Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Прво Послание таро Петар (pdf)

Глава 1

1 О Петар, апостоли е Исусе Христоскоро, џико бириме со живинена ки туѓина, растуриме пало Понт, Галатија, Кападокија, Азија хем Витинија,

2 според о дикхиба о Девел о Дат, ко осветлиба е Духоскоро, баши послушност хем прскимо е ратеjа е Исусе Христоскоро: о благодат хем о мир те умножинелпе туменге.

3 Благословимо те овел о Девел, о Дат амаре Господарескоро е Исусе Христоскоро, Кој пали Пли бари милост, преку о воскресение е Исусе Христоскоро таро муле, бијанѓамен поново баши џивди надеж,

4 баши наследство со на преперела, хем со нае валкајмо, хем кова на шуќола, аракхло баши аменге ко небо

5 која е Девлескири сила аракхела тумен, преку и вера, баши о спасение, спремимо те откринелпе ко последно време.

6 Ко акава радујнен тумен, макар аканаске те овен да ки туга ако тано потребно ко разна искушениа,

7 о вредност тари тумари вера, која тани поскапоцено таро пропадливо злато - кова испитинелапе ки јаг - те сикавелпе, баши пофалба, слава хем чест ко откровение е Исусе Христоскоро,

8 Кас со мангенале иако на дикхленле хем радујнена тумен неискажливо хем прославиме радостеjа,

9 соске ресена и цел тумаре веракири: о спасение е душенгоро.

10 Акава спасение родинѓе хем испитинѓе о пророќа, кола пророкунѓе баши благодат сој туменге наменими;

11 ола испитинѓе ко кова хем ко саво време водинела е Христоскоро Духо, Кој со сине ки ленде кога англедер ваќерелапе сине баши е Христоскоро цидиба хем баши о славе пало одова.

12 Оленге сине откримо дека на служинена песке, туку туменге, акалеjа со акана туменге објавинѓе преку окола со проповединѓе о Евангелие преку Свети Дух, бичхавдо таро небо, ко со о анѓејљада мангена те дикхен.

13 Адалеске, овен спремна ки тумари годи, овен трезвена, нека овел тумен пхерди надеж ки благодат, која ка овел туменге анди ко откровение е Исусе Христоскоро.

14 Сар послушна чхаве, ма управинен тумен според тумаре некогашна страстиа, кола сине тумен ко тумаро незнаење,

15 него според окова Кој тано свето, кој виќинѓа тумен, те овен коркори туменда света ко цело тумаро иќериба,

16 соске пишимој, „Овен света соске МЕ СИЈУМ свето.“

17 Хем кога виќиненале Дат Околе, Кој Ов на дикхела кој сар тано кој, него судинелале според о дејља секоле јеке, накхен ки дар тумаро време таро тумаро живото сар јабанџие ки акаја пхув,

18 џандипаја дека на сијен ќинде со нешто распадливо, среброја или златоја, таро тумаро суетно живото сој туменге предајмо таро тумаре дада,

19 него скапоцено ратеjа таро Христос сар невино хем чисто бакхро,

20 кој сине англедер значајмо, пред о создавање е светоскоро, а јавинѓапе ко крајо е времескоро баши туменге,

21 кој преку Лесте поверујнѓен ко Девел, Кој ваздинѓале таро муле хем денѓале слава, аѓар со тумари вера хем тумари надеж те овен ко Девел.

22 Откога преку Духо очистинѓeн тумари душа ко послушност ко чачипа баши на дујмујало мангипа те пхрале; манген тумен искрено јек јекеја таро чисто срце,

23 соске сијен неве бијанде на таро распадливо семе, него таро нераспадливо џивдо хем вечно Девлескоро лафи.

24 Соске „секова тело тано сар чар, хем цело лакири слава сар лулуди тари чар: и чар шуќола хем и лулуди преперела,

25 а е Девлескоро лафи ачхола увек.“ А адавај тано о лафи, ковај туменге тано објавимо сар Евангелие.

Глава 2

1 Хем аѓар, чхивен ки страна секова билачхипа хем секова ховајбе, дујмујалипа, завист, хем секоја клевета.

2 Сар неве бијанде чхаве, овен жедна пало чисто духовно тхуд е лафескоро, за да те бајрон преку лесте баши о спасение,

3 ако вкусинѓен дека о Девели шукар.

4 Пристапинен ки Лесте, о џивдо Бар, Кас со чаче о мануша отфрлинѓеле, ама Кој тано таро Девел биримо, хем Ови скапоцено,

5 дозволинен коркори тумендар, сар џивде бара, те градинелпе духовно кхер, свето сведоштво, за да те пренесинен духовна жртве, колај тане пријатна е Девлеске, преку о Исус Христос.

6 Соске пишинела ко Свето Писмо: „Еке, постајнава ко Сион аголно Бар, одбиримо хем скапоцено; хем кој верујнела ки Лесте, нае те лаџаќерелпе.“

7 Аѓар, тумен, кој со верујнена, Ови тано скапоцено; а баши окола кола со на верујнена, Бар, кова со отфрлинѓеле о Ѕидајра, ама Кој уло аголно Бар.

8 Бар те сопниненпе, хем карпа те соблазниненпе, кола те сопниненпе окола, сој тане непокорна е лафеске, соске тане хем определиме.

9 А тумен сијен избрано родо, царско свештенство, свето народо, народо со припадинела е Девлеске, за да те прогласинен о славна дејља Околескере, Кој повикинѓа тумен тари темница ки Пли чудесно светлина,

10 тумен кола некогаш на сијен сине народо, акана сијен Девлескоро народо, тумен кола некогаш на сијен сине помилујме, акана сијен помилујме.

11 Мангљален, молинава тумен, сар привремена житејља, сар јабанџие ки акаја пхув, те воздржинен тумен таро телесна желбе, соске ола маренапе против и душа.

12 Понашинен тумен шукар машкар о народо, кова со на пенџарена е Девле. Иако ола клеветинена тумен кај сијен билачхе, кога ка дикхен дека ќерена шукар дејља, ка прославинен е Девле адава диве кога Ов ка посетинелен.

13 Заради о Девел покоринен тумен баши секоја манушикани власт, било царo сар врховно владетели,

14 било управниќа, олај постајме те казнинен е билачхен, а те фалинен околен со ќерена шукар.

15 Соске акавај е Девлескири војља, ќерибаја шукар те пханден о муја хем о незнаење е неразумно манушенгоро,

16 сар слободна; хем на сар окола, кој употребинена и слобода, сар покрив е билачхипаске, него сар Девлескере слуге.

17 Поштојнен саринен, манген о пхралипа, даран таро Девел, почитујнен е царо.

18 Слуге, покоринен тумен тумаре господаренге целосно дараја, хем на само е шукаренге хем е кротконге, него хем е билачхенге.

19 Соске одовај благодат, кога некој цидела неправедливо поднесинела муке, хат-ри е Девлескоро.

20 Инаку зар би овела за пофалба, ако трпинена заслужими казна? Ама ако ќерена шукар, а сепак цидена, одовај тано вредно е Девлеске ко јаќа.

21 Соске баши одова сијен повикујме, соске о Христос цидинѓа баши туменге, хем мукла туменге пример со требела те слединенле.

22 Ов на ќерѓа грево хем ниту синеле ховајбе ко Лескоро муј.

23 Ов Кој сине навредимо, на иранела сине навредаја; кога цидела сине на заканинелапе, него предајнѓапе Пес Околеске, Кој судинела праведно.

24 Ов коркори ко Пло тело лела амаре гревиа ко каш, за да те ова муле е гревоске, хем те почмина те живина баши праведност. Ов добинѓа ране за да тумен те сасќовен.

25 Соске пхирена сине сар нашавде бакхре, ама акана иранѓен тумен ко тумаро Пастири хем о Чувари таро тумаре душе.

Глава 3

1 Aѓар туменда, о џувља, овен покорна тумаре роменге, хем ако некој на покоринелапе е словоске, те овен придобиме бизо слово, него е понашибаја таро ленгере ромња,

2 кога ка дикхен тумаро понашај ки дар хем чистота.

3 Тумаро украс те на овел надворешно плетиме баленцар, те чхивен туменге злато или ко урајба разна шеја,

4 него о гаравдо мануш ко тумаро срце ко непропадливо украс ко кротко хем мирно духо, сој тано баро вредност англо Девел.

5 Соске аѓар некогаш украсиненапе сине о света џувља, кола со надиненaпес сине ко Девел хем покориненапе сине пе роменге,

6 сар со сине и Сара послушно е Авраамеске, хем виќинелале сине господар: тумен сијен лакере чхиа кога ќерена шукар, нае таро ништо со те даран.

7 Аѓар туменда, о рома, требела те понашинен тумен шукар тумаре ромненцар сар јек послабо чаро, сикавен почитување соске олада туменцар ка наслединен и благодат е вечно животоскири, за да те овен тумаре молитве бизо пречка.

8 Најпосле, овен сарине сложна ко мисле, сочуствителна, мангипе пхраликано, милостива, понизна,

9 ма иранен билачхипа билачхипаске, или навреда навредаке, него напротив, благословинен, соске повикујме сијен одолеске, за да те наслединен благослов.

10 Соске „кој би мангела о живото те мангел хем те дикхел шукар диве нека воздржинелпес лескири чхип таро билачхипе хем пе вошта таро ваќериба ховајбе;

11 нека отстранинелпе таро билачхипе хем нека ќерел шукар, нека родел мир хем нека слединеле;

12 соске е Девлескере јаќа дикхена ко праведниќа хем Лескере кана шунена ленгере молитве, а е Девлескоро муј тано против окола кој ќерена билачхипе.“

13 Хем кој ка ќерел туменге билачхипе, ако џана пало шукарипе?

14 А ако хем цидена баши правда, овен блажена! „Ма даран, ниту ма бунинен тумен таро оленгере закане,“

15 него осветинен Ле ко тумаро срце е Христо сар господари, секогаш спремна баши одговор баши секаске, кој родела причина баши надеж, кој тани туменде, ама со кроткост хем ки дар,

16 те овел тумен шукар совест, та окола кој наврединена тумаро шукар понашај ко Христос, те лаџан баши одова соске клеветинена тумен.

17 Соске тано пошукар, ако мангела е Девлескири војља, те циден ќерибаја шукарипа него те ќерен билачхипа.

18 Соске о Христос да муло јек пути е гревонге, Праведно е неправеднонге, за да те ингареламен ко Девел, чаче, Ов, Кој сине мудардо ко тело, оживинѓа ко духо;

19 ки Лесте, Ов ѓело тогаш, хем објавинѓа е духонге сој тане ко пханлипа,

20 кола сине непокорна некогаш, кога е Девлескоро трпение уџарелален сине е Ноеске ко време џикоте градинелапе сине о ковчег, коте само хари олендар, односно овто душе спасинѓепе преку пани.

21 Ки акаја слика одговоринела, о крштевајне – кова нае тано отстраниба и телесно нечистотија, него тано одговор баши шукар совест ко Девел, акана хем туменда спасинела, преку воскресение ко Исус Христос,

22 Кој тано десно таро Девел, откога ѓело ко небо, коте покоринѓепе Леске о анѓејља, и власт хем о силе.

Глава 4

1 Хем аѓар, соске о Христос цидинѓа ко тело туменге, овен туменда спремна те циден, соске кој цидинѓа ко тело прекининѓа о грево.

2 Хем со ачхило тумен време таро тумаро живото ко тело, те на накхенле според манушикане страстиа, него според е Девлескири војљја.

3 Соске доста тано со ко англутно време ќерена сине и војља е народоскири, одолеја со живинена ко разврат, ко страстиа, ко пиба, гозбе, ко матиба хем ко безаконско идолопоклонство.

4 Адалеске акана чудиненапе дека тумен на прастана оленцар ки исто крајност ко развратност, хем одолеске ваќерена против туменде,

5 ола ка ден сметка Околеске, Кој тано готово те судинел е џивденге хем е муленге.

6 Уствари одолеске проповедимо тано о Евангелие хем околенге сој тане акана муле, баши тогаш те овен судиме ко манушикано тело, а ко духо акана те живинен според о Девел.

7 А о крајо баши о сај тано паше. Хем аѓар, овен разумна хем овен стално внимателна ко молитве.

8 Англедер о са нека овел тумен постојано мангипа машкар туменде, соске о мангипа учхарела бут гревиа.

9 Овен гостољублива јек јекеја, бизо те овел туменге пхаро те ќерен одова.

10 Соске секој тумендар добинѓа дари, служинен тумен олеја јек јекеја.

11 Ако некој ќерела лафи нека ќерел сар Девлескере лафиа; ако некој служинела, нека служинел сар ки сила, која о Девел делала, за да те славинелпе ко са о Девел преку Исус Христос, каске припадинела и слава хем и сила ко са о веќа, Амин.

12 Мре мангљален, ма чудинен тумен баши о јагале испитувања, појавинѓепе машкар туменде, за да те искушинел тумен, сар те пхене случинѓовела туменге нешто необинчно,

13 него радујнен тумен дека соучествинена е Христоске ко цидиба, за да те шај те радујнен тумен хем те веселинен тумен кога ка откринелпе Лескири слава.

14 Блажена сијен ако префрлинена туменге баши е Христоскоро анав, соске тогаш о Духо е славакоро хем е Девлескоро духо бешела упра туменде. Чаче, според оленде, Ови тано хулимо, ама според туменде, Ови тано прославимо.

15 Уствари никој тумендар ма те цидел сар убица, или чор, или билачхо или сар окова кој мешинелапе ко туѓа буќа,

16 ама ако цидела сар Христијани, те на лаџал, него те славинел е Девле адале анавеја,

17 соске тано време те почминел о судо таро е Девлескоро кхер; а ако почминела прво амендар, сар би овела ленгоро крајо околенгоро, кола со на покориненапе е Девлеске ко Евангелие?

18 Хем „ако о праведнико едвај спасинелапе, коте ка сикавелпе о безбожнико хем о грешнико?“

19 Одолеске хем окола, кола цидена е Девлескере војљаја, те предајнен пе душе е верно Создателеске ќерибаја шукар.

Глава 5

1 Е Старешинен машкар туменде повикујнавален ме, кој сијум меда коркори старешина хем сведоко е Христоскере цидибаске хем учеснико ки слава, која ка откринелпе;

2 грижинен тумен баши е Девлескоро стадо ковај машкар туменде, хем пазиненле на силаја, него војљаја, сар со о Девел мангела; на тари желба баши мелали бути те зарадинен, него таро шукар срце,

3 хем на сар те господаринен упро околенде, колај туменге довериме, него овен пример е стадоске.

4 Хем кога ка појавинелпе о упредер Пастири, ка приминен круна славакири која на шуќола.

5 Аѓар туменда о потерне покоринен тумен е старешиненге. А сарине јек јекеја понизинен тумен смирено, соске о Девел противинелапе баши о горделива, а е понизнонге дела благодат.

6 Хем аѓар понизинен тумен тело е Девлескоро силно вас, за да те возвишинел тумен ко право време.

7 Хем секоја тумари грижа фрден ки Лесте, соске Ов грижинелапе туменге.

8 Овен трезвена хем пазинен; тумаро противнико, о бенг, обиколинела сар лави со виќинела, родела некас те глтинел.

9 Спротивинен тумен, цврсто ки вера, џандипаја дека исто цидиба овена ке тумаре пхрајља ко свето.

10 А о Девел ки секоја благодат, Кој повикујнѓа тумен ко Христос о Исус баши Пли вечно слава, пало тумаро кратко цидиба, Коркори ка усовршинел тумен, зацврстинел тумен, ка зајакнинел тумен хем ка ќерел тумен непоколеблива.

11 Олеске слава хем власт ко са о веќа. Амин!

12 Пало Силван, о верно пхрал, рачунинавале, пишинѓум туменге акава накратко, за да те опоменинав тумен хем те сведочинав дека акавај тано чачикане Девлескири благодат, колате терѓона.

13 Поздравинена тумен тумненцар и избирими црква ко Вавилон хем мо чхаво о Марко.

14 Поздравинен тумен јек јекеја чумибаја таро мангипа. Мир сариненге туменге, кола со сијен ко Христос. Амин!