Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Прво Послание е Јованескоро (pdf)

Глава 1

1 Окова, со сине таро почеток, со шунѓемле, со дикхљемле амаре јакенцар, со набљудинѓемле хем со пипинѓе амаре васта, баши о Слово е Животоскоро–

2 хем о живото јавинѓапе, хем амен дикхљемле хем сведочинаја хем обавестинаја туменге о вечно живото, Кој сине е Дадеја, хем јавинѓапе аменге–

3 одова, со дикхљемле хем шунѓем, одова обавестинаја хем туменге, за да те овелтумен хем тумен заедништво аменцар. А амаро заедништво тано е Дадеја хем Олескере Чхавеја о Исус Христос.

4 Амен пишинаја туменге акава, за да те овел тумари радост пхерди.

5 Хем акавај тано о хабери со шунѓемле Олестар хем со јавинаја туменге: о Девел тано светлина хем ки Лесте нае нисави темнина.

6 Ако ваќераја дека исиамен заедништво Олеја, а џаја ки темнина, ховаваја хем на ќераја о чачипе.

7 Ако пак џаја ки светлина, сар сој тано Ов коркори ки светлина, исиамен заедница јек јавереја, хем о рат Олескере Чхавескоро о Исус Христос очистинеламен таро секова грево.

8 Ако ваќераја дека наеамен грево, ховавајамен коркори амен, хем о чачипе нае тано ки аменде.

9 Ако исповединаја амаре гревиа, Ови тано верно хем праведно: те опростинел амаре гревиа хем те очистинеламен тари секоја неправда.

10 Ако ваќераја дека на грешинѓем, Оле ќерајале ховавно, хем Олескоро слово нае тано ки аменде.

Глава 2

1 Мле чхавален, акава пишинава туменге за да мате грешинен; хем ако некој грешинела исиамен Застапнико ко Дат: о Исус Христос, о Праведнико.

2 Ови тано жртва со помиринѓа баши амаре гревиа; на само баши амаре, него хем баши о гревиа е цело светоскере.

3 Хем пало одова џанаја дека пенџарајале, ако пазинаја Олескере заповедиа.

4 Кој ваќерела: „Пенџарѓумле,“ а на пазинела Олескере заповедиа, ховавној тано хем о чачипе нае тано ки лесте.

5 А кој пазинела Олескоро слово, ки лесте, чаче, о мангипе ко Девел ресља џико совршенство. Пало одова џанаја дека сијем ки Лесте.

6 Кој ваќерела дека ачхола ки Лесте, ов требела те џал, сар со џала сине Ов.

7 Манљален, на пишинава туменге неви заповед, него и пурани заповед, со приминѓенла таро почеток; и пурани заповед тано о слово, со шунѓенле.

8 Но сепак пишинава туменге неви заповед; хем одовај тано чачутно хем ки Лесте хем ки туменде – соске и темнина накхела, а и чачутни светлина веќе светинела.

9 Кој ваќерела дека тано ки светлина, а мрзинела пе пхрале, ови тано џи акана ки темнина.

10 Кој мангела пе пхрале ачхола ки светлина хем ки лесте нае ништо со би шај сине некас те чхивел ко грево.

11 А кој мрзинела пле пхрале ки темнина тано хем ки темнина џала, хем на џанела кај џала, соске и темнина којрарѓа о јаќа лескере.

12 Пишинава туменге, чхавален, соске опростиме тумаре гревиа, баши Олескоро анав.

13 Пишинава туменге, дадален, соске пенџарѓен Околе, Кој тано таро почеток; пишинава туменге, тернален, соске побединѓен е билачхе. Пишинѓум туменге, чхавален, соске пенџарѓен е Даде.

14 Пишинѓум туменге, дадален, соске пенџарѓен Околе, Кој тано таро почеток. Пишинѓум туменге, тернален, соске сијен силна хем соске е Девлескоро слово живинела ки туменде хем соске побединѓен е билачхе.

15 Ма манген о свето, ниту окова сој тано ко свето. Ако некој мангела о свето, о мангипа таро Девел о Дат нае тано ки лесте,

16 соске са сој тано ко свето - и похота е телоскири, и похота е јаќенгири хем и гордост е животоскири - нае тано таро о Дат, него таро свето.

17 А о свето накхела хем олескири похота, а кој извршинела е Девлескири војља ачхола довек.

18 Чхавален, о последно саати тано; хем сар со шунѓен дека о антихрист авела, аѓар акана уштиле бут антихристиа; пало одова џанаја дека тано о последно саати.

19 Амендар иклиле, ама на сине амендар, соске ако сине амендар, ка ачховен сине аменцар, него требела сине те сикавелпес дека нае тане сарине амендар.

20 А тумен иситумен помазание таро Светиот хем џанена са.

21 На пишинѓум туменге сар тена џанен о чачипа, него соске џанена хем соске нијек ховајба нае тано таро чачипе.

22 Кој тано о ховавно, ако на окова, кој одрекујнела дека о Исус тано Христос? Акава тано антихрист – кој одрекујнела е Даде хем е Чхаве.

23 Секој со одрекујнела е Чхаве наеле ни е Даде; кој исповединела е Чхаве, исиле хем е Даде.

24 Со шунѓен таро почеток, одова те ачхол ки туменде. Ако ачхола ки туменде окова со шунѓен таро почеток, хем тумен ка ачховен ко Чхаво хем о Дат.

25 А акавај тано о ветување со Ов ветинѓале туменге: вечно живото.

26 Акава пишинѓум туменге баши окола, кој ховавена тумен.

27 А тумен, ки туменде ачхола о помазание со приминѓен Олестар хем нае тано потребно некој те сикавел тумен, него сар со Олескоро помазание сикавела тумен баши о са, хем тано чачутно хем нае тано ховајба, хем сар со сикаѓа тумен, аѓар ачховен ки Лесте.

28 Хем акана, чхавален, ачховен ки Лесте, за да те овеламен смело доверба кога ка јавинелпес Ов хем за да мате лаџаќерамен англо Лесте, ко Олескоро ајбе.

29 Ако џанена дека Ови тано праведно, џанен дека секој кој ќерела правда, тано бијамо таро Олестар.

Глава 3

1 Дикхен саво мангипе денѓамен о Дат: те ваќерамен Девлескере чхаве. А одова хем сијем! Одолеске о свето на пенџареламен амен, соске на пенџарѓе Оле.

2 Мангљален, акана сијем Девлескере чхаве, хем панда на откринѓапе со ка ова: ама џанаја: кога ка откринелпе ка ова Олеске слична, соске ка дикхале асавко саво сој тано.

3 Хем секој кој исиле акаја надеж ки Лесте очистинелапес коркори, сар сој тано хем Ов чисто.

4 Секој кој ќерела грево, ќерела хем безаконие; хем о грево тано безаконие.

5 Хем џанена дека Ов јавинѓапес за да те остранинел о гревиа, а ки Лесте нае грево.

6 Секој кој ачхола ки Лесте, на грешинела; секој кој грешинела, на дикхљале Оле, ниту пенџарѓале.

7 Чхавален, никој тена заблудинел тумен. Кој ќерела правда праведној тано, сар сој тано Ов праведно.

8 Кој ќерела грево таро бенг тано, соске о бенг грешинела таро почеток. Одолеске јавинѓапе е Девлескоро Чхаво, за да те пејљарел о дејља е бенгескере.

9 Секој, Кој тано бијамо таро Девел на ќерела грево, соске Олескоро семе ачхола ки лесте, хем нашти те грешинел, соске тано бијамо таро Девел.

10 Пало акава пенџаренапес е Девлескере Чхаве хем е бенгескере Чхаве: секој кој на ќерела правда хем на мангела пе пхрале, нае тано таро Девел.

11 Соске акавај тано о хабери со шунѓен таро почеток: те мангамен јек јавереја!

12 На сар со о Каин сине таро билачхо хем мударѓа пе пхрале. Хем соске мударѓеле? Соске олескере дејља сине билачхе, а олескере пхралескере – праведна.

13 Ма чудинен тумен, пхрајљален, ако о свето мрзинела тумен.

14 Амен џанаја дека накхљем таро мериба ко живот, соске, мангаја е пхрален. Кој на мангела пе пхрале, ов ачхола ко мериба.

15 Секој, кој мрзинела пе пхрале, тано манушубицо, а џанена дека ко нијек манушубицо ки песте наеле вечно живото.

16 Пало одова пенџарѓем о мангипе, со Ов денѓа Пло живото баши аменге; хем амен сијем дужна те да амаре животиа баши о пхрајља.

17 А кој исиле светско гудлипа хем дикхела пе пхрале ко нанипа, па пхандела пло срце ки лесте, сар ка ачхол е Девлескоро мангипе ки лесте?

18 Мле чхавален, тена манга лафенцар или само чхибаја, него ко дело хем чачипе.

19 Пало одова ка пенџара дека сијем таро чачипе, па ка уверина амаре срциа англо Лесте,

20 соске кога амаро срце осудинеламен, о Девел тано побаро таро амаро срце хем џанела са.

21 Мангљален, ако о срце на осудинеламен, исиамен смелост англо Девел,

22 хем со хем те замолина Оле, приминаја Олестар, соске пазинаја Олескере заповедиа хем ќераја сој тано благоугодно англо Лесте.

23 А Олескири заповед тани акаја: те верујна ко анав Олескере Чхавесте о Исус Христос хем те мангамен јек јавереја, сар со заповединѓа аменге.

24 Хем кој пазинела Олескере заповедиа ачхола ки Лесте хем Ов - ки лесте. Хем пало одова џанаја дека Ов ачхола ки аменде: пало Духо Кас со денѓамен.

Глава 4

1 Мангљален, ма верујнен секоле духо, него испитинен е духон – дали тане таро Девел, соске бут ховавне пророjќа иклиле ко свето.

2 Пало акава пенџарен о Духо е Девлескоро: секова духо кој исповединела дека о Исус Христос ало ко тело, таро Девел тано;

3 а секова духо кој на исповединела дека о Исус Христос ало ко тело, нае тано таро Девел; одовај тано о духо е антихристоскоро, баши каске шунѓен дека авела, хем акана тано веќе ко свето.

4 Тумен сијен таро Девел, чхавален, хем тумен побединѓенлен, соске тано побаро Окова, Кој тано ки туменде, отколку окова, кој тано ко свето.

5 Ола тане таро свето, одолеске ќерена лафи светско хем о свето шунелален.

6 Амен сијем таро Девел, кој пенџарела е Девле шунеламен амен; кој нае тано таро Девел на шунела амен. Пало одова пенџараја о духо е чачипаскоро хем о духо е заблудакоро.

7 Мангљален, те мангамен јек јавереја, соске о мангипа тано таро Девел хем секој кој мангела таро Девел тано бијамо хем пенџарела е Девле.

8 А кој на мангела, на пенџарела е Девле, соске о Девел тано мангипе.

9 Ко одова открисалило аменге е Девлескоро мангипе, ки аменде, со о Девел бичхаѓа ко свето Пле Јекебијанде Чхаве за да те живина преку Лесте.

10 О мангипе тано ко акава: на дека амен замангљем е Девле, него Ов замангљамен амен хем бичхаѓа Пле Чхаве сар жртва помирница баши амаре гревиа.

11 Мангљален, ако о Девел замангљамен аѓар, хем аменда требела те мангамен јек јавереја.

12 Е Девле никој никогаш на дикхљале; ако мангајамен јек јавереја, о Девел ачхола ки аменде хем Олескоро мангипе уло совршено ки аменде.

13 Пало одова пенџараја дека ачховаја ки Лесте хем Ов ки аменде, со денѓамен таро Пло Духо.

14 Хем амен дикхљем хем сведочинаја дека о Девел о Дат бичхаѓа е Чхаве сар Спасители е светоскоро.

15 Ако некој исповединела дека о Исус тано Чхаво е Девлескоро, о Девел ачхола ки лесте хем ов ко Девел.

16 Хем амен запознајнѓем хем верујнаја ко мангипе, која о Девел исиле ки аменде. О Девел тано мангипе: хем кој ачхола ко мангипе, ачхола ко Девел хем о Девел ачхола ки лесте.

17 О мангипе ки аменде ало џико совршенство ко одова: амен те овеламен смелост ко Судно Диве, соске савој тано Ов, асавке сијем хем амен ко свето.

18 Ко мангипе нае дар, него о совршено мангипе палдела и дар; соске и дар исила казна; а кој дарала, на ало џико совршенство ко мангипе.

19 Амен мангајале, соске прво Ов замангља амен.

20 Акој некој ваќерела: „Мангава е Девле,“ а мрзинела пе пхрале ховавној тано; соске кој на мангела пе пхрале, кас со дикхелале, нашти те мангел е Девле, Кас со на дикхљале.

21 Хем акаја заповед исиамен Олестар: кој мангела е Девле, те мангел хем пе пхрале.

Глава 5

1 Секој, кој верујнела дека о Исус тано Христос, бијамо тано таро Девел; секој, кој мангела е родителе, мангела хем околе, кој тано бијамо Олестар.

2 Пало одова пенџараја дека мангаја е Девлескере чхавен, кога мангаја е Девле хем пазинаја Олескере заповедиа.

3 Соске акавај тано о мангипе е Девлескоро, те исполнина Олескере заповедиа; а Олескере заповедиа нае пхаре,

4 соске са сој тано бијамо таро Девел, побединела е свето; хем акавај тани и победа која побединѓа о свето: амари вера.

5 Кој тано ов, кој побединела о свето, ако на окова, кој верујнела дека о Исус тано е Девлескоро Чхаво?

6 Ови тано Окова Кој ало преку пани хем рат, о Исус Христос; нае само пајнеја, него пајнеја хем ратеја; хем о Духо тано Окова Кој сведочинела, соске о Духо тано чачипе.

7 (Соске трини тале кој сведочинена ко небо: о Дат, о Слово хем о Свети Дух; хем акала трин тане јек).

8 Хем трини тале кој сведочинена ки пхув: о Духо хем о пани хем о рат, хем акала трин тане согласна.

9 Ако приминаја о сведоштво е манушенгоро, е Девлескоро сведоштво тано побаро. А акавај тано е Девлескоро сведоштво, дека сведочинѓа баши Пло Чхаво.

10 Кој верујнела е Девлеске ко Чхаво, исиле сведоштво ки песте; кој на верујнелале е Девле, ќерѓале ховавно, соске на поверујнѓа ко сведоштво, кова о Девел сведочинѓа баши Пло Чхаво.

11 Хем акавај тано о сведоштво: о Девел денѓамен вечно живото, хем одова живот тано ко Олескоро Чхаво.

12 Кас исиле е Чхаве, исиле живот; кас наеле е Девлескере Чхаве, наеле живот.

13 Акава пишинѓум туменге, кој верујнена ко анав е Девлескере Чхавесте, за да те џанен дека иситумен вечно живото хем те верујнен ко анав е Девлескере Чхавесте.

14 Хем акавај тани и доверба која исиамен ки Лесте: дека шунеламен ако родаја нешто пали Олескири војља.

15 Хем кога џанаја дека шунеламен, со хем те молинале, џанаја дека исиамен добимо о молбе со родинѓем Олестар.

16 Акој некој дикхела пе пхрале те ќерел грево, со на ингарела ко мериба, нека молинел, хем ка деле живот, уствари околенге, кој на ќерена грево со ингарела ко мериба. Иси грево со водинела ко мерибе, баши одова грево на ваќерава те молинен.

17 Секоја неправда тано грево, а иси грево со на ингарела ко мериба.

18 Џанаја дека нијек, кој тано бијамо таро Девел, на грешинела, него о бијамо таро Девел пазинелапе пес хем о лукаво на допринелапе узи лесте.

19 Џанаја дека амен сијем таро Девел, а цело свето тано ки власт е лукавоске.

20 Исто аѓар, џанаја дека е Девлескоро Чхаво ало хем денѓамен разум, за да те пенџара е Чачутне. Хем амен сијем ко Чачутно, ко Олескоро Чхаво о Исус Христос. Ови тано чачутно Девел хем вечно живото.

21 Чхавален, пазинен тумен таро идојља. Амин!