Диве те аракхел тумен сар чор,

5 соске сарине тумен сијен чхаве е светлинакере хем чхаве е дивескере, на припадинаја е раќаке, ниту е темницаке;

6 хем аѓар, тена сова сар о јаверa, него те ова џангавде хем те ова трезвена:

7 соске окола кој совена, совена раќате, хем кој маќовена, раќакоро маќовена.

8 Амен, кој припадинаја е дивеске, те ова џангавде, те уравамен ко оклоп е веракоро хем е мангипаскоро, хем е надежеја баши спасение сар шлеми,

9 соске о Девел на определинѓамен баши холи, него те придобина спасение преку амаро Господари о Исус Христос,

10 Кој муло баши аменге за да те живина заедно Олеја, било те ова џангавде или те сова.

11 Одолеске утешинен тумен машкар туменде хем наградинен тумен јек јавере сар со хем ќерена!

12 Молинаја тумен пхрајљален те ден признание околенге, кој трудиненапес машкар туменде, сар со грижиненапе туменге ко Господари, хем опоменинена тумен.

13 Цениненлен упредер о са ко мангипе, баши оленгоро дело. Живинен ко мир машкар туменде.

14 Молинаја тумен панда, пхрајљален, сикавен е неуреднон, охрабринен околен со дарана, поможинен е слабон, овен трпелива сариненцар.

15 Дикхен, никој никаске тена иранел билачхипа билачхипаја, него секогаш џан пало одова сој тано шукар машкар туменде хем ко сарине!

16 Радујнен тумен секогаш!

17 Молинен тумен постојано!

18 Благодаринен баши са, соске одовај тано е Девлескири војља баши туменге ко Христос Исус!

19 Ма ачхавен о Духо!

20 Ма презиринен о пророштва,

21 испитинен тумен, задржинен о шукар.

22 Воздржинен тумен тари секоја појава таро билачхипе!

23 А коркори о Девел е мирескоро те осветинел тумен целосно! Хем тумаро духо, хем душа, хем тело те запазиненпес беспрекорно ко ајбе амаре Господарескоро о Исус Христос!

24 Верно тано Окова, Кој повикујнела тумен хем Кој хем ка ќерел одова.

25 Пхрајљален, молинен тумен хем баши аменге!

26 Поздравинен са е пхрален свето чумибаја!

27 А задолжинава тумен ко Господари, акава писмо те читинен са е пхраленге.

28 И благодат амаре Господарескири о Исус Христос те овел туменцар. Амин!